Regeling overzicht Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse opleidingen en diplomavergelijking Nederlandse nieuwkomers

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 30-09-1998 t/m 31-12-2006

Regeling overzicht Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse opleidingen en diplomavergelijking Nederlandse nieuwkomers

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en na overleg met de desbetreffende Minister van de Nederlandse Antillen en de desbetreffende Minister van Aruba;

Gelet op artikel 1, eerste lid, onderdeel c, en artikel 1, tweede lid, van het Besluit opleidingseisen Nederlandse nieuwkomers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

Besluit opleidingseisen Nederlandse nieuwkomers;

b. Landsverordening Nederlandse Antillen:

Landsverordening voortgezet onderwijs van de Nederlandse Antillen;

c. Landsverordening Aruba:

Landsverordening voortgezet onderwijs van Aruba.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Het overzicht Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse opleidingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van het besluit, wordt als volgt vastgesteld:

  • a. een opleiding voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs, middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs, bedoeld in respectievelijk de artikelen 7, 8, 9, 15 van de Landsverordening Nederlandse Antillen, die door de nieuwkomer is afgesloten met een diploma, voorzover voor het vak Nederlandse Taal op de cijferlijst behorend bij het diploma, een voldoende is vermeld.

  • b. een opleiding voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs, middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs, bedoeld in respectievelijk de artikelen 7, 8, 9, 15 van de Landsverordening Aruba, die door de nieuwkomer is afgesloten met een diploma, voorzover voor het vak Nederlandse Taal op de cijferlijst behorend bij het diploma, een voldoende is vermeld.

  • c. een gedeeltelijke opleiding voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of een gedeeltelijke opleiding hoger algemeen voortgezet onderwijs, bedoeld in respectievelijk de artikelen 7 en 8 van de Landsverordening Nederlandse Antillen, die door de nieuwkomer is gevolgd en op basis waarvan de nieuwkomer een verklaring als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de Landsverordening Nederlandse Antillen heeft ontvangen, waaruit een onvoorwaardelijke bevordering naar het vierde jaar van het eerder genoemde voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of het eerder genoemde hoger algemeen voorgezet onderwijs blijkt, en waarbij tevens uit het overgangsrapport, behorende bij de onvoorwaardelijke bevordering, blijkt dat een voldoende voor het vak Nederlandse Taal is behaald.

  • d. een gedeeltelijke opleiding voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of een gedeeltelijke opleiding hoger algemeen voortgezet onderwijs, bedoeld in respectievelijk de artikelen 7 en 8 van de Landsverordening Aruba, die door de nieuwkomer is gevolgd en op basis waarvan de nieuwkomer een verklaring als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de Landsverordening Aruba heeft ontvangen, waaruit een onvoorwaardelijke bevordering naar het vierde jaar van het eerder genoemde voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of het eerder genoemde hoger algemeen voorgezet onderwijs blijkt, en waarbij tevens uit het overgangsrapport, behorende bij de onvoorwaardelijke bevordering, blijkt dat een voldoende voor het vak Nederlandse Taal is behaald.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Indien het college van burgemeester en wethouders bij de ontheffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inburgering nieuwkomers, vergelijking van diploma’s als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van het besluit toepast, vraagt het college van burgemeester en wethouders advies aan een instantie die deskundig is terzake van de vergelijking van het niveau van beheersing en kennis van de Nederlandse Taal op grond van de desbetreffende diploma’s.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit in werking treedt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overzicht Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse opleidingen en diplomavergelijking Nederlandse nieuwkomers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en in de Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel

Terug naar begin van de pagina