Motorrijtuigenbelasting, toepassing van het kwart-tarief voor kampeerautobussen

[Regeling vervallen per 15-07-2007.]
Geldend van 26-10-1998 t/m 14-07-2007

Motorrijtuigenbelasting, toepassing van het kwart-tarief voor kampeerautobussen

Directie verbruiksbelastingen, Afdelingen accijnzen
De plv. Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris het volgende besloten.

Onder de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 is in paragraaf 7c, lid 4, van de Leidraad MB’66 onder voorwaarden goedgekeurd om de belasting voor autobussen die tevens zijn ingericht als kampeerauto, te betalen op basis van het tarief voor een zgn. 60-dagenkaart. Met de introductie in de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 van een heffingstelsel op basis van het houderschap, is geen verzwaring doch een vereenvoudiging beoogd. In verband hiermee breng ik het volgende onder de aandacht.

In afwijking van het bepaalde in artikel 47 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (autobus-tarief) kan voor een motorrijtuig dat voldoet aan de inrichtingseisen die zijn gesteld aan een autobus zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel e, van de Wet MB’94, en tevens voorzieningen bevat als zijn voorgeschreven voor een kampeerauto, zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel g, van de Wet MB’94, overeenkomstig het bepaalde in artikel 30, eerste lid, van de Wet MB'94 (het zogenoemde kwart-tarief) de belasting naar het autobus-tarief voor een periode van een tijdvak van twaalf maanden worden betaald op basis van het bedrag dat geldt voor een tijdvak van drie maanden, mits het motorrijtuig nog steeds op grond van de wegenverkeerswetgeving als autobus is goedgekeurd en daarvoor een vergunning op grond van de Wet personenvervoer is afgegeven en met de autobus niet meer dan 60 dagen per tijdvak van twaalf maanden op de weg wordt gereden. Artikel 49 van de Wet MB’94 (vermindering van f 5,– per tijdvak van drie maanden) is niet van toepassing.’

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:

de plv. Directeur-Generaal der Belastingen

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina