Wijzigingsbesluit Bestrijdingsmiddelenbesluit en het Besluit vakkennis en vakbekwaamheidseisen [...] (invoering vergunning mollen- en woelrattenbestrijding)

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geldend van 01-05-1999 t/m 24-02-2005

Besluit van 23 september 1998, houdende wijziging van het Bestrijdingsmiddelenbesluit en het Besluit vakkennis en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen (invoering vergunning mollen- en woelrattenbestrijding)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 30 juni 1998, No. J.98.6030, Directie Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

De Raad van State gehoord (advies van 7 augustus 1998, No. W11.98.0298);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 september 1998, No. J98.7646, Directie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. J. F. Hoogervorst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

[Vervallen per 25-02-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen.]

ARTIKEL III

[Vervallen per 25-02-2005]

Een persoon die, op de datum van inwerkingtreding van dit besluit op grond van artikel 14a, tweede lid, van het Bestrijdingsmiddelenbesluit, aangemerkt wordt als deskundige, wordt gedurende de periode dat zijn bewijs van deskundigheid geldig is, aangemerkt als houder van een vergunning als bedoeld in artikel 6, vierde lid, van het Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen.

ARTIKEL IV

[Vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de zesde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 september 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G. H. Faber

Uitgegeven twaalfde november 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina