Instellingsbesluit Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden

[Regeling vervallen per 01-03-2006.]
Geldend van 30-01-2003 t/m 28-02-2006

Instellingsbesluit Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

de adviescommissie:

de commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2006]

De taken van de adviescommissie bestaan uit:

  • - het toetsen van de ingediende educatieve projectvoorstellen aan de in de brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 18 december 1997 (Kamerstukken II 1997/98, 20 454, nr. 43) genoemde criteria alsmede aan door de minister vast te stellen wijzigingen van die criteria;

  • - het adviseren van de minister over kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de ingediende educatieve projectvoorstellen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2006]

  • 1 De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en vier leden.

  • 2 De minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de adviescommissie.

  • 3 De voorzitter en de leden van de adviescommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar.

  • 4 De minister voegt een medewerker van de Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen als secretaris aan de adviescommissie toe.

Artikel 8

[Vervallen per 01-03-2006]

De voorzitter en de leden van de adviescommissie ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens de regelen voor dienstreizen die gelden voor rijksambtenaren.

Artikel 9

[Vervallen per 01-03-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1998.

Artikel 10

[Vervallen per 01-03-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina