Regeling erkenningen interventie

[Regeling vervallen per 15-07-2007.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 14-07-2007

Regeling erkenningen interventie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 19, eerste lid, van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-07-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Minister:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Dienst Regelingen:

Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

[Vervallen per 15-07-2007]

  • 1 Indien in een regeling is bepaald of uit zodanige regeling voortvloeit dat een interventie of een met een interventie verband houdende handeling slechts mag plaatsvinden ten opzichte van of door een natuurlijke of rechtspersoon die voldoet aan te stellen voorwaarden van persoonlijke of zakelijke aard en deswege moet zijn erkend, verleent de Minister deze erkenning nadat de belanghebbende daartoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend en heeft aangetoond dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

  • 2 Een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid, wordt ingediend bij Dienst Regelingen.

Artikel 3

[Vervallen per 15-07-2007]

  • 1 Indien degene aan wie een erkenning als bedoeld in het voorgaande artikel is verleend niet langer voldoet aan een of meer voor de erkenning gestelde voorwaarden, wordt de verleende erkenning ingetrokken, of worden andere geëigende maatregelen getroffen, al naar gelang van de omstandigheden en van hetgeen in de regeling ter uitvoering waarvan de erkenning is verleend is bepaald.

  • 2 Tot de intrekking van een erkenning wordt niet overgegaan dan nadat de feiten of omstandigheden die daartoe aanleiding geven, schriftelijk ter kennis van de belanghebbende zijn gebracht en deze in de gelegenheid is gesteld zich tegen de voorgenomen intrekking te verweren.

Artikel 4

[Vervallen per 15-07-2007]

Erkenningen, welke voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend op grond van de Beschikking VIB-erkenningen 1978 gelden als erkenningen verleend op grond van deze regeling.

Artikel 6

[Vervallen per 15-07-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenningen interventie.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 oktober 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de minister genomen besluit,
de

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina