Wijziging dagloonregels

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-10-1998 t/m 31-12-2005

Regeling houdende wijziging van de regelingen van de Minister van SZW van 20 april 1967, nr. 61524 en 61525 (Stcrt. 126 en 162), en de Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 14, eerste en tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 15, eerste en tweede lid, van de Ziektewet en 34, tweede, derde en zesde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid;

Besluit:

Artikel I. Wijziging dagloonregels Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967, nr. 61524.]

Artikel II. Wijziging dagloonregels Ziektewet

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967, nr. 61525.]

Artikel IV. Overgangsbepaling dagloonregels Wet op de arbeidsongeschiktheids-verzekering

[Vervallen per 01-01-2006]

De regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967, nr. 61524 (Stcrt. 126), zoals die regeling luidde op de dag voorafgaand aan de inwerking-treding van artikel I van deze regeling, blijft van toepassing op de persoon wiens recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van dat artikel, met betrekking tot die arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Artikel V. Overgangsbepaling dagloonregels Ziektewet

[Vervallen per 01-01-2006]

De regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967, nr. 61525 (Stcrt. 162), zoals die regeling luidde op de dag voorafgaand aan de inwerking-treding van artikel II van deze regeling, blijft van toepassing op de persoon wiens recht op ziekengeld is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van dat artikel, met betrekking tot dat ziekengeld.

Artikel VI. Overgangsbepaling Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

[Vervallen per 01-01-2006]

De Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, zoals die regeling luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel III van deze regeling, blijven van toepassing op de persoon wiens recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van dat artikel, met betrekking tot dat recht.

Artikel VII. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat de artikelen I en IV, respectievelijk II en V, respectievelijk III en VI in werking treden met ingang van het tijdstip waarop artikel I respectievelijk artikel II respectievelijk artikel III van de Wet houdende de wijziging van de Ziektewet, de WAO en de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 september 1998

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina