Vrijstellingsregeling zuiveringsslib 1998

[Regeling vervallen per 02-12-2009.]
Geldend van 25-10-1998 t/m 01-12-2009

Vrijstellingsregeling zuiveringsslib 1998

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 64 van de Wet bodembescherming;

Gezien het advies van de Technische commissie bodembescherming van 9 december 1997, kenmerk TCB S86 (1997);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-12-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder zuiveringsslib: zuiveringsslib als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen.

Artikel 2

[Vervallen per 02-12-2009]

  • 1 Van het verbod, gesteld in artikel 29, eerste lid, van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen, wordt onder de in de artikelen 3 tot en met 7 gestelde voorschriften vrijstelling verleend voor zuiveringsslib dat niet meer dan 70 gram stikstof per kilogram droge stof bevat.

  • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt het slib geacht niet meer dan 70 gram stikstof per kilogram droge stof te bevatten indien deze hoeveelheid met niet meer dan een factor 1,25 wordt overschreden.

Artikel 3

[Vervallen per 02-12-2009]

Door de producent van het zuiveringsslib is aan het Bureau Heffingen te Assen een schriftelijke verklaring overgelegd dat door hem zuiveringsslib wordt geproduceerd en afgeleverd voor gebruik op de bodem dat niet meer dan 70 gram stikstof per kilogram droge stof bevat. De verklaring wordt overgelegd voorafgaand aan de eerste keer dat na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling slib wordt afgeleverd.

De verklaring bevat in elk geval de volgende gegevens:

  • a. naam en adres van de producent;

  • b. de resultaten van de analyse van het zuiveringsslib, bedoeld in artikel 8 van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen, omtrent de hoedanigheid en samenstelling van het product, met inbegrip van de hoeveelheid stikstof die het zuiveringsslib bevat.

Artikel 4

[Vervallen per 02-12-2009]

Het zuiveringsslib is, nadat het overeenkomstig het bij of krachtens artikel 8 van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen gestelde is bemonsterd en geanalyseerd, niet gemengd met ander zuiveringsslib en er zijn ook geen andere stoffen aan toegevoegd.

Artikel 5

[Vervallen per 02-12-2009]

Het zuiveringsslib is door de producent of namens hem door tussenkomst van ten hoogste één vervoerder rechtstreeks aan de gebruiker afgeleverd.

Artikel 6

[Vervallen per 02-12-2009]

Het zuiveringsslib wordt gebruikt op de dag waarop het aan de gebruiker is afgeleverd.

Artikel 7

[Vervallen per 02-12-2009]

De gebruiker van het zuiveringsslib heeft tijdens het gebruik een kopie van de in artikel 3, eerste lid, bedoelde verklaring bij zich, die hem door of namens de producent van het zuiveringsslib is verstrekt.

Artikel 8

[Vervallen per 02-12-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 14 september 1998.

Artikel 9

[Vervallen per 02-12-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling zuiveringsslib 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 oktober 1998

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina