Regeling meldingen Bouwstoffen-besluit oppervlaktewater

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 01-12-1998 t/m 30-06-2008

Regeling houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de gegevens die bij een melding van het gebruik van schone grond, categorie 1-grond of categorie 1-bouwstoffen in oppervlaktewater onder het Bouwstoffenbesluit bodem- en opper-vlaktewaterenbescherming worden verstrekt

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2008]

Degene die voornemens is schone grond, categorie 1-grond dan wel categorie 1-bouwstoffen in de zin van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming te gebruiken in oppervlaktewater of op of in de bodem onder oppervlaktewater, verstrekt de in de bij dit besluit behorende bijlage vastgestelde gegevens.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling meldingen Bouwstoffen-besluit oppervlaktewater.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

vanVerkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina