Wijzigingsbesluit Bouwbesluit inzake inbraakwerend hang- en sluitwerk

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-12-2002

Besluit van 22 september 1998, houdende wijziging van het Bouwbesluit inzake inbraakwerend hang- en sluitwerk

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 april 1998, nr. MJZ98038646, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Woningwet;

De Raad van State gehoord (advies van 22 juni 1998, nr. W08.98.0166);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 september 1998, nr. MJZ 98088298, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

[Vervallen per 01-01-2003]

  • 1 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 2 De aanvraag om bouwvergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Woningwet, ingediend voor de inwerkingtreding van dit besluit, alsmede enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een beslissing omtrent een dergelijke aanvraag, wordt afgedaan overeenkomstig de voorschriften zoals die golden de dag vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 september 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes

Uitgegeven zesde oktober 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina