Zuivelverordening 1998, Schoolmelk

[Regeling vervallen per 17-01-2009.]
Geldend van 18-08-2007 t/m 16-01-2009

Zuivelverordening 1998, Schoolmelk

Het bestuur van het Productschap Zuivel, gelet op de Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen en de artikelen 96 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, heeft in de vergadering van 16 september 1998 vastgesteld de navolgende verordening.

Artikel 1

[Vervallen per 17-01-2009]

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 1958, Terminologie, met dien verstande dat in deze verordening wordt verstaan onder:

zuivelproducten

:

de producten genoemd in de categorieën I en V van de lijst van producten opgenomen in de bijlage van Verordening (EG) nr. 2707/2000 (PB EG 2000, nr. L 311);

leverancier

:

de ondernemer van een in Nederland gevestigde zuivelfabriek of een andere in Nederland gevestigde leverancier van zuivelproducten, die overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 7,8 en 9 van Verordening (EG) nr. 2707/2000 door het productschap is erkend.

onderwijsinstelling

:

een instelling voor basisonderwijs of een instelling voor voortgezet onderwijs, niet zijnde een universiteit of een daarmee vergelijkbare instelling voor hoger onderwijs, die overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van Verordening (EG) nr. 2707/2000 door het productschap is erkend.

Artikel 2

[Vervallen per 17-01-2009]

Met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 14 en 15 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 (PB EG 1999, nr. L 160) en de bij deze verordening ter zake gestelde regelen, kent het productschap aan de leverancier of de onderwijsinstelling steun toe over de hoeveelheden zuivelproducten bestemd voor de leerlingen van die instellingen.

Artikel 3

[Vervallen per 17-01-2009]

 • 1 De in artikel 2 bedoelde steun is een bedrag dat door de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de betrokken categorie zuivelproducten is vastgesteld als communautaire steun in de zin van artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1255/1999.

 • 2 Desgevraagd kent het productschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 2707/2000 een voorschot toe op de in artikel 3 bedoelde steun, mits daartegenover een zekerheid is gesteld van 110% van het voorschot.

 • 3 De in artikel 2 bedoelde steun dient te worden aangevraagd op een formulier waarvan het model door de voorzitter wordt vastgesteld.

 • 4 De steun wordt aangevraagd per periode van drie maanden te rekenen van 1 augustus, 1 november, 1 februari en 1 mei.

Artikel 4

[Vervallen per 17-01-2009]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2707/2000 wordt de in artikel 2 bedoelde steun slechts toegekend indien:

  • a. de prijs, welke aan de leerlingen in rekening wordt gebracht, per eenheid volle melk en halfvolle melk alsmede volle melk en halfvolle melk waaraan chocolade is toegevoegd, niet meer bedraagt dan het in de artikelen 5, 6 of 6a bedoelde bedrag;

  • b. de prijs, welke aan de leerlingen in rekening wordt gebracht, per eenheid ander zuivelproduct dan genoemd onder a, niet meer bedraagt dan het overeenkomstig in artikel 7 aanvaarde bedrag;

  • c. de aanvrager van steun een zodanige administratie voert dat daarin is vermeld: de aangekochte hoeveelheid door of de afgeleverde hoeveelheid aan de onderwijsinstellingen, onderscheiden naar de soort zuivelproducten, en de prijs welke daarvoor aan de leerlingen in rekening wordt gebracht, het aantal leerlingen in het betrokken schooljaar, vanaf welke datum de onderwijsinstelling uitgerust is met de onder d bedoelde apparatuur.

  • d. de onderwijsinstelling is uitgerust met apparatuur, welke geschikt is voor het gekoeld bewaren van de betrokken zuivelproducten.

  • e. door het productschap is vastgesteld dat de bepalingen van Verordening (EG) nr. 2707/2000 in acht zijn genomen en dat aan alle overige door het productschap gestelde voorwaarden voor de verlening van de steun is voldaan.

 • 2 Indien aan de leverancier steun wordt verleend draagt hij er zorg voor dat:

  • -

   de in lid 1, onder c, bedoelde gegevens per onderwijsinstelling worden geadministreerd;

  • -

   de onderwijsinstellingen met de in lid 1, onder d, bedoelde apparatuur zijn uitgerust, tenzij door de voorzitter ontheffing is verleend.

Artikel 5

[Vervallen per 17-01-2009]

 • 1 De prijs bedoeld in artikel 4, lid 1, sub a, bedraagt per 0,25 liter voor volle melk en halfvolle melk, afgeleverd aan of aangekocht door onderwijsinstellingen, € 0,24.

 • 2 De prijs bedoeld in artikel 4, lid 1, sub a, bedraagt per 0,25 liter voor volle en halfvolle melk waaraan chocolade is toegevoegd:

  • a. € 0,30 indien het product wordt afgeleverd aan of aangekocht door instellingen voor basisonderwijs;

  • b. € 0,30 indien het product wordt afgeleverd aan of aangekocht door instellingen voor voortgezet onderwijs, niet zijnde universiteiten of daarmee vergelijkbare instellingen voor hoger onderwijs.

Artikel 6

[Vervallen per 17-01-2009]

Indien de in artikel 4, lid 1, sub a, bedoelde zuivelproducten verpakt zijn in eenheden van ten hoogste 0,25 liter, bedraagt, in afwijking van artikel 5, de prijs voor:

 • 1. volle en halfvolle melk:

  • a. € 0,30 per 0,25 liter indien de producten worden afgeleverd aan of aangekocht door instellingen voor basisonderwijs;

  • b. € 0,35 per 0,25 liter indien de producten worden afgeleverd aan of aangekocht door instellingen voor voortgezet onderwijs, niet zijnde universiteiten of daarmee vergelijkbare instellingen voor hoger onderwijs;

 • 2. volle en halfvolle melk waaraan chocolade is toegevoegd:

  • a. € 0,31 per 0,20 liter indien de producten worden afgeleverd aan of aangekocht door instellingen voor basisonderwijs;

  • b. € 0,34 liter indien de producten worden afgeleverd aan of aangekocht door instellingen voor voortgezet onderwijs, niet zijnde universiteiten of daarmee vergelijkbare instellingen voor hoger onderwijs.

Artikel 6a

[Vervallen per 17-01-2009]

De prijzen genoemd in de artikelen 5 en 6 worden met € 0,02 per eenheid verhoogd indien het een biologisch product betreft dat is voorzien van het EKO-keurmerk.

Artikel 7

[Vervallen per 17-01-2009]

De prijs bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, bedraagt voor andere zuivelproducten dan (biologische) volle en halfvolle melk, alsmede (biologische) volle en halfvolle melk waaraan chocolade is toegevoegd, de prijs die door de voorzitter overeenkomstig artikel 8 is aanvaard.

Artikel 8

[Vervallen per 17-01-2009]

 • 1 De voorzitter aanvaardt voor andere zuivelproducten dan (biologische) volle en halfvolle mek en (biologische) volle en halfvolle melk waaraan chocolade is toegevoegd slechts een maximumprijs indien:

  • a. gelijktijdig met het desbetreffend prijsvoorstel een door een registeraccountant getekende calculatie wordt overgelegd die aan het voorstel ten grondslag ligt;

  • b. naar het oordeel van de voorzitter bij het hanteren van de voorgestelde prijs de steun als bedoeld in artikel 2 in voldoende mate doorwerkt in de prijs.

 • 2 Voordat de voorzitter de voorgestelde prijs aanvaardt, wordt ter zake overleg gepleegd met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 9

[Vervallen per 17-01-2009]

 • 1 De Zuivelverordening 1994, Schoolmelk wordt ingetrokken.

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Zuivelverordening 1998, Schoolmelk en werkt terug tot en met 1 augustus 1998.

Voor het bestuur,

G. van den Berg

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking no. J.988712 d.d. 3 november 1998.

Terug naar begin van de pagina