Verstrekking eenmalige subsidie aan advocaten

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-12-1998 t/m 01-01-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 13 oktober 1998, 722444/898, houdende het verstrekken van een eenmalige subsidie aan advocaten die vanaf medio 1996 extra inspanningen hebben verricht in het kader van de behandeling van vreemdelingenzaken

De Staatssecretaris van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

In het kader van deze regeling wordt verstaan onder:

toevoegingen:

door een raad voor rechtsbijstand afgegeven toevoegingen voor procedures die betrekking hebben op een verzoek om toelating als vluchteling zoals genoemd in de Bijlage bij het Besluit Vergoedingen Rechtsbijstand 1994[categorie V 040-zaken];

advocaat:

een in de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 op grond van artikel 14, jo. 15 van de Wet op de rechtsbijstand bij een raad voor rechtsbijstand ingeschreven advocaat.

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2005]

Een advocaat aan wie in de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 meer dan 80, maar minder dan 151 toevoegingen zijn afgegeven, ontvangt een eenmalige subsidie van f 2500,00.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2005]

Een advocaat aan wie in de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 meer dan 150, maar minder dan 201 toevoegingen zijn afgegeven, ontvangt een eenmalige subsidie van f 3750,00.

Artikel 4

[Vervallen per 02-01-2005]

Een advocaat aan wie in de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 meer dan 200 toevoegingen zijn afgegeven, ontvangt een eenmalige subsidie van f 5000,.

Artikel 5

[Vervallen per 02-01-2005]

De raad voor rechtsbijstand bepaalt de hoogte van de subsidie op grond van de criteria, als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4; hierbij is de informatie die bij de Stichting Integraal Rechtshulp Informatie Systeem (IRIS) te Deventer bekend is, bepalend.

Artikel 6

[Vervallen per 02-01-2005]

De in deze regeling genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W.

Artikel 7

[Vervallen per 02-01-2005]

De raden voor rechtsbijstand berichten de bij hen ingeschreven advocaten die aan de in deze regeling omschreven criteria voldoen welk bedrag aan subsidie zij ontvangen.

Artikel 8

[Vervallen per 02-01-2005]

De regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Voorts geven de raden voor rechtsbijstand, die met de uitvoering zijn belast, bekendheid aan de regeling door plaatsing in door hen uitgegeven nieuwsbrieven. Als publicatie datum geldt de datum waarop de regeling in de Staatscourant wordt geplaatst.

De Staatssecretaris voornoemd,
Namens deze,

de directeur rechtsbijstand en juridische beroepen,

N.P. Levenkamp

Terug naar begin van de pagina