Instelling overlegplatform tolk- en vertaaldiensten

[Regeling vervallen per 23-01-2004.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 22-01-2004

Instelling overlegplatform tolk- en vertaaldiensten

De Minister van Justitie,

Overwegende, dat bij brief van 16 maart 1998, kenmerk 684759/DBZ/98, aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarbij het rapport van de Werkgroep Tolk- en vertaaldiensten ’Met recht tolken en vertalen’ (februari 1998) werd aangeboden, is bericht dat op korte termijn overgegaan zal worden tot het instellen van het in aanbeveling 7 van het rapport van de werkgroep genoemde overlegplatform.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-01-2004]

Ingesteld wordt het overlegplatform tolk- en vertaaldiensten (hierna: het platform).

Artikel 2

[Vervallen per 23-01-2004]

Het platform heeft tot taak voorstellen te ontwikkelen voor:

 • a. het inrichten van één of meer instituten voor opleiding, kwaliteit en certificering voor de tolk- en vertaaldiensten;

 • b. het formuleren van de kwaliteitseisen die aan tolken en vertalers kunnen worden gesteld;

 • c. het certificeren van tolken en vertalers en het formuleren van de omstandigheden waaronder niet-gecertificeerde tolken of vertalers hun diensten mogen leveren aan Justitie en andere overheden;

 • d. het formuleren van omstandigheden waaronder en de procedure waarlangs een tolk of vertaler kan worden gewraakt;

 • e. het organiseren van en het toezicht houden op de gecoördineerde verdeling van de schaarse tolk- en vertaaldiensten, in het bijzonder indien deze schaarste zich acuut voordoet.

Artikel 3

[Vervallen per 23-01-2004]

Het platform heeft voorts de opdracht een implementatieplan voor te bereiden op basis waarvan de in artikel 2 bedoelde voorstellen kunnen worden doorgevoerd.

Artikel 4

[Vervallen per 23-01-2004]

Het platform hanteert de aanbevelingen van het rapport ’Met recht tolken en vertalen’ als uitgangspunt voor zijn aanbevelingen.

Artikel 5

[Vervallen per 23-01-2004]

Het platform is als volgt samengesteld:

 • als lid tevens voorzitter:

  • mevrouw drs. M.A.C. Galesloot MBA (directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sancties van het ministerie van Justitie)

 • als leden:

  • de heer H.M.M. Abdel Gawad, namens de Kring van Tolken in Vreemdelingenzaken;

  • mevrouw T. Bedaux, secretaris van het Overleg Orgaan Gezondheidszorg Migranten namens dat overleg;

  • de heer drs. P. Benders directeur van de Stichting Rechtsbijstand Asiel te Den Bosch, namens de raden voor rechtsbijstand;

  • mevrouw J.E. van den Berg, namens de Stichting Tolkenbond;

  • mevrouw P.A.L. Bosscha Erdbrink-Kuijpers, namens de Vereniging van SIGV gerechtstolken en juridisch vertalers;

  • mevrouw N. Collard, werkzaam bij de IND;

  • de heer mr. P.H.A.J. Cremers, advocaat-generaal bij het gerechtshof te Arnhem;

  • de heer mr. H.H.M. van Dijk, advocaat en procureur te Uden namens de Nederlandse Orde van Advocaten;

  • mevrouw drs. A. van Duijn, projectcoördinator van de Stichting Instituut van Gerechtstolken en -vertalers;

  • de heer drs. E.C. de Gast, beleidsmedewerker op de afdeling Asielgerechtigden bij de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • de heer ir. J.I.M. de Goeij, directeur GGD Midden Brabant;

  • de heer M. de Goeij, namens de Federatie voor MeerTalige Communicatie, MetaCom;

  • mevrouw E.I. Heertje, namens het Nederlands Genootschap van Vertalers;

  • de heer drs. O.C.M.J. Kee, stafmedewerker patiëntenvoorlichting van het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond, namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen;

  • de heer drs. G. Kerkhof, voorzitter Directeurenoverleg Tolkencentra, namens de Tolkencentra;

  • mevrouw H. Keyzer-Lambooy, ITV Hogeschool voor tolken en vertalen;

  • de heer R. Leushuis, hoofd van de afdeling Vertalingen van de CRI;

  • de heer drs. H.W.S.M. Nuijten, gemeentesecretaris van de gemeente Deurne, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • de heer drs. J.W.A. Rietbergen, werkzaam bij de directie Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • mr. T.W.H.E. Schmitz, rechter in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, namens de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak;

  • de heer drs. E.F. Stoové, directeur Uitvoering bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

  • de heer T.H.J. Yntema, werkzaam bij de IRT Noord en Oost Nederland;

  • de heer D. Goudart, werkzaam bij de directie Rechtspleging van het Ministerie van Justitie;

  • de heer drs. G. van Hengel, werkzaam bij de directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen van het Ministerie van Justitie;

 • als lid tevens plaatsvervangend voorzitter:

  • de heer mr. G.B. Raaphorst, directeur van de directie Bestuurszaken van het ministerie van Justitie;

 • als secretaris:

  • de heer mr. P.J. de Groot, werkzaam bij de directie Bestuurszaken van het ministerie van Justitie;

 • als adjunct-secretaris:

  • de heer mr. M.A. Visser, werkzaam bij de directie Bestuurszaken van het ministerie van Justitie.

Artikel 6

[Vervallen per 23-01-2004]

Het platform zal voor 1 januari 1999 zijn voorstellen doen en voor zover dat niet haalbaar is aangeven wanneer deze voorstellen wel beschikbaar zijn.

Den Haag, 28 oktober 1998

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina