Vaststelling subsidieplafonds en thema voor 1999 in kader versterking recreatie

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 04-11-1998 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafonds en thema voor 1999 in kader versterking recreatie

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, eerste lid, en artikel 12, tweede lid, van de Regeling versterking recreatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling versterking recreatie, wordt voor de onderscheidende doelstellingen, bedoeld in artikel 2 van die regeling voor het jaar 1999 als volgt vastgesteld:

  • voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel a van dat artikel: f 1.800.000,-;

  • voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel b van dat artikel: f 5.400.000,-;

  • voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel c van dat artikel: f 2.200.000,-;

  • voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel d van dat artikel: f 2.000.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Als thema als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Regeling versterking recreatie, wordt voor het jaar 1999 aangewezen: het leveren van een bijdrage aan het signaleren, formuleren, agenderen en implementeren van kwaliteitseisen voor de recreatie.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 oktober 1998

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina