Regeling ontheffing verplichting tot aanwijzing netbeheerder

[Regeling vervallen per 30-04-2006.]
Geldend van 11-10-1998 t/m 29-04-2006

Regeling ontheffing verplichting tot aanwijzing netbeheerder

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 15 van de Elektriciteitswet 1998 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Criteria voor verlening ontheffing

[Vervallen per 30-04-2006]

 • 1 Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 kan een ontheffng worden verleend, indien de aanvraag betrekking heeft op een net waarop een beperkt aantal andere natuurlijke personen of rechtspersonen dan de rechtspersoon die de ontheffng aanvraagt zijn aangesloten en:

  • a. het net bestemd is om die rechtspersoon te voorzien van elektriciteit dan wel om het centrale bedrijfsproces van die rechtspersoon te ondersteunen, of

  • b. het net bestemd is om een aantal samenwerkende rechtspersonen te voorzien van elektriciteit en de samenwerking van deze rechtspersonen ten doel heeft een betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functionerende energiehuishouding in hun vestigingen, of

  • c. ten aanzien van het net zijn kwaliteitseisen van toepassing die in betekenende mate afwijken van de voorwaarden die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 aan netten van netbeheerders zullen worden gesteld, of

  • d. die rechtspersoon geen netbeheerder is en hij:

   • 1º. een overeenkomst zal sluiten met de netbeheerder van het net waarop zijn net is aangesloten om te waarborgen dat de uitvoering van de taken van die netbeheerder niet wordt belemmerd, en

   • 2º. degene die daarom verzoekt zal voorzien van een aansluiting op het desbetreffende net dan wel een aanbod zal doen om met gebruikmaking van het desbetreffende net ten behoeve van de verzoeker transport van elektriciteit uit te voeren met inachtneming van redelijke tarieven en voorwaarden alsmede van de voorschriften, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998.

Artikel 2. Te verstrekken gegevens bij aanvraag

[Vervallen per 30-04-2006]

Degene die een ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 aanvraagt, verstrekt aan de Minister van Economische Zaken de volgende gegevens:

 • a. de naam en het adres van de aanvrager;

 • b. een verklaring dat de aanvrager zelf geen netbeheerder is in de zin van de Elektriciteitswet 1998;

 • c. een aanduiding van de geografische grenzen waarbinnen de aanvrager het transport van elektriciteit zal verzorgen;

 • d. een opgave van de netbeheerders op wier netten het net van de aanvrager is aangesloten;

 • e. een beschrijving van de gehanteerde spanningniveaus en de capaciteit van de verbindingen binnen het net van de aanvrager en van de verbindingen tussen dat net en andere netten;

 • f. een opgave van het eindverbruik van elektriciteit per jaar (in kWh) van de aanvrager;

 • g. een overzicht van alle afnemers die zijn aangesloten op het net van de aanvrager en die geen onderdeel uitmaken van de rechtspersoon van de aanvrager, waarbij wordt aangegeven:

  • 1º. de naam van de afnemers die beschikken over een aansluiting op dat net die een beschikbaar gesteld elektrisch vermogen heeft van meer dan 2 MW per aansluiting, alsmede het aan hen beschikbaar gesteld vermogen en hun eindverbruik van elektriciteit per jaar;

  • 2º. het aantal afnemers dat beschikt over een aansluiting op dat net met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3°80 A en een beschikbaar gesteld elektrisch vermogen van ten hoogste 2 MW per aansluiting, alsmede het totale aan hen beschikbaar gesteld vermogen en de totale hoeveelheid door hen verbruikte elektriciteit per jaar;

  • 3º. het aantal afnemers dat beschikt over een aansluiting op dat net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A, alsmede het totale aan hen beschikbaar gesteld vermogen en de totale hoeveelheid door hen verbruikte elektriciteit per jaar;

 • h. een beschrijving van de productie-eenheden die op dat net aangesloten zijn.

Artikel 3. Motivering aanvraag ontheffng

[Vervallen per 30-04-2006]

De aanvrager verstrekt de Minister van Economische Zaken voorts andere gegevens dan die bedoeld in artikel 2 die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998, waarbij hij, voor zover van toepassing, in ieder geval aandacht besteedt aan:

 • a. de relatie tussen het centrale bedrijfsproces van de aanvrager en de elektriciteitsvoorziening;

 • b. de bijzondere kenmerken van het net van de aanvrager, zoals het spanningsniveau, het gebruik van gelijkstroom of een grotere of geringere betrouwbaarheid van het net in vergelijking met andere netten;

 • c. de aanwezigheid van een optimale energie-infrastructuur waarvan het net van de aanvrager onderdeel uitmaakt.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 30-04-2006]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,
Voor deze:

C.W.M. Dessens

,

directeur-generaal van Energie

Terug naar begin van de pagina