Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

[Regeling vervallen per 13-06-2007.]
Geldend van 24-12-2006 t/m 12-06-2007

Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuur en visserij,

Gelet op artikel 7.25, eerste en tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en artikel VI, onderdeel G, van de Wet van 2 juli 1997, Stb. 322;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 13-06-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • b. opleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3, tweede lid, van de wet, verbonden aan een instelling voor hoger onderwijs, genoemd in de bijlage van de wet, met uitzondering van de Open Universiteit;

 • c. nadere vooropleidingseisen: de eisen, bedoeld in artikel 7.25, eerste en tweede lid, van de wet;

 • d. vwo-diploma: het diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel 7.24, eerste lid, van de wet;

 • e. havo-diploma: het diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 7.24, tweede lid, van de wet;

 • f. profiel: een profiel als bedoeld in artikel 12 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2. Identificatie

[Vervallen per 13-06-2007]

 • 1 Voor de toepassing van deze regeling gelden door universiteiten onderscheidenlijk hogescholen verzorgde opleidingen met dezelfde naam als dezelfde opleidingen.

 • 2 Indien de naam van een opleiding wordt gewijzigd, blijven de nadere vooropleidingseisen gelden zoals opgenomen in de in artikel 3 bedoelde bijlagen voor de desbetreffende opleiding voordat de naamswijziging plaatsvond.

 • 3 Bij samenvoeging van bestaande opleidingen blijven alle nadere vooropleidingseisen in stand. Indien de aanstaande student of extraneus voldoet aan de nadere vooropleidingseisen van een van de opleidingen waaruit deze nieuwe opleiding bestaat, heeft hij toegang tot deze nieuwe opleiding.

Artikel 3. Aanwijzing per opleiding

[Vervallen per 13-06-2007]

 • 1 Voor opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs gelden de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in de bijlage A.

 • 2 Voor opleidingen in het hoger beroepsonderwijs gelden voor de aanstaande student of extraneus met een vwo-diploma of havo-diploma de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in de bijlage B.

Artikel 4. Keuzemogelijkheid

[Vervallen per 13-06-2007]

Waar in de bijlagen een keuzemogelijkheid wordt gegeven tussen twee of meer profielen of vakken, komt deze keuzemogelijkheid de aanstaande student of extraneus toe.

Artikel 5. Wijziging Regeling vakkenpakketeisen hoger onderwijs

[Vervallen per 13-06-2007]

[Red: Wijzigt de regeling vakkenpakketeisen hoger onderwijs.]

Artikel 6. Intrekking Regeling vakkenpakketeisen hoger onderwijs

[Vervallen per 13-06-2007]

De Regeling vakkenpakketeisen hoger onderwijs wordt ingetrokken met ingang van 31 augustus 2005.

Artikel 7. Intrekking Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

[Vervallen per 13-06-2007]

De Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs van 25 maart 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 8. Bekendmaking

[Vervallen per 13-06-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 13-06-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst, en werkt terug tot en met 1 september 1998, met dien verstande dat de nadere vooropleidingseisen betreffende het hoger beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 3, tweede lid, alsmede artikel 5, voor het eerst van toepassing zijn op het studiejaar 2000-2001 en de nadere vooropleidingseisen betreffende het wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel 3, eerste lid, voor het eerst van toepassing zijn op het studiejaar 2001-2002.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 13-06-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs.

De

Minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Bijlagen Bij de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998

[Vervallen per 13-06-2007]

 • 1. In deze bijlagen wordt verstaan onder:

  • N + T profiel natuur en techniek

  • N + G profiel natuur en gezondheid

  • E + M profiel economie en maatschappij

  • C + M profiel cultuur en maatschappij

 • 2. In deze bijlagen wordt verstaan onder:

bi

biologie

bi1

biologie 1

bi12

biologie 1,2

dul2

Duits 1,2

ec1

economie 1

ec12

economie 1,2

fal2

Frans 1,2

gr

Grieks

la

Latijn

nal

natuurkunde 1

nal2

natuurkunde 1,2

sk

scheikunde

sk1

scheikunde 1

sk12

scheidkunde 1,2

sp12

Spaans 1,2

wia12

wiskunde A 1,2

wib1

wiskunde B 1

wib12

wiskunde B 1,2

2emvt12

tweede moderne ‘vreemde’ taal 1,2

 • 3. Verklaring van de in de bijlagen gebruikte symbolen:

  * dit profiel geeft toelatingsrecht voor de betreffende opleiding, zonder aanvullende vakkeneisen.

  # dit profiel geeft geen toelatingsrecht voor de betreffende opleiding.

  ( ) uit de tussen de haken vermelde vakken kan worden gekozen. Eén van de genoemde vakken is voldoende.

Bijlage A Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs

[Vervallen per 13-06-2007]

Economie

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Accountancy en Controlling

ec1

ec1

*

ec1+ (wia12 of wib1)

2.

B Actuariële wetenschappen

*

*

wib1

wib1

3.

B Algemene economie

ec1

ec1

*

ec1+ (wia12 of wib1)

4.

B Bedrijfseconomie

ec1

ec1

*

ec1+ (wia12 of wib1)

5.

B Bedrijfskunde

ec1

ec1

*

ec1+ (wia12 of wib1)

6.

B Bedrijfswetenschappen

ec1

ec1

*

ec1+ (wia12 of wib1)

7.

B Business administration/ Bedrijfskunde

*

*

*

wia12 of wib1

8.

B Business Studies

ec1

ec1

*

ec1+ (wia12 of wib1)

9.

B Econometrics

*

*

wib1

wib1

10.

B Econometrics and Operations Research

*

*

wib1

wib1

11.

B Econometrie en Besliskunde

*

*

*

wib1

12.

B Econometrie en Operationele research

*

*

wib1

wib1

13.

