Model huisregels justitiële TBS-inrichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geraadpleegd op 01-03-2024.
Geldend van 01-11-2000 t/m 31-12-2018

Regeling van de Minister van Justitie van 21 oktober 1998, nr. 715634/98/DJI houdende vaststelling van een model voor huisregels voor een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 7, eerste lid, Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden,

Gezien het advies van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van, 10 februari 1998, nr. 680940/98;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1 Het hoofd van de inrichting stelt, in aanvulling op de bij of krachtens de wet gegeven regels, met inachtneming van het model opgenomen in de bijlage en de daarbij gegeven aanwijzingen, de huisregels voor zijn inrichting vast.

 • 2 Het hoofd van de inrichting stelt de huisregels voor zijn inrichting binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze regeling vast.

 • 3 Het hoofd van de inrichting zendt de huisregels voor zijn inrichting aan de Minister van Justitie. Een wijziging van de huisregels zendt het hoofd van de inrichting binnen een maand naar de Minister van Justitie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Deze regeling treedt in werking op 1 november 1998.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Deze regeling wordt aangehaald als: Model huisregels justitiële TBS-inrichtingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

H. Korthals

Bijlage Model Huisregels

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Inhoudsopgave

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

1 Algemene bepalingen

2 Toezicht

3 Plaatsing en overplaatsing

4 Verpleging, behandeling en evaluatie

4.1 Inrichting verblijfsruimte

4.2 Inrichtingsbeleid inzake inspectie verblijfsruimte

4.3 Inrichtingsbeleid verboden voorwerpen

4.4 Verplegings- en behandelingsplan

4.5 Evaluatieverslag

4.6 Wettelijke aantekeningen

4.7 Verpleegdedossier

5 Controle en geweldgebruik

5.1 Inrichtingsbeleid wijze van legitimeren door verpleegden

5.2 Inrichtingsbeleid inzake onderzoek aan het lichaam en kleding

5.3 Inrichtingsbeleid inzake urinecontrole

5.4 Inrichtingsbeleid inzake onderzoek in het lichaam

5.5 Inrichtingsbeleid inzake gedwongen geneeskundige behandeling

5.6 Inrichtingsbeleid inzake gebruik mechanische middelen

5.7 Inrichtingsbeleid inzake gebruik geweld

6 Bewegingsvrijheid binnen de inrichting

6.1 Opnameprocedure

6.2 Inrichtingsbeleid inzake bewegingsvrijheid binnen de inrichting

6.2 Inrichtingsbeleid inzake intensieve zorg

6.3 Inrichtingsbeleid inzake afzondering

6.4 inrichtingsbeleid inzake separatie

7 Contact met de buitenwereld

7.1 Algemeen

7.2 Post

7.2.1 Verzending en ontvangst geprivilegieerde post

7.3 Bezoek

7.3.1 Geprivilegieerd bezoek

7.4 Telefoneren

7.4.1 Geprivilegieerd telefoneren

7.5 Contacten met de media

8 Verzorging, activiteiten, werkzaamheden en arbeid

8.1 Algemeen

8.2 Geestelijke verzorging

8.3 Medische verzorging

8.4 Voeding, kleding en schoeisel

8.5 Organisatie sociale verzorging en hulpverlening in de inrichting

8.6 Geld in de inrichting

8.7 Arbeid

9 Onderbrenging van een kind in de inrichting

10 Disciplinaire straffen

11 Verlof/proefverlof

11.1 Verlof

11.2 Procedures voorafgaand aan verlofverlening

11.3 Bijwonen gerechtelijke procedures

11.4 Proefverlof

11.5 Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging

12 Informatie en hoorplicht

12.1 Informatieplicht

12.2 Hoorplicht

12.3 Mededeling beslissingen

13 Bemiddeling

14 Beklag

15 Beroep

15.1 Beroep van beslissingen waartegen beklag open staat

15.2 Beroep van beslissingen waartegen geen beklag open staat

16 Medezeggenschap en vertegenwoordiging

16.1 Verpleegdenraad

16.2 Vertegenwoordiging

17 Beëindiging verblijf van met hun instemming opgenomen verpleegden

Model Huisregels

1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Definities en gebruikte begrippen in de inrichting.

2. Toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  de wettelijke aantekeningen;

 • -

  het toezicht door de commissie van toezicht en diens werkwijze;

 • -

  de taak en het spreekuur van de maandcommissaris;

 • -

  de taak en de werkwijze van de be-klagcommissie;

 • -

  de taak van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing;

In de particuliere inrichtingen kan tevens worden verwezen naar de toezichthoudende taak van het bestuur dan wel de raad van toezicht van de stichting.

3. Plaatsing en overplaatsing

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels kan informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot plaatsing in een andere TBS-inrichting, al dan niet ter observatie (voor 7 weken), of plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis.

4. Verpleging, behandeling en evaluatie

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

4.1. Inrichting verblijfsruimte

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  de toewijzing en de inrichting van de persoonlijke verblijfsruimte.

4.2. Inrichtingsbeleid inzake inspectie persoonlijke verblijfsruimte

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels kan informatie worden verstrekt over:

 • -

  de gevallen waarin de persoonlijke verblijfsruimte van een verpleegde kan worden onderzocht op de aanwezigheid van verboden voorwerpen.

4.3. Inrichtingsbeleid verboden voorwerpen

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels worden regels gesteld over:

 • -

  het verbod tot het bezit van bepaalde soorten voorwerpen binnen de inrichting of een bepaalde afdeling.

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  de mogelijkheid onder omstandigheden het aanwezig hebben van andere dan de verboden voorwerpen in de persoonlijke verblijfsruimte te verbieden;

 • -

  de mogelijkheid voorwerpen te laten onderzoeken, om vast te stellen of het bezit is toegestaan, voor rekening van de verpleegde aan wie ze toebehoren.

4.4. Verplegings- en behandelingsplan

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  het verplegings- en behandelingsplan en op welke wijze en binnen welke termijn dat wordt vastgesteld en hoe dat kan worden gewijzigd.

4.5. Evaluatieverslag

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  wanneer en op welke wijze het verloop van de verpleging en behandeling wordt geëvalueerd;

 • -

  hoe het evaluatieverslag wordt vastgesteld.

4.6. Wettelijke aantekeningen

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  wat de wettelijke aantekeningen inhouden;

 • -

  waartoe zij dienen.

4.7. Verpleegdedossier

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  welke gegevens van de verpleegde in het verpleegdedossier worden opgenomen;

 • -

  de mogelijkheid van kennisneming van het verpleegdedossier door de verpleegde en op welke wijze dat kan plaatsvinden;

 • -

  onder welke voorwaarden de kennisneming van het verpleegdedossier kan worden beperkt.

5. Controle en geweldgebruik

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

5.1. Inrichtingsbeleid wijze van legitimeren door verpleegden

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels kan informatie worden verstrekt over:

 • -

  in welke gevallen de verpleegde een legitimatiebewijs bij zich moet dragen en wanneer hij dat moet kunnen tonen.

5.2. Inrichtingsbeleid inzake onderzoek aan het lichaam of kleding

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  in welke gevallen een onderzoek aan het lichaam of aan de kleding kan plaatsvinden;

 • -

  wat een onderzoek aan het lichaam of de kleding kan omvatten;

 • -

  hoe het onderzoek aan het lichaam of de kleding kan worden uitgevoerd;

 • -

  wat er gebeurt met voorwerpen die tijdens het onderzoek worden aangetroffen.

5.3. Inrichtingsbeleid inzake urinecontrole

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  in welke gevallen een verpleegde kan worden verplicht urine af te staan ten behoeve van een onderzoek van die urine op gedragsbeïnvloedende middelen;

 • -

  hoe de afname en het onderzoek gebeuren;

 • -

  het recht van de verpleegde om de uitslag van het onderzoek te vernemen;

 • -

  het recht van de verpleegde om voor eigen rekening een hernieuwd onderzoek van de afgestane urine te laten plaatsvinden.

In de huisregels worden regels gesteld over:

 • -

  wat de gevolgen kunnen zijn van de vaststelling in het onderzoek dat gedragsbeïnvloedende middelen zijn gebruikt;

 • -

  dat als in een hernieuwd onderzoek niet kan worden vastgesteld dat er gedragsbeïnvloedende middelen zijn gebruikt, een zekere tegemoetkoming kan worden gegeven aan de verpleegde.

5.4. Inrichtingsbeleid inzake onderzoek in het lichaam

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels kan informatie worden verstrekt over:

 • -

  in welke gevallen een onderzoek in het lichaam kan plaatsvinden;

 • -

  door wie dat onderzoek plaatsvindt;

 • -

  wat er kan gebeuren met voorwerpen die tijdens het onderzoek worden aangetroffen.

5.5. Inrichtingsbeleid inzake gedwongen geneeskundige handelingen

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt, onder welke omstandigheden gedwongen geneeskundige handelingen kunnen worden verricht.

5.6. Inrichtingsbeleid inzake gebruik mechanische middelen

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  in welke gevallen mechanische middelen kunnen worden toegepast;

 • -

  welke mechanische middelen kunnen worden toegepast;

 • -

  door wie mechanische middelen kunnen worden toegepast;

 • -

  voor welke tijdsduur (en verlenging daarvan) mechanische middelen kunnen worden toegepast.

5.7. Inrichtingsbeleid inzake gebruik geweld

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  in welke gevallen en onder welke voorwaarden jegens een verpleegde geweld kan worden gebruikt of vrijheidsbenemende middelen kunnen worden toegepast;

 • -

  wat de vrijheidsbenemende middelen kunnen inhouden.

6. Bewegingsvrijheid binnen de inrichting

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

6.1. Opnameprocedure

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  de inkomstprocedure van de inrichting.

6.2. Inrichtingsbeleid inzake bewegingsvrijheid binnen de inrichting

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  de mogelijkheid dat de bewegingsvrijheid van verpleegden binnen de inrichting zowel per afdeling als per verpleegde kan verschillen;

 • -

  het recht van de verpleegde ‐ behoudens aangeduide gevallen ‐ om in het totaal tenminste vier uur per dag samen met medeverpleegden door te brengen;

 • -

  welke belangen in acht worden genomen door het hoofd van de inrichting bij plaatsing op en overplaatsing naar een afdeling;

 • -

  de mogelijkheid voorwaarden te verbinden aan plaatsing op een afdeling die uitbreiding van de bewegingsvrijheid voor de verpleegde met zich meebrengt en wat die voorwaarden kunnen inhouden;

 • -

  de mogelijkheid dat indien de bewegingsvrijheid van een verpleegde niet is beperkt tot de afdeling waar hij verblijft, niettemin een zodanige beperking telkens voor een periode van 4 weken kan worden opgelegd en onder welke omstandigheden dat mogelijk is.

6.3. Inrichtingsbeleid inzake intensieve zorg (indien aanwezig)

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  in welke gevallen een verpleegde op een afdeling voor intensieve zorg kan worden geplaatst;

 • -

  de verplichting van het hoofd van de inrichting om telkens na ten hoogste zes maanden te bepalen of voortzetting van het verblijf op de afdeling voor intensieve zorg noodzakelijk is en welke omstandigheden hij daarbij in aanmerking neemt;

 • -

  het recht van de verpleegde die op de afdeling voor intensieve zorg verblijft om tenminste twee maal een half uur per dag samen met een of meer medeverpleegden door te brengen.

Indien er voor de afdeling voor intensieve zorg een standaardregiem van toepassing is, dient dit zoveel mogelijk in de huisregels te worden opgenomen.

6.4. Inrichtingsbeleid inzake afzondering

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  in welke gevallen afzondering mogelijk is;

 • -

  hoe lang de afzondering kan duren;

 • -

  de mogelijkheid de afzondering te verlengen en op welke wijze;

 • -

  de mogelijkheid van afzondering op eigen verzoek en onder welke omstandigheden dat mogelijk is;

 • -

  welke rechten de verpleegde heeft tijdens afzondering.

6.5. Inrichtingsbeleid inzake separatie

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  onder welke omstandigheden separatie mogelijk is;

 • -

  hoe lang de separatie kan duren;

 • -

  door wie de beslissing tot separatie kan worden genomen (tevens bij dringende noodzakelijkheid);

 • -

  de mogelijkheid de separatie telkens te verlengen en op welke wijze;

 • -

  welke rechten de verpleegde heeft tijdens separatie.

7. Contact met de buitenwereld

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

7.1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  wat onder contact met de buitenwereld wordt begrepen.

7.2. Verzending en ontvangst van brieven en stukken per post

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  het recht brieven en stukken per post te verzenden en te ontvangen;

 • -

  voor wiens rekening de kosten komen van de verzending per post;

 • -

  welke controle kan worden uitgeoefend op enveloppen en andere poststukken op bijgesloten voorwerpen en op welke wijze ;

 • -

  in welke gevallen en voor welke periode (tevens verlengingsmogelijkheid) controle kan worden uitgeoefend op de inhoud van brieven of andere poststukken;

 • -

  de mogelijkheid dat de uitreiking of verzending van brieven of andere poststukken en bijgesloten voorwerpen wordt geweigerd;

 • -

  hoe wordt gehandeld met niet uitgereikte brieven of andere poststukken of bijgesloten voorwerpen.

Indien een personeelslid of medewerker speciaal is aangewezen om de post te controleren, wordt in de huisregels aangegeven welke functionaris dat is.

7.2.1. Verzending en ontvangst geprivilegieerde post

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  welke controle kan worden uitgeoefend op enveloppen en andere poststukken op bijgesloten voorwerpen en op welke wijze;

 • -

  het verbod controle uit te oefenen op de inhoud van deze brieven of andere poststukken.

7.3. Bezoek

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels worden regels gesteld over:

 • -

  de wijze waarop bezoek wordt aangevraagd en binnen welke termijn op de aanvraag door het hoofd van de inrichting wordt beslist.

In de huisregels kan informatie worden verstrekt over:

 • -

  welke frequentie van bezoek is toegestaan (tenminste gedurende een uur per week);

 • -

  op welke tijden en plaatsen bezoek kan worden ontvangen;

 • -

  op welke grond het mogelijk is het aantal bezoekers te beperken;

 • -

  op welke gronden het mogelijk is de toelating tot de verpleegde van bezoek of van een bepaalde persoon of bepaalde personen te weigeren;

 • -

  op welke gronden toezicht tijdens het bezoek kan worden uitgeoefend, wat dat toezicht inhoudt, dat tevoren aan de verpleegde mededeling wordt gedaan van de aard en reden van het toezicht;

 • -

  de verplichting van iedere bezoeker zich te legitimeren;

 • -

  de mogelijkheid een onderzoek aan de kleding van bezoekers te laten plaatsvinden op voorwerpen die gevaar kunnen opleveren voor de orde en veiligheid in de inrichting;

 • -

  de mogelijkheid dat een onderzoek ook betrekking heeft op door de bezoeker meegebrachte voorwerpen;

 • -

  wat met dergelijke voorwerpen wordt gedaan door het hoofd van de inrichting;

 • -

  de bevoegdheid van het hoofd van de inrichting het bezoek binnen de daarvoor bestemde tijd te beëindigen en op welke gronden dat mogelijk is.

7.3.1. Geprivilegieerd bezoek

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  wanneer en waar geprivilegieerd bezoek kan plaatsvinden (met uitzondering van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing en de commissie van toezicht, die te allen tijde toegang tot de verpleegde hebben). Hierbij wordt vermeld het recht op consulaire bijstand voor vreemdelingen (zoals vermeld in het Verdrag van Wenen van 24 april 1963; art. 36)en de verplichting van het hoofd van de inrichting aan een dergelijk verzoek van een vreemdeling gehoor te geven.

In de huisregels kan informatie worden verstrekt over:

 • -

  hoe geprivilegieerd bezoek zich dient te legitimeren;

 • -

  de bevoegdheid van geprivilegieerd bezoek zich in beginsel vrijelijk te onderhouden met de verpleegde.

7.4. Telefoneren

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  het recht van de verpleegde in beginsel eenmaal per week gedurende 10 minuten een of meer telefoongesprekken te voeren met personen buiten de inrichting;

 • -

  de tijden en plaatsen en het voor het gesprek of de gesprekken te gebruiken toestel;

 • -

  de mogelijkheid van toezicht op het telefoongesprek of de telefoongesprekken en in welke gevallen dat kan plaatsvinden;

 • -

  de mogelijkheid het voeren van telefoongesprekken of een bepaald telefoongesprek telkens voor een periode van ten hoogste vier weken te weigeren en in welke gevallen dat mogelijk is;

 • -

  de mogelijkheid een telefoongesprek binnen de daarvoor bestemde tijd te beëindigen en in welke gevallen dat mogelijk is.

7.4.1. Geprivilegieerd telefoneren

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  tijden en plaatsen waarop de verpleegde geprivilegieerde telefoongesprekken kan voeren, waarbij tevens vermeld kan worden dat geen ander toezicht wordt uitgeoefend dan noodzakelijk is om de identiteit vast te stellen van de persoon of instantie met wie de verpleegde wenst te telefoneren.

7.5. Contacten met de media

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels kan informatie worden verstrekt over:

 • -

  de mogelijkheid dat de verpleegde toestemming verkrijgt voor het voeren van een gesprek met een vertegenwoordiger van de media en welke belangen daarbij in acht worden genomen;

 • -

  de mogelijkheid aan de toegang van een vertegenwoordiger van de media tot de inrichting voorwaarden te verbinden;

 • -

  toezicht dat kan worden uitgeoefend op het contact met de vertegenwoordiger van de media.

8. Verzorging, activiteiten, werkzaamheden en arbeid

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

8.1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels kan informatie worden verstrekt over:

 • -

  hetgeen onder de onderwerpen die in dit hoofdstuk worden geregeld wordt begrepen.

8.2. Geestelijke verzorging

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels worden regels gesteld over:

 • -

  wanneer en waar contact met de geestelijk verzorger kan plaatsvinden, of wanneer en waar het bijwonen van bijeenkomsten van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard mogelijk is (het laatste tenzij er aanleiding is dit te verbieden).

8.3. Medische verzorging

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  de tijden en plaatsen dat de aan de inrichting verbonden arts spreekuur houdt;

 • -

  het recht van de verpleegde voor eigen rekening een arts van zijn keuze te raadplegen;

 • -

  de procedure volgens welke medicijnen worden verstrekt.

8.4. Voeding, kleding en schoeisel

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  wanneer en waar (op de afdeling) in de inrichting wordt gegeten;

 • -

  de (mogelijke) verplichting tijdens het verrichten van werkzaamheden of sport aangepaste kleding of schoeisel te dragen;

 • -

  de wijze waarop en wanneer en waar andere gebruiksartikelen kunnen worden aangekocht dan die welke door het hoofd van de inrichting ter beschikking worden gesteld.

8.5. Organisatie sociale verzorging en hulpverlening in de inrichting

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels worden regels gesteld over:

 • -

  het gebruik van de bibliotheek.

In de huisregels kan informatie worden verstrekt over:

 • -

  de mogelijkheden in de inrichting terzake van sociale verzorging en hulpverlening, vorming en onderwijs, ontspannings- en sportactiviteiten;

 • -

  de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming kan worden verleend in de kosten die aan het volgen van onderwijs en het deelnemen aan andere educatieve activiteiten kunnen zijn verbonden;

 • -

  de tijden dat verblijf in de buitenlucht, gedurende tenminste een uur per dag, mogelijk is.

8.6. Geld in de inrichting

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  wat onder eigen geld van de verpleegde wordt begrepen;

 • -

  de regels die in de inrichting gelden met betrekking tot het beheer van het eigen geld van de verpleegde.

8.7. Arbeid

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels kan informatie worden verstrekt over:

 • -

  de gevallen waarin een verpleegde verplicht kan worden binnen de inrichting werkzaamheden te verrichten;

 • -

  op welke vergoeding daarvoor conform besluit van de Minister van Justitie recht bestaat;

 • -

  dat de verpleegden niet verplicht kunnen worden op zondag werkzaamheden te verrichten.

9. Onderbrenging van een kind in de inrichting

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels worden nadere regels gesteld over:

 • -

  het verblijf van kinderen in de inrichting.

Daarbij kan aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

 • -

  de mogelijkheid in bepaalde gevallen een kind in de inrichting onder te brengen;

 • -

  de toestemming van het hoofd van de inrichting die daarvoor vereist is;

 • -

  de voorwaarden die aan de toestemming kunnen worden verbonden;

 • -

  de mogelijkheid dat advies wordt ingewonnen bij de Raad voor de Kinderbescherming;

 • -

  de mogelijkheid dat de toestemming wordt ingetrokken en onder welke omstandigheden dat mogelijk is;

 • -

  het moeten weigeren of intrekken van de toestemming indien onderbrenging van het kind in de inrichting in strijd komt met enige op het gezag van het kind betrekking hebbende beslissing;

 • -

  de verblijfsruimte, hoe het kind wordt opgevangen indien de verpleegde deel neemt aan activiteiten in de inrichting, faciliteiten enz.

10. Disciplinaire straffen

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  in welke gevallen een disciplinaire staf kan worden opgelegd;

 • -

  het schriftelijk verslag aan het hoofd van de inrichting en de plicht dit mede te delen aan de verpleegde;

 • -

  welke disciplinaire straffen kunnen worden opgelegd;

 • -

  de mogelijkheid van een schaderegeling naast een disciplinaire straf, terzake van schade aan eigendommen van de inrichting of personeelsleden of medewerkers of medeverpleegden.

11. Verlof/proefverlof

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

11.1. Verlof

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  de procedure volgens welke verlof kan worden verleend en welke soorten verlof kunnen worden verleend en eventueel verlengd;

 • -

  de machtiging van de Minister die is vereist;

 • -

  de voorwaarden die aan verlof kunnen worden verbonden;

 • -

  de mogelijkheid dat het verlof wordt ingetrokken.

11.2. Procedure voorafgaand aan verlofverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt een nadere procedure vastgesteld die voorafgaat aan het verlenen van verlof.

In de huisregels wordt tevens een procedure opgenomen betreffende de wijze en de frequentie van controle op het verlof.

11.3. Bijwonen gerechtelijke procedures

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  in welke gevallen de ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde in de gelegenheid wordt gesteld een gerechtelijke procedure bij te wonen;

 • -

  de mogelijkheid dat tijdens het verlaten van de inrichting toezicht wordt uitgeoefend.

11.4. Proefverlof

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie worden verstrekt over:

 • -

  in welke gevallen proefverlof kan worden verleend;

 • -

  de voorwaarden die aan het proefverlof kunnen worden verbonden;

 • -

  de mogelijkheid dat de machtiging tot proefverlof wordt ingetrokken.

11.5. Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels kan informatie worden verstrekt over:

 • -

  de mogelijkheid dat de verpleging voorwaardelijk beëindigd wordt.

12. Informatie en hoorplicht

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

12.1. Informatieplicht

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Bij binnenkomst in de inrichting wordt door middel van de huisregels informatie verstrekt aan de verpleegde over:

 • -

  zijn rechten en plichten;

 • -

  de bevoegdheid van de verpleegde een verzoek tot bemiddeling te doen, een klaag- of beroepschrift in te dienen;

 • -

  het recht om de consulaire vertegenwoordiging van zijn land van zijn vrijheidsbeneming op de hoogte te laten stellen, indien de verpleegde een vreemdeling is.

12.2. Hoorplicht

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  de gevallen waarin de verpleegde of de ter beschikking gestelde wordt gehoord;

 • -

  de mogelijkheid bij het horen een tolk in te schakelen;

 • -

  in welke gevallen het horen achterwege kan worden gelaten.

12.3. Mededeling beslissingen

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  de gevallen waarin de verpleegde een schriftelijke mededeling van een beslissing ontvangt.

13. Bemiddeling

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  het recht van de verpleegde zich met het verzoek te bemiddelen te wenden tot de commissie van toezicht;

 • -

  de gevallen waarin bemiddeling kan worden verzocht;

 • -

  de termijn waarbinnen bemiddeling kan worden gevraagd;

 • -

  de termijn waarbinnen de commissie van toezicht tracht een oplossing te bereiken;

 • -

  de wijze waarop de commissie van toezicht kan trachten een oplossing te bereiken;

 • -

  de wijze waarop de bemiddeling wordt afgesloten.

14. Beklag

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  de beslissingen waarover de verpleegde bij de beklagcommissie beklag kan doen;

 • -

  op welke wijze beklag kan worden gedaan;

 • -

  wat het klaagschrift dient te vermelden;

 • -

  de termijn waarbinnen het klaagschrift moet worden ingediend;

 • -

  de procedure die wordt gevolgd door de beklagcommissie;

 • -

  het recht van de verpleegde zich te doen bijstaan door een rechtsbijstandverlener of een andere vertrouwenspersoon;

 • -

  het recht van de verpleegde op kennisneming van de gedingstukken;

 • -

  mogelijk uitstel van de behandeling voor bemiddeling;

 • -

  de mogelijkheid van de verpleegde aan de voorzitter van de beroepscommissie te verzoeken de tenuitvoerlegging van de beslissing waarop het klaagschrift betrekking heeft te schorsen;

 • -

  de uitspraken die de beklagcommissie kan doen.

15. Beroep

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

15.1. Beroep van beslissingen waartegen beklag open staat

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  de mogelijkheid van het instellen van beroep tegen de uitspraak van de beklagcommissie;

 • -

  de termijn waarbinnen het beroep moet worden ingesteld;

 • -

  de procedure die wordt gevolgd door de beroepscommissie van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing;

 • -

  de mogelijkheid schorsing te verzoeken aan de voorzitter van de beroepscommissie;

 • -

  de uitspraken die de beroepscommissie kan doen.

15.2. Beroep van beslissingen waartegen geen beklag open staat

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  tegen welke beslissingen beroep kan worden ingesteld;

 • -

  bij welke instantie beroep kan worden ingesteld;

 • -

  de procedure die wordt gevolgd;

 • -

  de uitspraken die kunnen worden gedaan.

16. Medezeggenschap en vertegenwoordiging

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

16.1. Verpleegdenraad

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  de wijze waarop uit en door de verpleegden een verpleegdenraad wordt gekozen;

 • -

  de taak van de verpleegdenraad;

 • -

  hoe de verpleegde zich tot de verpleegdenraad kan wenden;

 • -

  wanneer en waar de verpleegdenraad vergadert.

16.2. Vertegenwoordiging

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  welke rechten, toekomend aan de ter beschikking gestelde of de verpleegde, in geval van curatele, mentorschap of minderjarigheid, mede kunnen worden uitgeoefend door vertegenwoordigers.

17. Beëindiging verblijf van met hun instemming opgenomen verpleegden

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In de huisregels wordt informatie verstrekt over:

 • -

  onder welke omstandigheden het hoofd van de inrichting het verblijf van een met zijn instemming opgenomen verpleegde kan of moet beëindigen.

Hoofdstuk 18. Beloningsysteem verpleegden

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

18.1.

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Het hoofd van de inrichting stelt een beloningsysteem in, met inachtneming van het navolgende `model beloningsysteem verpleegden'.

18.2.

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Het hoofd van de inrichting treft zoveel als mogelijk adequate voorzieningen om verpleegden in staat te stellen opdrachten of werkzaamheden in het kader van de behandeling te verrichten.

18.3. Model beloningsysteem verpleegden

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Het hoofd van de inrichting kan verpleegden opdrachten/werkzaamheden in het kader van de behandeling laten verrichten.

In het beloningsysteem van de inrichting wordt vermeld welke beloning is gekoppeld aan welke opdrachten/werkzaamheden.

Het hoofd van de inrichting stelt voor iedere verpleegde vast, in hoeverre deze in staat is opdrachten/werkzaamheden te verrichten in het kader van zijn behandeling.

De betrokken verpleegde kan in dit verband door het hoofd van de inrichting hetzij als `geschikt voor opdrachten/werkzaamheden in het kader van de behandeling' hetzij als `ongeschikt voor opdrachten/werkzaamheden in het kader van de behandeling' worden aangemerkt.

In het verplegings- en behandelingsplan wordt opgenomen of de verpleegde als geschikt of ongeschikt voor het verrichten van opdrachten/werkzaamheden in het kader van de behandeling is aangemerkt.

De prestaties van de verpleegde ter zake van de verrichte opdrachten/werkzaamheden worden periodiek beoordeeld. Een beoordeling vindt in ieder geval plaats voorafgaand aan het moment dat betaling van de beloning zal plaatsvinden.

Desgewenst kan daarbij een puntensysteem worden gebruikt, waarbij punten kunnen worden gegeven op onderdelen van het werkgedrag (zoals: ijver, verantwoordelijkheidsgevoel, samenwerkingsgerichtheid, verzuim, werkweigering etc.). Een onderdeel van het puntensysteem kan zijn, dat er financiële bonussen gegeven kunnen worden.

Indien een verpleegde door het hoofd van de inrichting in dit verband als ongeschikt voor het verrichten van opdrachten/werkzaamheden in het kader van de behandeling is aangemerkt, hanteert de inrichting het volgende uitgangspunt: de verpleegde die op zichzelf bereid is opdrachten/werkzaamheden in het kader van de behandeling te verrichten krijgt - ongeacht de arbeidsinspanning ten aanzien van (eventueel) aangepaste opdrachten/werkzaamheden - een uitkering bestaande uit een bepaald deel, tenminste 70%, van hetgeen hij had kunnen verdienen (uitgezonderd eventuele financiële bonussen) in het geval van gehele geschiktheid.

Naar boven