Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten

[Regeling vervallen per 01-10-2009.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 30-09-2009

Regeling houdende regels omtrent subsidieverstrekking aan werkloos werkzoekende arbeidsgehandicapten

De Minister en Staatssecretaris drs. J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 33 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, artikel 8e van het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden en artikel 3 van het Besluit reïntegratie-instrumenten arbeidsgehandicapten Arbeidsvoorziening;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-10-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. persoonsgebonden reïntegratiebudget:

een subsidie ter voldoening van de noodzakelijk te maken kosten van werkzaamheden die zijn gericht op behoud, herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid;

b. Wet REA:

Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

c. arbeidsgehandicapte:

arbeidsgehandicapte als bedoeld in artikel 2 van de Wet REA;

d. subsidieontvanger:

de arbeidsgehandicapte aan wie een persoonsgebonden reïntegratiebudget is verstrekt;

e. UWV:

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

f. reïntegratiebedrijf:

natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in het arbeidsproces bevordert;

g. college:

college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Persoonsgebonden reïntegratiebudget

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 De colleges van de gemeenten Maastricht, Eysden, Gulpen-Wittem, Margaten, Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Utrecht, Amersfoort en 's-Gravenhage kunnen op aanvraag aan een arbeidsgehandicapte als bedoeld in artikel 12 van de Wet REA, die woonachtig is in de desbetreffende gemeente, in plaats van voorzieningen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Wet werk en bijstand, een persoonsgebonden reïntegratiebudget verstrekken, indien die arbeidsgehandicapte geen betaalde arbeid verricht.

 • 2 Het UWV kan op aanvraag aan een arbeidsgehandicapte als bedoeld in artikel 10 van de Wet REA, die woonachtig is in een gemeente als bedoeld in de bijlage bij deze regeling, in plaats van voorzieningen als bedoeld in artikel 22 van de Wet REA een persoonsgebonden reïntegratiebudget verstrekken, indien de arbeidsgehandicapte:

  • a. geen betaalde arbeid verricht en;

  • b. als werkzoekende is geregistreerd bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

 • 3 Het persoonsgebonden budget, bedoeld in het eerste en tweede lid, dient uitsluitend ter bekostiging van:

  • a. begeleiding en advisering;

  • b. opleiding;

  • c. arbeidsbemiddeling en andere werkzaamheden die, in aansluiting op de onder a en b bedoelde werkzaamheden, zijn gericht op behoud, herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid.

 • 4 De subsidie wordt verstrekt voorzover de kosten van de activiteiten, bedoeld in het derde lid, naar het oordeel van de subsidieverstrekkende instantie, niet onevenredig zijn met het te bereiken doel.

 • 5 Kosten van werkzaamheden die niet zijn beschreven in het in artikel 3 bedoelde trajectplan komen niet voor subsidiëring in aanmerking tenzij de subsidieverstrekkende instantie voor het verrichten van die werkzaamheden schriftelijk goedkeuring heeft verleend.

Artikel 2a. Oriëntatiebudget

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 Ter bekostiging van de persoonlijke begeleiding van de arbeidsgehandicapte bij oriëntatie op activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid, kunnen het UWV en de colleges, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aan de arbeidsgehandicapte een oriëntatiebudget verstrekken.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde begeleiding vindt plaats door een deskundige op het terrein van loopbaanbegeleiding.

 • 3 Het oriëntatiebudget, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit een eenmalig te verstrekken subsidie van ten hoogste € 1135,00 voor een periode van ten hoogste drie maanden, te rekenen vanaf de datum waarop subsidie is verleend.

 • 4 Het oriëntatiebudget kan uitsluitend worden verstrekt voorafgaand aan de aanvraag om een persoonsgebonden reïntegratiebudget.

Artikel 3. Voorwaarden voor het verstrekken van een persoonsgebonden reïntegratiebudget

[Vervallen per 01-10-2009]

Het UWV of de in artikel 2, eerste lid, genoemde colleges kunnen uitsluitend een persoonsgebonden reïntegratiebudget verstrekken indien de aanvraag vergezeld gaat van een door of namens de arbeidsgehandicapte opgesteld trajectplan waarin in elk geval zijn opgenomen:

 • a. het opleidingsniveau en het sociaal-fiscaalnummer van de arbeidsgehandicapte;

 • b. een beschrijving van de werkzaamheden die, in opdracht van de aanvrager, met het persoonsgebonden reïntegratiebudget bekostigd zullen worden;

 • c. de verwachte begin- en einddatum van de werkzaamheden, bedoeld onder b;

 • d. de beroepsactiviteiten die de aanvrager naar verwachting na afloop van die periode kan vervullen;

 • e. een begroting van de kosten van de werkzaamheden, bedoeld onder b.

Artikel 4. Verlening van subsidie

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 Op de aanvraag om een persoonsgebonden reïntegratiebudget wordt een beschikking omtrent subsidieverlening gegeven.

 • 2 In de subsidievoorwaarden bij een beschikking als bedoeld in het eerste lid wordt in elk geval opgenomen dat in een overeenkomst die de subsidieontvanger met een reïntegratiebedrijf sluit wordt geregeld, dat het reïntegratiebedrijf aan de instantie die, op grond van artikel 2, een persoonsgebonden reïntegratiebudget heeft verstrekt, op verzoek of na toestemming van de subsidieontvanger gegevens verstrekt over de besteding van het persoonsgebonden reïntegratiebudget.

Artikel 5. Hoogte van het persoonsgebonden reïntegratiebudget en tijdvak van gesubsidieerde werkzaamheden

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 Het persoonsgebonden reïntegratiebudget bedraagt ten hoogste € 3630 per subsidieontvanger.

 • 2 Het persoonsgebonden reïntegratiebudget wordt verleend voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 2, derde lid, gedurende een tijdvak van ten hoogste een jaar.

 • 3 Indien de aanvrager van een persoonsgebonden reïntegratiebudget of de subsidieontvanger aantoont dat de noodzakelijke kosten van de werkzaamheden die zijn gericht op behoud, herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid hoger zijn dan het in het eerste lid bedoelde bedrag of die werkzaamheden langer zullen duren dan een tijdvak van een jaar, kan subsidie worden verleend voor een hoger bedrag of een langere periode.

 • 4 De in het derde lid bedoelde bevoegdheid bestaat uitsluitend indien het in het eerste lid bedoelde bedrag of de in het tweede lid bedoelde werkzaamheden gedurende een tijdvak van een jaar redelijkerwijs niet zullen kunnen leiden tot behoud, herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid.

Artikel 6. Voorschotten

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 Het UWV en de in artikel 2, eerste lid, genoemde colleges kunnen aan de subsidieontvanger voorschotten op de vast te stellen subsidie verlenen aan de hand van aan het UWV of die colleges overgelegde declaraties voor de werkzaamheden, die voortvloeien uit het trajectplan.

 • 2 Indien het UWV of een in artikel 2, eerste lid, genoemd college besluit tot het verlenen van voorschotten, kan het UWV of dat college de voorschotten direct betalen aan het reïntegratiebedrijf, waarmee de subsidieontvanger een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 6a. Inlichtingenverstrekking

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 De subsidieontvanger rapporteert iedere drie maanden bij de subsidieverstrekkende instantie over de verrichte werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, derde lid. Daarbij worden in ieder geval de resultaten van de uitvoering van het trajectplan en de prognose voor de resterende periode van het traject gemeld en wordt een overzicht gegeven van de tot op dat moment gemaakte kosten.

 • 2 De subsidieontvanger verstrekt onverwijld en uit eigen beweging alle gegevens en inlichtingen omtrent voortijdige beëindiging van gesubsidieerde trajecten aan de subsidieverstrekkende instantie.

 • 3 De subsidieontvanger verstrekt op verzoek aan de subsidieverstrekkende instantie alle gegevens en inlichtingen die van belang zijn voor de vaststelling van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering van deze subsidieregeling, alsmede binnen vier weken alle hem betreffende informatie die noodzakelijk is voor de evaluatie van deze regeling.

Artikel 7. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 De subsidie-ontvanger dient binnen vier weken na afloop van de gesubsidieerde werkzaamheden dan wel na afloop van het tijdvak waarover het persoonsgebonden reïntegratiebudget is verstrekt een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Bij de aanvraag worden een verantwoording en de niet eerder overgelegde declaraties overgelegd.

 • 2 De verantwoording, bedoeld in het eerste lid, geeft duidelijk inzicht in de aard, de duur en de omvang van de gesubsidieerde werkzaamheden en bevat een vergelijking van de verrichte werkzaamheden en met de in het individuele trajectplan voorgenomen activiteiten.

Artikel 8. Maximum aantal deelnemers

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 Per werkgebied van de Centra voor werk en inkomen als bedoeld in artikel 24 van de Wet SUWI zoals dit luidde op 31 december 2008, waarin één of meer van de gemeenten Maastricht, Eysden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul of 's-Gravenhage gelegen zijn, wordt aan niet meer dan 150 personen als bedoeld in artikel 2, eerste lid en tweede lid, een persoonsgebonden reïntegratiebudget verstrekt.

 • 2 Per werkgebied van de Centra voor werk en inkomen als bedoeld in artikel 24 van de Wet SUWI zoals dit luidde op 31 december 2008, waarin de gemeenten Utrecht en Amersfoort zijn gelegen, wordt aan niet meer dan 400 personen als bedoeld in artikel 2, eerste lid en tweede lid, een persoonsgebonden reïntegratiebudget verstrekt.

 • 3 Subsidieaanvragen worden per werkgebied in volgorde van binnenkomst van de aanvraag behandeld.

Artikel 9. Duur experiment

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 2 Op grond een aanvraag, die is ingediend voor 1 januari 2002 wordt subsidie verleend met toepassing van de bepalingen van deze regeling, zoals deze luidde voor 1 januari 2002.

 • 3 Een voor 1 januari 2002 verleend standaardbudget op grond van deze regeling, zoals deze luidde voor die datum, wordt omgezet in een budget op maat als bedoeld in artikel 5, zoals dit artikel luidde voor die datum, indien het verzoek daartoe is ingediend binnen 13 weken na die datum.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 oktober 1998

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Bijlage bij artikel 2, tweede lid

[Vervallen per 01-10-2009]

In artikel 2, tweede lid, worden de volgende gemeenten bedoeld:

Abcoude

Amerongen

Amersfoort

Baarn

Breukelen

Bunnik

Bunschoten

Bussum

De Bilt

De Ronde Venen

Delft

Doorn

Driebergen-Rijsenburg

Eemnes

Eijsden

`s-Graveland

`s-Gravenhage

`s-Gravenzande

Gulpen-Wittem

Hilversum

Houten

Huizen

IJsselstein

Laren

Leersum

Leidschendam

Leusden

De Lier

Loenen

Loosdrecht

Lopik

Maarn

Maarssen

Maasland

Maastricht

Margraten

Meerssen

Monster

Montfoort

Muiden

Naaldwijk

Naarden

Nederhorst den Berg

Nieuwegein

Nootdorp

Oudewater

Pijnacker

Rijswijk

Schipluiden

Soest

Utrecht

Vaals

Valkenburg aan de Geul

Veenendaal

Vianen

Voorburg

Wassenaar

Wateringen

Weesp

Woerden

Woudenberg

Wijk bij Duurstede

Zeist

Zoetermeer

Terug naar begin van de pagina