B Economics

ec1

ec1

*

ec1+ (wia12 of wib1)

14.

B Economie

ec1

ec1

*

ec1+ (wia12 of wib1)

15.

B Economie en Bedrijfseconomie

*

*

*

wia12 of wib1

16.

B Economie en Bedrijfskunde

*

*

*

wia12 of wib1

17.

B Economie en management

ec1

ec1

*

ec1+ (wia12 of wib1)

18.

B Fiscale economie

ec1

ec1

*

ec1+ (wia12 of wib1)

19.

B Informatica en Economie

ec1

ec1

*

ec1+ (wia12 of wib1)

20.

B International Business

ec1

ec1

*

ec1+ (wia12 of wib1)

21.

B International Business Administration

*

*

*

wia12 of wib1

22.

B International Economics and Business

ec1

ec1

*

ec1+ (wia12 of wib1)

23.

B International Economics and Finance

ec1

ec1

*

ec1+ (wia12 of wib1)

24.

B Technologie management

ec1

ec1

*

ec1+ (wia12 of wib1)

Gedrag en Maatschappij

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Algemene sociale wetenschappen

*

*

*

*

2.

B Antropologie

*

*

*

*

3.

B Bachelor University College Maastricht

*

*

*

*

4.

B Bestuur en organisatie

*

*

*

*

5.

B Bestuurskunde

*

*

*

*

6.

B Communicatiewetenschap

*

*

*

*

7.

B Criminologie

*

*

*

*

8.

B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

*

*

*

*

9.

B Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies

*

*

*

*

10.

B Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen

*

*

*

*

11.

B European Studies

*

*

*

*

12.

B Gedrag en samenleving

*

*

*

*

13.

B Milieu-maatschappij-wetenschappen

*

*

*

*

14.

B Onderwijskunde

*

*

*

*

15.

B Organisatiewetenschappen

*

*

*

*

16.

B Pedagogische wetenschappen

*

*

*

*

17.

B Personeelwetenschappen

*

*

*

*

18.

B Planologie

*

*

*

*

19.

B Politicologie

*

*

*

*

20.

B Psychologie

*

*

*

*

21.

B Sociaal-Culturele Wetenschappen

*

*

*

*

22.

B Sociale Geografie

*

*

*

*

23.

B Sociale Geografie en Planologie

*

*

*

*

24.

B Sociologie

*

*

*

*

25.

B Technische Planologie

*

*

*

*

26.

B Vrijetijdwetenschappen

*

*

*

*

Gezondheidszorg

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Algemene gezondheidswetenschappen

*

*

*

*

2.

B Bewegingswetenschappen

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

3.

B Biomedische wetenschappen

bi12

*

#

#

4.

Diergeneeskunde

bi12

*

#

#

5.

Geneeskunde

bi12

*

#

#

6.

B Geneeskunde

bi12

*

#

#

7.

B Gezondheidswetenschappen

*

*

*

*

8.

B Klinische technologie

bi1

*

#

#

9.

B Medische Informatiekunde

*

*

wib1 + na1

wib1 + na1

10.

B Tandheelkunde

bi12

*

#

#

Landbouw en Natuurlijke omgeving

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Agrotechnologie

*

*

wib1+na1

wib1+na1

 

met ingang van 1-9-2007

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

2.

B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

*

*

*

wia12 of wib1

 

met ingang van 1-9-2007

ec1

ec1

*

(wia12 of wib1) + ec1

3.

B Biologie

bi12

*

#

#

4.

B Biologische productiewetenschappen

(einde instroom en opleiding 31/12/2007)

*

*

*

wia12+ec12

5.

B Biotechnologie

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

6.

B Bodem, Water en Atmosfeer

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

7.

B Bos- en natuurbeheer

*

*

*

(wia12 of wib1)+(ak of bi12 of na1 of sk1)

 

met ingang van 1-9-2007

*

*

*

wia12+(ak of bi12)

8.

B Dierwetenschappen

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

9.

B Economie en Beleid

*

*

*

wia12 of wib1

 

met ingang van 1-9-2007

ec1

ec1

*

(wia12 of wib1) + ec1

10.

B Gezondheid en Maatschappij

*

*

*

wia12 of wib1

11.

B Internationaal Land- en Waterbeheer

*

*

na1 of sk1 of bi12

(wia12 of wib1) + (bi12 of na1 of sk1)

 

met ingang van 1-9-2007

*

*

na1 of sk1 of bi12

wia12 + (bi12 of na1 of sk1)

12.

B Internationale Ontwikkelingsstudies

*

*

*

wia12 of wib1

13.

B Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

*

*

*

(wia12 of wib1)+ (ak of bi1 of na1 of sk1)

 

met ingang van 1-9-2007

*

*

*

wia12 + (ak of bi12)

14.

B Levensmiddelen-technologie

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

15.

B Milieukunde

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

16.

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

17.

B Plantenwetenschappen

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

18.

B Toegepaste Communicatiewetenschap

*

*

*

wia12 of wib1

19.

B Voeding en Gezondheid

*

*

wib1+sk1

wib1 +sk1

Natuur

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Aardwetenschappen

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

2.

B Algemene natuurwetenschappen

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

3.

B Bedrijfswiskunde en Informatica

*

*

wib1

#

4.

B Beta-gamma

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

5.

B Bio-exact

bi12

*

#

#

6.

B Biofarmaceutische wetenschappen

*

*

wib1+bi1+sk1

wib1+bi1+sk1

7.

B Biologie

bi12

*

#

#

8.

B Farmaceutische wetenschappen

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

9.

B Farmacie

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

10.

B Informatica1

*

wib12

wib12

wib12

11.

B Informatica/Kennistechnologie/ICT

*

*

wib12

wib12

12.

