Regeling Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 09-07-2006 t/m 30-06-2009

Regeling Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 1 De voorzitter van de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart is de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

  • 2 De plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart is de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

  • 3 In de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart worden benoemd,

    • a. als deskundigen: de ambtenaren van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat die zijn belast met de werkzaamheden die samenhangen met het onderzoek van schepen en de afgifte van certificaten voor de Rijnvaart en P.C.B.M. de Bot, van de directie Oost Nederland, van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat;

    • b. als deskundige, uitsluitend belast met de afgifte van vaartijdenboeken voor de Rijnvaart en de daarbij behorende verklaringen: de hoofdinspecteur Toezichtseenheid Binnenvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

Een besluit genomen door de voorzitter of een deskundige van de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart wordt gelijkgesteld met een besluit genomen door de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

De Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart zendt jaarlijks aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een uittreksel van het register, bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 maart 1996, nr. DGSM/J-96001935, houdende de instelling en de werkwijze van de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart op basis van het Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 (Stcrt. 65), wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina