Subsidieregeling filmfestivals, filmmanifestaties en filmtheaters

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 08-11-1998 t/m 30-12-2004

Subsidieregeling filmfestivals, filmmanifestaties en filmtheaters

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op de artikelen 2, 5, 5a, 11, vijfde lid, 13, eerste lid, 24, derde lid, 36, tweede lid, en 48 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

b. het Besluit:

het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen;

c. filmmanifestatie:

een incidentele, voor het publiek toegankelijke en op film betrekking hebbende gebeurtenis met een in tijd beperkt karakter;

d. filmfestival:

een in tijd beperkte reeks voor het publiek toegankelijke vertoningen van films van een bepaald genre, thema, herkomst, maker of auteur;

e. filmtheater:

een gebouw waarin voor het publiek toegankelijke films worden vertoond, die geprogrammeerd worden op basis van de criteria diversiteit en artistieke kwaliteit.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Subsidie voor filmmanifestaties en filmfestivals alsmede subsidie voor investeringen in filmtheaters wordt verstrekt met toepassing van deze regeling.

 • 2 De minister kan van deze regeling afwijken mits de beschikking waarbij een subsidie wordt verleend, de afwijking uitdrukkelijk vermeldt.

§ 2. Toetsingscriteria voor filmmanifestaties- en filmfestivalsubsidies alsmede voor susbisidies voor filmtheaters

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Een filmmanifestatie of een filmfestival komt voor een projectsubsidie in aanmerking indien de manifestatie of het festival naar het oordeel van de minister:

 • a. een bijdrage zal leveren aan de diversiteit en de artistieke kwaliteit van het filmaanbod in Nederland door vertoning van en informatie over internationale kwaliteitsfilms die niet of niet meer in het commerciële circuit worden vertoond;

 • b. van cinematografisch belang is;

 • c. een landelijke uitstraling zal hebben;

 • d. voldoende publieksbereik zal hebben; en

 • e. geen winstoogmerk kent.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

Een verbouwing of inrichting van een filmtheater komt voor een projectsubsidie in aanmerking indien:

 • a. het filmtheater naar het oordeel van de minister een bijdrage zal leveren aan de diversiteit en de artistieke kwaliteit van het filmaanbod in de desbetreffende gemeente;

 • b. die gemeente tenminste een door de minister te bepalen gedeelte van de verbouwings- of inrichtingskosten voor haar rekening neemt; en

 • c. de subsidieaanvrager een stichting is.

§ 3. Subsidiegrondslagen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Een projectsubsidie voor een filmmanifestatie of een filmfestival bestaat uit een bedrag ten behoeve van dat filmfestival of die filmmanifestatie, uitgevoerd overeenkomstig een goedgekeurd projectplan.

 • 2 Een projectsubsidie voor de verbouwing of inrichting van een filmtheater bestaat uit een bedrag ten behoeve van die verbouwing of inrichting, uitgevoerd overeenkomstig een goedgekeurd verbouwings- of inrichtingsplan.

§ 4. Indieningsdata voor en advisering over een subsidieaanvraag

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 In afwijking van artikel 11, eerste lid, van het Besluit wordt een aanvraag voor een projectsubsidie voor een filmfestival of een filmmanifestatie, dan wel een projectsubsidie voor een verbouwing of inrichting van een filmtheater vóór de volgende tijdstippen ingediend:

  • a. aanvragen voor projecten waarvan de uitvoering is voorgenomen in de periode van 1 januari tot en met 31 mei, worden vóór 1 september daaraan voorafgaand ingediend,

  • b. aanvragen voor projecten waarvan de uitvoering is voorgenomen in de periode van 1 juni tot en met 31 december worden vóór 1 februari daaraan voorafgaand ingediend.

 • 2 De beslissing op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onder a en b, wordt genomen vóór 1 november, onderscheidenlijk 1 april.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Een aanvraag voor een projectsubsidie voor een filmmanifestatie of een filmfestival wordt ingediend op een formulier waarvan het model in de bij deze regeling behorende bijlage 1 is opgenomen.

 • 2 Een aanvraag voor een projectsubsidie voor de verbouwing of inrichting van een filmtheater wordt ingediend op een formulier waarvan het model in de bij deze regeling behorende bijlage 2 is opgenomen.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2004]

Voordat de minister een beslissing neemt op een aanvraag voor een projectsubsidie voor een filmmanifestatie of een filmfestival dan wel op een aanvraag voor een projectsubsidie voor een verbouwing of inrichting van een filmtheater, laat hij zich daarover adviseren door de Adviescommissie filmmanifestaties, filmfestivals en filmtheaters, bedoeld in artikel 9.

§ 5. Adviescommissie filmmanifestaties, filmfestivals en filmtheaters

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 9

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Er is een Adviescommissie filmmanifestaties, filmfestivals en filmtheaters.

 • 2 De adviescommissie heeft tot taak op verzoek van de minister:

  • a. te beoordelen of een aanvraag voor een projectsubsidie voor een filmmanifestatie of een filmfestival voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 3;

  • b. te beoordelen of een aanvraag voor een projectsubsidie voor de verbouwing of de inrichting van een filmtheater voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 4;

  • c. indien het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor de aanvragen die naar het oordeel van de adviescommissie voldoen aan de eisen, genoemd in de artikelen 3 of 4, door verstrekking van subsidie daaraan zou worden overschreden, heeft de commissie voorts tot taak op basis van door de minister vastgestelde beleidsuitgangspunten te adviseren in welke volgorde die aanvragen voor toekenning in aanmerking komen.

Artikel 10

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De adviescommissie bestaat uit ten minste drie leden, waaronder de voorzitter, van wie uit hoofde van hun kennis van het terrein van de film een nuttige bijdrage aan de werkzaamheden van de adviescommissie kan worden verwacht.

 • 2 De voorzitter en de leden maken geen deel uit van het ministerie en zijn overigens niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de minister.

 • 3 De minister benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de leden. Zij worden benoemd voor ten hoogste drie jaar. Herbenoeming kan ten hoogste eenmaal voor drie jaar plaatsvinden.

 • 4 Eén lid wordt benoemd op voordracht van de vereniging Associatie van Nederlandse Filmtheaters, gevestigd te Amsterdam, en één lid wordt benoemd op voordracht van de Stichting Internationaal Film Festival Rotterdam, gevestigd te Rotterdam.

Artikel 11

[Vervallen per 31-12-2004]

De adviescommissie kan zich doen bijstaan door andere personen, voorzover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.

Artikel 12

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De adviescommissie stelt van al haar beraadslagingen over subsidieaanvragen een schriftelijk verslag op.

 • 2 Indien een lid van de adviescommissie uit andere hoofde op enigerlei wijze betrokken is bij een aanvraag, neemt hij geen deel aan de beraadslagingen en advisering over die aanvraag door de adviescommissie. In het verslag, bedoeld in het eerste lid, wordt daarvan melding gemaakt.

 • 3 In het advies geeft de adviescommissie de overwegingen weer die aan het advies ten grondslag liggen.

 • 4 De adviescommissie verstrekt aan de minister desgevraagd de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voorzover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 13

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De adviescommissie stelt een reglement vast waarin zij met inachtneming van artikel 11 haar werkwijze vastlegt.

 • 2 Een besluit tot vaststelling van een reglement of wijziging daarvan treedt slechts in werking na instemming van de minister.

Artikel 14

[Vervallen per 31-12-2004]

De minister draagt zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van het secretariaat van de adviescommissie.

§ 6. Nadere subsidieverplichtingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 15

[Vervallen per 31-12-2004]

De rapportage omtrent de naleving van de subsidiebepalingen, bedoeld in artikel 36 van het Besluit, geschiedt overeenkomstig het als bijlage II bij de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen gevoegde Controleprotocol Projectsubsidies en met gebruikmaking van de in bijlage III bij die regeling opgenomen model-accountantsverklaring.

§ 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 16

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 In afwijking van artikel 6 wordt een aanvraag voor een projectsubsidie voor een filmfestival of een filmmanifestatie of voor investering in een filmtheater waarvan de uitvoering is voorgenomen in de periode 1 januari 1999 tot en met 31 mei 1999 ingediend vóór 15 november 1998.

 • 2 De beslissing op de aanvragen, bedoeld in het eerste lid, wordt genomen vóór 15 februari 1999.

Artikel 17

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het subsidieplafond ten behoeve van de verlening van projectsubsidies voor een filmmanifestatie of een filmfestival als bedoeld in artikel 3, waarvan de uitvoering is voorgenomen in de periode 1 januari 1999 tot en met 31 mei 1999 bedraagt f 100.000,00.

 • 2 Het subsidieplafond ten behoeve van de verlening van projectsubsidies voor een filmmanifestatie of een filmfestival als bedoeld in artikel 3, waarvan de uitvoering is voorgenomen in de periode 1 juni 1999 tot en met 31 december 1999 bedraagt f 100.000,00.

 • 3 Het subsidieplafond ten behoeve van de verlening van projectsubsidies voor de verbouwing of inrichting van een filmtheater als bedoeld in artikel 4, waarvan de uitvoering is voorgenomen in de periode 1 januari 1999 tot en met 31 mei 1999 bedraagt f 100.000,00.

 • 4 Het subsidieplafond ten behoeve van de verlening van projectsubsidies voor de verbouwing of inrichting van een filmtheater als bedoeld in artikel 4, waarvan de uitvoering is voorgenomen in de periode 1 juni 1999 tot en met 31 december 1999 bedraagt f 100.000,00.

Artikel 18

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 12 van de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen vervalt.

Artikel 19

[Vervallen per 31-12-2004]

De Regeling tijdschriften op het gebied van de Kunsten wordt ingetrokken.

Artikel 20

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 21

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling filmfestivals, filmmanifestaties en filmtheaters.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Bijlage 1. Model aanvraagformulier voor een projectsubsidie in het kader van de subsidieregeling filmfestivals, filmmanifestaties en filmtheaters

[Vervallen per 31-12-2004]

Filmfestivals en filmmanifestaties

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Gegevens aanvrager

  • a Organisatie

   Naam organisatie :

   Adres :

   Postcode + vestigingsplaats :

   Telefoon :

   Fax :

   Giro/bankrekeningnummer :

  • b Contactpersoon/personen

   Naam :

   Telefoon :

   Fax :

  • c Welke rechtspersoonlijkheid bezit de aanvragende organisatie?

   0 stichting

   0 vereniging

   0 anders, namelijk:

   Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:

   Is de organisatie BTW-plichtig?

   0 JA

   Wat is het BTW-nummer:

   0 NEEN

   Als u niet eerder subsidie heeft ontvangen van dit ministerie, moet u een uittreksel uit het van toepassing zijnde register van de Kamer van Koophandel en uw statuten meezenden.

 • 2 Gegevens project

  • a Naam/werktitel:

  • b Soort project: 0 filmfestival

   0 manifestatie

  • c Aanvangsdatum :

   Sluitingsdatum :

  • d Locatie(s)

   (filmtheaters+planning) :

  • e Indien van toepassing

   Wat is het beoogde aantal deelnemers?

   Wat is het door u als organisator verwachte aantal bezoekers?

  • f Heeft u inmiddels recht verworven voor de vertoning van de films?

 • 3 Doelstelling en opzet project

  • a Geeft u een omschrijving van de inhoudelijke opzet van het project (concept/formule):

  • b Wat is het doel van het project?

  • c In hoeverre onderscheidt zich het project in nationaal en/of internationaal opzicht?

  • d Is overleg gepleegd met de organisatoren van andere filmfestivals of filmmanifes-taties, in verband met de planning en programmering? In welk opzicht onderscheidt het project zich van andere vergelijkbare initiatieven?

  • e Welke publieksgroepen wilt u bereiken en hoe wilt u deze bereiken?

 • 4 Deskundigen

  • a Door welke terzake deskundige(n) wordt de artistieke inhoud van het project bepaald?

   (naam, voorletters, plaats functie/beroep)

 • 5 Publiciteit en begeleidende informatie

  • a Waaruit bestaat de publiciteit voor het project?

  • b Worden er in het kader van het project publicatie(s) of andere vormen van begeleidende informatie geproduceerd? Zo ja, beschrijf deze:

   Betrokken auteurs/redactie

   (Als het kunstenaars/vormgevers betreft dan naam, voorletters, adres, woonplaats en geboortejaar; voor anderen volstaan naam, adres en woonplaats)

   Betrokken vormgevers, (naam, voorletters, adres, woonplaats en geboortejaar)

  • c Als in het kader van het project een (of meer) publicatie(s) worden gegeven, welke uitgeverij/distributeur is daar dan bij betrokken? (naam, adres, plaats)

 • 6 Omschrijving documentatie:

  • a Geef aan welke documentatie u meestuurt:

  • b Als u eerder projecten op het gebied van de film heeft gerealiseerd, kunt u deze hier vermelden (indien van toepassing graag voorzien van documentatie).

 • 7 Toelichting/motivering verzoek om financiële ondersteuning:

  (Maak gebruik van bijgevoegd modelbegrotingsformulier, zie pagina 7)

 • 8 Bij welke andere organisaties is subsidie aangevraagd voor deze filmfestival of manifestatie?

 • 9 De criteria die gelden voor toetsing van uw subsidieverzoek vindt u in artikel 3 van de Subsidieregeling filmfestivals, filmmanifestaties en filmtheaters. Deze hebben betrekking op de diversiteit en de artistieke kwaliteit van het filmaanbod in Nederland door vertoning van en informatie over internationale kwaliteitsfilms die niet of niet meer in het commerciële circuit worden vertoond. Verder wordt gekeken naar het cinematografisch belang van het festival of de manifestatie, de landelijke uitstraling, het publieksbereik en de non-commerciële doelstelling. Wilt u controleren of u voldoende gegevens heeft verstrekt over deze zaken in uw subsidieverzoek?

  Uw subsidieverzoek dient u ‐ samen met de begroting ‐ in tweevoud te sturen naar:

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

  Directie Kunsten / Sector film

  Postbus 25000

  2700 LZ Zoetermeer

  Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de Sector Film:

  * Tel: 079-3234368 * Fax: 079-3234959

Begroting filmfestival of manifestatie

[Vervallen per 31-12-2004]

Overzicht lasten filmfestival of manifestatie

1. Personeelskosten

f

2. Organisatiekosten

f

3. Programmakosten

f

4. Publiciteitskosten

f

Totaal lasten

f

Overzicht baten filmfestival of manifestatie

1. Eigen inkomsten (totaal)

f

 

– Recette

f

 

– Verkoop catalogus, ....

f

 

– Advertenties

f

 

2. Sponsors (totaal)

 

f

f

 

f

 

f

 

f

 

f

 

3. Subsidiënten (totaal)

 

f

f

 

f

 

f

 

f

 

f

 

Ministerie van OCenW,

   

directie Kunsten f

   

Totaal baten

   

Ik verzoek u eventuele toezeggingen van, dan wel een nadere toelichting over, de door u genoemde sponsors en subsidiënten bij te voegen

Specificatie van de lasten festival/manifestatie

– Personeelskosten

f

 

– salarissen

f

 

– sociale lasten

f

 

– overige, nl. .....

f

 

– ......

f

 

2. Organisatiekosten

f

 

– bureau

f

 

– telefoon/fax etc.

f

 

– administratie/accountancy

f

 

– representatie en bestuur

f

 

– reiskosten

f

 

– overige nl.:

f

 

– .......

f

 

3. Programmakosten

 

f

– filmhuur

f

 

– transport en verzekering

f

 

– vertaling en filmkopie

f

 

– openings-/sluitings-activiteiten

f

 

– jury/prijzen

f

 

– accommodatie/zaalhuur

f

 

– reis/verblijfskosten gasten

f

 

– overige nl.:

f

 

– .......

f

 

4. Publiciteitskosten

 

f

– advertentie/sponsor acquisitie

f

 

– affiches/flyers/folders/etc.

f

 

– pers- (berichten) etc.

f

 

– catalogus/programma-boekje

f

 

– advertenties

f

 

– overige nl.:

f

 

– ......

f

 

Totaal lasten

 

f

Bijlage 2. Model aanvraagformulier voor een projectsubsidie in het kader van de subsidieregeling filmfestivals, filmmanifestaties en filmtheaters

[Vervallen per 31-12-2004]

Investeringssubsidie filmtheaters

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Gegevens aanvrager

  • a Organisatie

   Naam organisatie :

   Adres :

   Postcode + vestigingsplaats :

   Telefoon :

   Fax :

   Giro/bankrekeningnummer :

  • b Contactpersoon/personen

   Naam :

   Telefoon :

   Fax :

  • c c. Welke rechtspersoonlijkheid bezit de aanvragende organisatie?

   0 stichting

   0 vereniging

   0 anders, namelijk:

   Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:

   Is de organisatie BTW-plichtig?

   0 JA

   Wat is het BTW-nummer:

   0 NEEN

   Als u niet eerder subsidie heeft ontvangen van dit ministerie, moet u een uittreksel uit het van toepassing zijnde register van de Kamer van Koophandel en uw statuten meezenden.

 • 2 Gegevens project

  • a Investering ten behoeve van

   0 A: verbouwing/aanpassing

   0 B: investering in apparatuur

  • b Indien verbouwing/aanpassing:

   Wat houdt de verbouwing/aanpassing in?

   (Tekening + plan meesturen)

  • c Geplande aanvangsdatum :

  • d Financieringsplan:

  • e Toelichting op de noodzaak van de verbouwing/aanpassing:

  • f Indien aanschaf apparatuur:

   • -

    beschrijving van aan te schaffen apparatuur;

   • -

    financieringsplan;

   • -

    toelichting op de noodzaak van de aanschaf.

 • 3 Overzicht van programmering van uw theater in de afgelopen 3 jaar en publieksbereik in dezelfde periode (U kunt hier aangeven of u documentatie meestuurt).

  • a In hoeverre onderscheidt de programmering van uw theater zich van de programmering van bioscopen in uw gemeente of regio?

  • b Ontvangt uw instelling subsidie van de lokale overheid voor uw reguliere activiteiten?

 • 4 Omschrijving documentatie:

  • a Geef aan welke documentatie u meestuurt:

  • b Als u eerder een investeringssubsidie heeft ontvangen, kunt u hier aangeven wanneer en hoeveel.

 • 5 De criteria die worden gehanteerd bij beoordeling van uw subsidieverzoek zijn verwoord in artikel 4 van de Subsidieregeling filmfestivals, filmmanifestaties en filmtheaters. Deze hebben betrekking op de diversiteit en de artistieke kwaliteit van het filmaanbod in uw gemeente, de bijdrage aan de investering door de lokale overheid, het non-commerciële karakter van uw instelling, de publieke toegankelijkheid en de programmering van het filmtheater.

  Gegevens over deze zaken dienen in uw subsidieverzoek tot uitdrukking te komen.

  Uw subsidieverzoek dient u in tweevoud te sturen naar:

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

  Directie Kunsten / Sector Film

  Postbus 25000

  2700 LZ Zoetermeer

  Voor inlichtingen kunt u bellen met de Sector Film:

  * Tel: 079-3234368 * Fax: 079-3234959

Terug naar begin van de pagina