Verlenging termijn voor indiening aanvragen huursubsidie subsidiejaar 1998/1999 door primaire aanvragers

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 24-10-1998 t/m 22-12-2004

De Regeling houdende verlenging van de termijn voor indiening van aanvragen om huursubsidie voor het subsidiejaar 1998/1999 door primaire aanvragers van 29 september 1998, nr.MJZ98091535, is toegevoegd aan de circulaire aan het College van burgemeester en wethouders van 29 september 1998, MG 98-24, verlenging van de indieningstermijn huursubsidie

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 49, eerste lid, van de Huursubsidiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 In afwijking van artikel 28, vierde lid, van de Huursubsidiewet kunnen huurders een aanvraag om toekenning van huursubsidie indienen binnen twaalf maanden na de peildatum en uiterlijk op 30 juni 1999, als zij voor het eerst een dergelijke aanvraag indienen.

  • 2 Het eerste lid is slechts van toepassing op aanvragen om toekenning van huursubsidie over het subsidietijdvak dat eindigt op 30 juni 1999.

  • 3 Het eerste lid is niet van toepassing, als de peildatum 1 april 1999, 1 mei 1999 of 1 juni 1999 is.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Als de dagtekening van die Staatscourant 30 september 1998 of een latere datum is, werkt zij terug tot en met 1 oktober 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 september 1998

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina