Regeling klokuren 1998

[Regeling vervallen per 05-05-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2010.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-03-2010

Regeling klokuren 1998

Artikel 2

[Vervallen per 05-05-2010]

  • 2 De persoon, bedoeld in artikel 1:4, eerste lid, onderdeel e, van de Wet Wajong wordt, indien deze persoon lessen of stages volgt van gemiddeld minder dan 213 klokuren per kwartaal, toch aangemerkt als studerende indien onderdeel a, b, of c van het eerste lid op hem van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 3. Intrekken regeling uit 1997

[Vervallen per 05-05-2010]

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 maart 1997, nr. SV/VP/97/0829, wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 05-05-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1998.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 05-05-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling klokuren 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 september 1998

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina