Regeling in verband met plaatsgebonden consignatie

Geldend van 06-11-1998 t/m heden

Regeling in verband met plaatsgebonden consignatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 12, zevende lid 7, van het Besluit algemene rechtspositie politie,

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaar, aan wie consignatie wordt opgelegd als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van het Besluit bezoldiging politie, kan niet verplicht worden zich op een daartoe aangegeven plaats beschikbaar te houden, tenzij uitzonderlijke omstandigheden hiertoe noodzaken.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 23 oktober 1998

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Terug naar begin van de pagina