B Informatiekunde

*

*

*

wia12 of wib1

13.

B Kunstmatige Intelligentie

*

*

*

wia12 of wib1

14.

B Life Science and Technology

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

15.

B Medische Natuurwetenschappen

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

16.

B Milieu-natuurwetenschappen

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

17.

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

18.

B Molecular Science and Technology

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

19.

B Natuur- en Sterrenkunde2

*

wib12

wib12+na12

wib12+na12

20.

B Natuurkunde

       
 

RU Groningen

*

wib12

wib12 +na12

wib12 +na12

 

Univ. Leiden

*

wib12

wib12+na1

wib12+na1

21.

B Natuurwetenschappen

       
 

RadboudunivNijmegen

*

*

wib1+sk1+na1

wib1+sk1+na1

 

UvAmsterdam

*

*

wib12+na12

wib12+na12

22.

B Psychobiologie

bi12

*

#

#

23.

B Scheikunde

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

24.

B Sterrenkunde

       
 

UnivLeiden

*

wib12

wib12+ na12

wib12+ na12

 

RUGroningen

*

wib12

wib12+na1

wib12+na1

25.

B Wiskunde3

*

wib12

wib12

wib12

Recht

nr

opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bestuurskunde

*

*

*

*

2.

B European Law School

*

*

*

*

3.

B Fiscaal recht

*

*

*

*

4.

B Internationaal en Europees Recht

*

*

*

*

5.

B Law in Europe

*

*

*

*

6.

B Nederlands Recht

*

*

*

*

7.

B Notarieel Recht

*

*

*

*

8.

B Recht en Bestuur

*

*

*

*

9.

B Recht en ICT

*

*

*

*

10.

B Recht en Management

*

*

*

*

11.

B Rechtsgeleerdheid

*

*

*

*

Taal en Cultuur

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Algemene Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

2.

B American Studies

*

*

*

*

3.

B Arabische Taal en Cultuur

*

*

*

*

4.

B Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

*

*

*

*

5.

B Archeologie

*

*

*

*

6.

B Archeologie en Prehistorie

*

*

*

*

7.

B Communicatie- en Informatiewetenschappen

*

*

*

*

8.

B Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

9.

B Documentaire Informatiewetenschap

*

*

*

*

10.

B Duitse Taal en Cultuur

*

*

*

*

11.

B Egyptische Taal en Cultuur

*

*

*

*

12.

B Engelse Taal en Cultuur

*

*

*

*

13.

B Europese Studies

*

*

*

*

14.

B Finoegrische Talen en Culturen

*

*

*

*

15.

B Franse Taal en Cultuur

*

*

*

*

16.

B Friese Taal en Cultuur

*

*

*

*

17.

B Geschiedenis

*

*

*

*

18.

B Godgeleerdheid

*

*

*

*

19.

B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

La of gr

La of gr

La of gr

La of gr

20.

B Hebreeuwse en Aramese Talen en Culturen

*

*

*

*

21.

B Hebreeuwse Taal en Cultuur

*

*

*

*

22.

B Internationale Organisaties en Internationale Betrekkingen

*

*

*

*

23.

B Islamitische theologie

*

*

*

*

24.

B Italiaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

25.

B Keltische Talen en cultuur

*

*

*

*

26.

B Kunsten, Cultuur en Media

*

*

*

*

27.

B Kunstgeschiedenis

*

*

*

*

28.

B Latijnse Taal en Cultuur

*

*

*

*

29.

B Liberal Arts en Sciences

*

*

*

*

30.

B Literatuurwetenschap

*

*

*

*

31.

B Media en Cultuur

*

*

*

*

32.

B Muziekwetenschap

*

*

*

*

33.

B Nederlandkunde/ Dutch studies

*

*

*

*

34.

B Nederlandse Taal en Cultuur

*

*

*

*

35.

B Nieuwgriekse Taal en Cultuur

*

*

*

*

36.

B Oudheidkunde

*

*

*

*

37.

B Portugese Taal en Cultuur

*

*

*

*

38.

B Religie en levensbeschouwing

*

*

*

*

39.

B Religiestudies

*

*

*

*

40.

B Roemeense Taal en Cultuur

*

*

*

*

41.

B Romaanse Talen en Culturen

*

*

*

*

42.

B Ruslandkunde

*

*

*

*

43.

B Scandinavische Talen en Culturen

*

*

*

*

44.

B Slavische Talen en Culturen

*

*

*

*

45.

B Spaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

46.

B Taal en Cultuurstudies

*

*

*

*

47.

B Taalwetenschap

*

*

*

*

48.

B Talen en Culturen van Afrika

*

*

*

*

49.

B Talen en Culturen van China

*

*

*

*

50.

B Talen en Culturen van het Nabije en Midden Oosten

*

*

*

*

51.

B Talen en Culturen van India en Tibet

*

*

*

*

52.

B Talen en Culturen van Indiaans Amerika

*

*

*

*

53.

B Talen en Culturen van Japan

*

*

*

*

54.

B Talen en Culturen van Korea

*

*

*

*

55.

B Talen en Culturen van Latijns Amerika/Spaans

*

*

*

*

56.

B Talen en Culturen van Mesopotamië en Anatolië

*

*

*

*

57.

B Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië

*

*

*

*

58.

B Theater- Film en Televisiewetenschap

*

*

*

*

59.

B Theaterwetenschap

*

*

*

*

60.

B Theologie

*

*

*

*

61.

B Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap

*

*

*

*

62.

B Wereldgodsdiensten

*

*

*

*

63.

B Wetenschap van Godsdienst en levensbeschouwing

*

*

*

*

64.

B Wijsbegeerte

*

*

*

*

65.

B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

*

*

*

*

Techniek

nr

Opleidingen

NT

NG4

EM

CM

1.

B Bedrijfsinformatietechnologie

*

wib12

wib12

wib12

2.

B Biomedische technologie

*

*

wib12+na1

wib12+na1

3.

B Bouwkunde

*

wib12

wib12+na1

wib12+na1

4.

B Civiele Techniek

*

wib12

wib12+na12

wib12+na12

5.

B Elektrotechniek

*

wib12

wib12+na12

wib12+na12

6.

B Geodesie

*

wib12

wib12+na12

wib12+na12

7.

B Industrial design

*

wib12

wib12+na12

wib12+na12

8.

B Industrieel Ontwerpen

*

wib12

wib12+na12

wib12+na12

9.

B Installatietechnologie

*

wib12

wib12+na12

wib12+na12

10.

B Life Science & Technology

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

11.

B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

*

wib12

wib12+na12

wib12+na12

12.

B Maritieme Techniek

*

wib12

wib12+na12

wib12+na12

13.

B Scheikundige Technologie

*

wib12

wib12+na1+sk1

wib12+na1+sk1

14.

B Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie

*

wib12

wib12+na12

wib12+na12

15.

B Sustainable Molecular Science and Technology

*

*

wib1+na1+sk1

wib1+na1+sk1

16.

B Technische Aardwetenschappen

*

wib12

wib12+na12

wib12+na12

17.

B Technische Bedrijfskunde

*

*

wib1+na1

wib1+na1

18.

B Technische Bestuurskunde

*

wib12

wib12+na12

wib12+na12

19.

B Technische Informatica

*

wib12

wib12

wib12

20.

B Technische Innovatiewetenschappen

*

*

wib1+na1

wib1+na1

21.

B Technische Natuurkunde

*

wib12

wib12+na12

wib12+na12

22.

B Technische Wetenschappen

*

wib12

wib12+na1+sk1

wib12+na1+sk1

23.

B Technische Wiskunde

*

wib12

wib12

wib12

24.

B Telematica

*

wib12

wib12

wib12

25.

B Werktuigbouwkunde

*

wib12

wib12+na12

wib12+na12

Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs

[Vervallen per 13-06-2007]

1. INSTROOM MET HAVO-DIPLOMA

[Vervallen per 13-06-2007]

Economie (instroom met havo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Accountancy

ec1

ec1

*

wia12 of wib1

2.

B Bedrijfseconomie

ec1

ec1

*

wia12 of wib1

3.

B Bedrijfskundige Informatica

*

*

*

*

4.

Bedrijfskundige Informatica, kort-hbo

*

*

*

*

5.

B Bestuurskunde /overheidsmanagement

ec1

ec1

*

*

6.

B Boekhandel en uitgeverij

ec1

ec1

*

*

7.

B Commerciële economie

ec1

ec1

*

*

8.

B Communicatie

ec1

ec1

*

*

9.

B Communicatiesystemen

ec1

ec1

*

*

10.

B Facility Management

ec1

ec1

*

*

11.

B Financial Services Management

ec1

ec1

*

wia12 of wib1

12.

B Fiscale Economie

ec1

ec1

*

wia12 of wib1

13.

B Food And Business

*

*

*

*

14.

B Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie

ec1 +2e mvt

ec1 +2e mvt

*

*

15.

B Hbo-Rechten

*

*

*

*

16.

B Hogere Europese Beroepenopleiding

2e mvt12

2e mvt12

2e mvt12

*

17.

B Hoger Hotelonderwijs5

2e mvt12

2e mvt12

2e mvt12

*

18.

B Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

ec1+2e mvt12

ec1+2e mvt12

*

*

19.

B Informatiedienstverlening en -management

*

*

*

*

20.

B Integrale Veiligheid

*

*

*

*

21.

B Integrale Veiligheidskunde

ec1

ec1

*

*

22.

B International Business and Languages

ec1

ec1

*

*

23.

B International Business and

Management Studies

Ec1 of 2e mvt12

Ec1 of 2e mvt12

*

*

24.

B Journalistiek

*

*

*

*

25.

B Kunst en Economie

*

*

*

*

26.

B Logistiek en Economie

ec1

ec1

*

*

27.

B Management, Economie en Recht, opleiding voor

ec1

ec1

*

*

28.

B Media and Entertainment

Management

*

*

*

*

29.

B Media, Informatie en Communicatie

ec1

Ec1

*

*

30.

B Office Management

2e mvt12

2e mvt12

2e mvt12

*

31.

B Oriëntaalse Talen en Communicatie

*

*

*

*

32.

B Small Business & Retail Management

ec1

ec1

*

*

33.

B Sport, Management en Ondernemen

*

*

*

*

34.

B Trade Management Azië

ec1

ec1

*

*

35.

B Vastgoed en Makelaardij

ec1

ec1

*

*

36.

B Vertaalacademie

2emvt126

2emvt127

2emvt128

*

37.

B Vormgeving en Management

*

*

*

*

38.

B Vrijetijdsmanagement

ec1+2e mvt12

ec1+2e mvt12

*

*

Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Creatieve Therapie9

*

*

*

*

2.

B Culturele en Maatschappelijke Vorming

*

*

*

*

3.

B Godsdienst-pastoraal werk

*

*

*

*

4.

B Integrale Veiligheidskunde

ec1

ec1

*

*

5.

B Maatschappelijk werk en dienstverlening

*

*

*

*

6.

B Pedagogiek

*

*

*

*

7.

B Personeel en arbeid

*

*

*

*

8.

B Sociaal-juridische dienstverlening

*

*

*

*

9.

B Sociaal pedagogische hulpverlening

*

*

*

*

10.

B Sport en bewegen10

*

*

*

*

11.

B Sport en bewegingseducatie

*

*

*

*

Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Audiologie

*

*

*

*

2.

B Bewegingsagogie/ psychomotorische therapie, opleiding11

*

*

*

*

3.

B Bewegingstechnologie

*

*

*

*

4.

B Ergotherapie, opleiding voor

*

*

*

*

5.

B Farmakunde

*

*

*

*

6.

B Fysiotherapeut, opleiding tot

*

*

*

*

7.

B Huidtherapie

*

*

*

*

8.

B Kunstzinnige therapie

*

*

*

*

9.

B Logopedie, opleiding voor12

*

*

*

*

10.

B Management in de zorg13

*

*

*

*

11.

B Medisch beeldvormende en radio-therapeutische technieken

*

*

*

*

12.

B Mondhygiëne, opleiding

*

*

*

*

13.

B Oefentherapie Cesar

*

*

*

*

14.

B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot

*

*

*

*

15.

B Optometrie

*

*

*

*

16.

B Orthoptie

*

*

*

*

17.

B Podotherapie, opleiding

*

*

*

*

18.

B Sport, gezondheid en management

*

*

*

*

19.

B Verpleegkundige, opleiding tot

*

*

*

*

20.

B Verpleegkundige in de maatschappelijke gezondheidszorg, opleiding tot14

*

*

*

*

21.

B Voeding en diëtetiek

*

*

*

*

Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Accountancy en agribusiness

*

*

*

WiA12 of WiB1

2.

B Bedrijfskunde en agribusiness

*

*

*

WiA12 of WiB1

3.

B Biotechnologie

*

wib12

#

#

4.

B Bos- en natuurbeheer

*

*

*

WiA12 of WiB1

5.

B Dier- en veehouderij

*

*

Sk

#

6.

B Diermanagement

*

*

Bi

#

7.

B Educatie en kennismanagement groene sector15

*

*

*

*

8.

B Kust- en zeemanagement

*

*

*

WiA12

9.

B Laboratoriumtechniek

*

*

#

#

10.

B Land-, en watermanagement

*

*

sk

#

11.

B Milieukunde

*

*

sk

#

12.

B Plattelandsvernieuwing

*

*

*

*

13.

B Tropische landbouw

*

*

sk

#

14.

B Tuinbouw en akkerbouw

*

*

sk

#

15.

B Tuin- en landschapsinrichting

*

*

*

WiA12 of

WiB1

16.

B Voedingsmiddelentechnologie

*

*

sk+WiB1

#

Onderwijs (instroom met havo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Aardrijkskunde16

*

*

*

*

2.

B Algemene economie17

ec1

ec1

*

*

3.

B Allochtone levende talen,

opleiding tot leraar

*

*

*

*

4.

B Arabisch18,19

*

*

*

*

5.

B Basisonderwijs, opleiding tot leraar

*

*

*

*

6.

B beeldende kunst en vormgeving, docent20

*

*

*

*

7.

B Bedrijfseconomie21

ec1

ec1

*

*

8.

B Biologie22

*

*

bi

bi

9.

B Bouwkunde23

*

*

wib1

wib1

10.

B Bouwtechniek24

*

*

wib1

wib1

11.

B Consumptieve techniek25

*

*

*

*

12.

B Dans, docent26

*

*

*

*

13.

B drama, docent27

*

*

*

*

14.

B Duits28

du12

du12

du12

du12

15.

B Elektrotechniek29

*

*

wib1

wib1

16.

B Engels30

*

*

*

*

17.

B Frans31

fa12

fa12

fa12

fa12

18.

B Fries32

*

*

*

*

19.

B Geschiedenis33

*

*

*

*

20.

B Gezondheidszorg en welzijn34

*

*

*

*

21.

B Godsdienst35

*

*

*

*

22.

B Grafische techniek36

*

*

*

*

23.

B Informatie en communicatie technologie, docent37

*

*

wib1

wib1

24.

B Installatietechniek38

*

*

wib1

wib1

25.

B Islam-godsdienst39

*

*

*

*

26.

B Lichamelijke oefening40

*

*

*

*

27.

B Maatschappijleer41

*

*

*

*

28.

B Mechanische techniek42

*

*

wib1

wib1

29.

B Mens en maatschappij43

*

*

*

*

30.

B Mime, opleiding tot docentschap44

*

*

*

*

31.

B Motorvoertuigentechniek45

*

*

wib1

wib1

32.

B Muziek, docent46

*

*

*

*

33.

B Natuurkunde47

*

*

#

#

34.

B Nederlands48

*

*

*

*

35.

B Nederlandse gebarentaal/ tolkenopleiding49,50

*

*

*

*

36.

B Omgangskunde51

*

*

*

*

37.

B Opleidingskunde

*

*

*

*

38.

B Pedagogiek52

*

*

*

*

39.

B Russisch53

rus

rus

rus

rus

40.

B Scheikunde54

*

*

#

#

41.

B Spaans55

*

*

*

*

42.

B Techniek56

*

*

#

#

43.

B Turks ,57,58

*

*

*

*

44.

B Verpleegkunde, 59,60

*

*

*

*

45.

B Verzorging/ huishoudkunde61

*

*

*

*

46.

B Verzorging/ gezondheidskunde62

*

*

*

*

47.

B Werktuigbouwkunde63

*

*

wib1

wib1

48.

B Wiskunde64

*

wib12

wib12

wib12

Taal en cultuur (instroom met havo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Autonome beeldende kunst65

*

*

*

*

2.

B Dans66

*

*

*

*

3.

B Film en televisie

*

*

*

*

4.

B Museologie

*

*

*

*

5.

B Muziek67

*

*

*

*

6.

B Muziektherapie68

*

*

*

*

7.

B Theater69

*

*

*

*

8.

B Vormgeving70

*

*

*

*

Techniek (instroom met havo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Aot-techniek

*

*

#

#

2.

B Aquatische ecotechnologie

*

*

#

#

3.

B Autotechniek

*

*

#

#

4.

B Aviation

*

*

na1

#

5.

B Bedrijfsmanagement MKB

*

*

*

wia12 of wib1

6.

B Bio-informatica

*

*

*

wia12 of wib1 of na1

7.

B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

*

 

#

#

8.

B Biometrie

*

*

wib1

wib1

9.

B Biotechnologie

*

*

#

#

10.

B Bouwkunde

*

*

#

#

11.

B Bouwmanagement en vastgoed

*

*

*

wia12 of wib1

12.

B Bouwtechnische Bedrijfskunde

*

*

#

#

13.

B Business engineering

*

*

#

#

14.

B Chemie

*

*

#

#

15.

B Chemische technologie

*

*

#

#

16.

B Civiele techniek

*

*

#

#

17.

B Commercieel ingenieur

*

*

*

*

18.

B Communication and multimedia design

*

*

*

*

19.

B Elektrotechniek

*

*

#

#

20.

B Engineering, design and innovation

*

*

na1

#

21.

B Forensisch onderzoek

*

*

#

#

22.

B Geodesie

*

*

#

#

23.

B Gezondheidszorgtechnologie

*

*

*

#

24.

B Grafimediatechnologie

*

*

*

*

25.

B Human technology

*

*

*

*

26.

B Hydrografie

*

*

#

#

27.

B Industrieel produkt ontwerpen

*

*

#

#

28.

B Industriële automatisering

*

*

#

#

29.

B Informatica

*

*

*

*

30.

Informatica, kort-hbo

*

*

*

*

31.

B Kunst en techniek71

*

*

*

*

32.

B Logistiek en technische vervoerskunde

*

*

wib1 of wia12

(wib1 of wia12) +na1

33.

B Luchtvaarttechnologie

*

*

#

#

34.

B Maritiem officier72

*

*

#

#

35.

B Medisch ingenieur

*

*

#

#

36.

B Milieugerichte materiaaltechnologie

*

*

#

#

37.

B Milieukunde

*

*

sk

#

38.

B Milieutechnologie

*

*

#

#

39.

B Netwerk infrastructuur design

*

*

*

wib1

40.

B Orthopedische technologie

*

*

#

#

41.

B Petroleum en gastechnologie

*

*

#

#

42.

B Ruimtelijke ordening en planologie

*

*

*

wib1+na1

43.

B ScheepsBouwkunde

*

*

#

#

44.

B Technische Bedrijfskunde

*

*

*

#

45.

B Technische commerciële confectiekunde

*

*

*

(wia12 of wib1) + (sk of na1 of ec12)

46.

B Technische commerciële textielkunde

*

*

*

*

47.

B Technische informatica

*

*

wib1

wib1

48.

B Technische natuurkunde

*

*

#

#

49.

B Verkeerskunde

*

*

*

wib1+na1

50.

B Werktuigbouwkunde

*

*

#

#

51.

B Wiskunde

*

*

wib1

wib1

2. INSTROOM MET VWO-DIPLOMA

[Vervallen per 13-06-2007]

Economie (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Accountancy

ec1

ec1

*

ec1

2.

B Bedrijfseconomie

ec1

ec1

*

ec1

3.

B Bedrijfskundige informatica

*

*

*

*

4.

B Bedrijfskundige informatica, kort-hbo

*

*

*

*

5.

B Bestuurskunde/overheids-management

ec1

ec1

*

ec1

6.

B Boekhandel en uitgeverij

ec1

ec1

*

ec1

7.

B Commerciële economie

ec1

ec1

*

ec1

8.

B Communicatie

ec1

ec1

*

ec1

9.

B Communicatiesystemen

ec1

ec1

*

ec1

10.

B Facility management

ec1

ec1

*

ec1

11.

B Financial services management

ec1

ec1

*

ec1

12.

B Fiscale economie

ec1

ec1

*

ec1

13.

B Food and Business

*

*

*

*

14.

B Functiegerichte Bachelor in toerisme en recreatie

ec1

ec1

*

*

15.

B HBO-rechten

*

*

*

*

16.

B Hogere Europese Beroepenopleiding

2e mvt12

2e mvt12

2e mvt12

*

17.

B Hoger hotelonderwijs73

2e mvt12

2e mvt12

2e mvt12

*

18.

B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs

ec1

ec1

*

*

19.

B Informatiedienstverlening en -management

*

*

*

*

20.

B Integrale veiligheid

*

*

*

*

21.

B Integrale veiligheidskunde

ec1

ec1

*

ec1

22.

B International Business and languages

ec1

ec1

*

ec1

23.

B International Business and managementstudies

ec1 of 2e mvt12

ec1 of 2e mvt12

*

*

24.

B Journalistiek

*

*

*

*

25.

B Kunst en economie

*

*

*

*

26.

B Logistiek en economie

ec1

ec1

*

ec1

27.

B Management, economie en recht, opleiding voor

ec1

ec1

*

ec1

28.

B Media and entertainment management

*

*

*

*

29.

B Media, Informatie en Communicatie

ec1

ec1

*

ec1

30.

B Office-management

2e mvt12

2e mvt12

2e mvt12

*

31.

B Oriëntaalse talen en communicatie

*

*

*

*

32.

B Small Business & retail management

ec1

ec1

*

ec1

33.

B Sport, management en ondernemen

*

*

*

*

34.

B Trade management Azië

ec1

ec1

*

ec1

35.

B Vastgoed en makelaardij

ec1

ec1

*

ec1

36.

B Vertaalacademie

2e mvt1 74

2e mvt1 75

2e mvt1 76

*

37.

B Vormgeving en management

*

*

*

*

38.

B Vrijetijdsmanagement

ec1

ec1

*

*

Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Creatieve therapie77

*

*

*

*

2.

B Culturele en maatschappelijke vorming

*

*

*

*

3.

B Godsdienst-pastoraal werk

*

*

*

*

4.

B Integrale veiligheidskunde

ec1

ec1

*

ec1

5.

B Maatschappelijke werk en dienstverlening

*

*

*

*

6.

B Pedagogiek

*

*

*

*

7.

B Personeel en arbeid

*

*

*

*

8.

B Sociaal-juridische dienstverlening

*

*

*

*

9.

B Sociaal pedagogische hulpverlening

*

*

*

*

10.

B Sport en Bewegen78

*

*

*

*

11.

B Sport en Bewegingseducatie

*

*

*

*

Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Audiologie

*

*

*

*

2.

B Bewegingsagogie/ psychomotorische therapie, opleiding79

*

*

*

*

3.

B Bewegingstechnologie

*

*

*

*

4.

B Ergotherapie, opleiding voor

*

*

*

*

5.

B Farmakunde

*

*

*

*

6.

B Fysiotherapeut, opleiding tot

*

*

*

*

7.

B Huidtherapie

*

*

*

*

8.

B Kunstzinnige therapie

*

*

*

*

9.

B Logopedie, opleiding voor 80

*

*

*

*

10.

B Management in de zorg81

*

*

*

*

11.

B Medisch Beeldvormende en radiotherapeutische technieken

*

*

*

*

12.

B Mondhygiëne, opleiding

*

*

*

*

13.

B Oefentherapie Cesar

*

*

*

*

14.

B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot

*

*

*

*

15.

B Optometrie

*

*

*

*

16.

B Orthoptie

*

*

*

*

17.

B Podotherapie, opleiding

*

*

*

*

18.

B Sport, gezondheid en management

*

*

*

*

19.

B Verpleegkundige, opleiding tot

*

*

*

*

20.

B Verpleegkundige in de

maatschappelijke ezondheidszorg82, opleiding tot

*

*

*

*

21.

B Voeding en diëtetiek

*

*

*

*

Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Accountancy en agribusiness

*

*

*

*

2.

B Bedrijfskunde en agribusiness

*

*

*

*

3.

B Biotechnologie

*

*

#

#

4.

B Bos- en natuurbeheer

*

*

*

*

5.

B Dier- en veehouderij

*

*

sk1

#

6.

B Diermanagement

*

*

Bi1

#

7.

B Educatie en kennismanagement groene sector83

*

*

*

*

8.

B Kust- en zeemanagement

*

*

*

WiA12

9.

B Laboratoriumtechniek

*

*

sk1

sk1

10.

B Land- en watermanagement

*

*

sk1

Sk1

11.

B Milieukunde

*

*

sk1

#

12.

B Plattelandsvernieuwing

*

*

*

*

13.

B Tropische landbouw

*

*

sk1

#

14.

B Tuinbouw en akkerbouw

*

*

Sk1

#

15.

B Tuin- en landschapsinrichting

*

*

*

*

16.

B Voedingsmiddelentechnologie

*

*

sk1+wib1

#

Onderwijs (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Aardrijkskunde84

*

*

*

*

2.

B Algemene economie85

ec1

ec1

*

ec1

3.

B Allochtone levende talen,

opleiding tot leraar

*

*

*

*

4.

B Arabisch86,87

*

*

*

*

5.

B Basisonderwijs, opleiding tot leraar

*

*

*

*

6.

B Beeldende kunst en vormgeving, docent 88

*

*

*

*

7.

B Bedrijfseconomie89

ec1

ec1

*

ec1

8.

B Biologie90

*

*

bi12

bi12

9.

B Bouwkunde91

*

*

*

wia12

10.

B Bouwtechniek92

*

*

*

wia12

11.

B Consumptieve techniek 93

*

*

*

*

12.

B Dans, docent94

*

*

*

*

13.

B Drama, docent95

*

*

*

*

14.

B Duits96

*

*

*

*

15.

B Elektrotechniek97

*

*

*

wia12

16.

B Engels98

*

*

*

*

17.

B Frans99

*

*

*

*

18.

B Fries100

*

*

*

*

19.

B Geschiedenis101

*

*

*

*

20.

B Gezondheidszorg en welzijn102

*

*

*

*

21.

B Godsdienst103

*

*

*

*

22.

B Grafische techniek104

*

*

*

*

23.

Infomatie en communicatietechnologie. Docent105

*

*

*

WIA12

24.

B Installatietechniek106

*

*

*

wia12

25.

B Islam-godsdienst107

*

*

*

*

26.

B Lichamelijke oefening 108

*

*

*

*

27.

B Maatschappijleer109

*

*

*

*

28.

B Mechanische techniek 110

*

*

*

wia12

29.

B Mens en maatschappij111

*

*

*

*

30.

B Mime, opleiding tot docentschap112

*

*

*

*

31.

B Motorvoertuigentechniek 113

*

*

*

wia12

32.

B Muziek, docent 114

*

*

*

*

33.

B Natuurkunde115

*

*

na1+sk1

wia12 +na1 +sk1

34.

B Nederlands116

*

*

*

*

35.

B Nederlandse gebarentaal/tolkenopleiding117

*

*

*

*

36.

B Omgangskunde118

*

*

*

*

37.

B Opleidingskunde

*

*

*

*

38.

B Pedagogiek119

*

*

*

*

39.

B Russisch120

rus

rus

rus

rus

40.

B Scheikunde121

*

*

na1+sk1

wia12 +na1 +sk1

41.

B Spaans122

*

*

*

*

42.

B Techniek123

*

*

na1+sk1

wia12 +na1 +sk1

43.

B Turks124,125

*

*

*

*

44.

B Verpleegkunde 126,127

*

*

*

*

45.

B Verzorging/huishoudkunde128

*

*

*

*

46.

B Verzorging/

gezondheidskunde129

*

*

*

*

47.

B Werktuigbouwkunde130

*

*

*

wia12

48.

B Wiskunde131

*

*

wib1

wib1

Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Autonome Beeldende kunst 132

*

*

*

*

2.

B Dans133

*

*

*

*

3.

B Film en televisie

*

*

*

*

4.

B Museologie

*

*

*

*

5.

B Muziek134

*

*

*

*

6.

B Muziektherapie135

*

*

*

*

7.

B Theater136

*

*

*

*

8.

B Vormgeving137

*

*

*

*

Techniek (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Aot-techniek

*

*

na1

wia12+na1

2.

B Aquatische ecotechnologie

*

*

#

#

3.

B Autotechniek

*

*

na1

wia12+na1

4.

B Aviation

*

*

Na1

WiA12+Na1

5.

B Bedrijfsmanagement MKB

*

*

*

wia12

6.

B Bio-informatica

*

*

*

*

7.

B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

*

*

#

#

8.

B Biometrie

*

*

*

*

9.

B Biotechnologie

*

*

sk1

sk1

10.

B Bouwkunde

*

*

na1

wia12+na1

11.

B Bouwmanagement en vastgoed

*

*

*

*

12.

B Bouwtechnische Bedrijfskunde

*

*

na1

wia12+na1

13.

B Business engineering

*

*

*

*

 

Business engineering per 1/9/2007

*

*

Na1

WiA12+ Na1

14.

B Chemie

*

*

#

#

15.

B Chemische technologie

*

*

na1

wia12+na1

16.

B Civiele techniek

*

*

na1

wia12+na1

17.

B Commercieel ingenieur

*

*

*

*

18.

B Communication and multimedia design

*

*

*

*

19.

B Elektrotechniek

*

*

na1

wia12+na1

20.

B Engineering, design and innovation

*

*

Na1

WiA12+Na1

21.

B Forensisch onderzoek

*

*

#

#

22.

B Geodesie

*

*

na1

wia12+na1

23.

B Gezondheidzorgtechnologie

*

*

*

WiA12

24.

B Grafimediatechnologie

*

*

*

*

25.

B Human technology

*

*

*

*

26.

B Hydrografie

*

*

na1

wia12+na1

27.

B Industrieel product ontwerpen

*

*

na1

wia12+na1

28.

B Industriële automatisering

*

*

na1

wia12+na1

29.

B Informatica

*

*

*

*

30.

B Informatica, kort-hbo

*

*

*

*

31.

B Kunst en techniek138

*

*

*

*

32.

B Logistiek en technische vervoerskunde

*

*

*

(wib1 of wia12) +na1

33.

B Luchtvaarttechnologie

*

*

na1

wia12+na1

34.

B Maritiem officier139

*

*

na1

wia12+na1

35.

B Medisch ingenieur

*

*

#

#

36.

B Milieugerichte materiaaltechnologie

*

*

wib1+(sk1 of na1)

wib1+(sk1 of na1)

37.

B Milieukunde

*

*

sk1

wia12+sk1

38.

B Milieutechnologie

*

*

wib1+sk1

wib1+sk1

39.

B Netwerk infrastructuur design

*

*

*

wia12

40.

B Orthopedische technologie

*

*

na1

wia12+na1

41.

B Petroleum en gastechnologie

*

*

na1

wia12+na1

42.

B Ruimtelijke ordening en planologie

*

*

*

wia12+na1

43.

B Scheepsbouwkunde

*

*

na1

wia12+na1

44.

B Technische Bedrijfskunde

*

*

*

wia12+na1

45.

B Technische commerciële confectiekunde

*

*

*

wia12 + (sk1 of na1 of ec1)

46.

B Technische commerciële textielkunde

*

*

*

*

47.

B Technische informatica

*

*

*

*

48.

B Technische natuurkunde

*

*

na1

wia12+na1

49.

B Verkeerskunde

*

*

*

wia12+na1

50.

B Werktuigbouwkunde

*

*

na1

wia12+na1

51.

B Wiskunde

*

*

wib1

wib1

 1. Voor de opleidingen Natuur- en Sterrenkunde, Informatica en Wiskunde geldt wat betreft de eis wib12 bij het profiel Natuur en Gezondheid , dat de instelling aan de student met dit profiel de gelegenheid kan geven om aan deze eis uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

  ^ [1]
 2. Voor de opleidingen Natuur- en Sterrenkunde, Informatica en Wiskunde geldt wat betreft de eis wib12 bij het profiel Natuur en Gezondheid , dat de instelling aan de student met dit profiel de gelegenheid kan geven om aan deze eis uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

  ^ [2]
 3. Voor de opleidingen Natuur- en Sterrenkunde, Informatica en Wiskunde geldt wat betreft de eis wib12 bij het profiel Natuur en Gezondheid , dat de instelling aan de student met dit profiel de gelegenheid kan geven om aan deze eis uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

  ^ [3]
 4. Voor wat betreft de eis wib12 bij het profiel NG geldt dat de instelling aan de student de gelegenheid kan geven om aan deze eis uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

  ^ [4]
 5. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [5]
 6. Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen

  ^ [6]
 7. Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen

  ^ [7]
 8. Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen

  ^ [8]
 9. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [9]
 10. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [10]
 11. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [11]
 12. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [12]
 13. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [13]
 14. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [14]
 15. opleiding tot leraar VO van de tweede graad

  ^ [15]
 16. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [16]
 17. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [17]
 18. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [18]
 19. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [19]
 20. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [20]
 21. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [21]
 22. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [22]
 23. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [23]
 24. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [24]
 25. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [25]
 26. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [26]
 27. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [27]
 28. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [28]
 29. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [29]
 30. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [30]
 31. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [31]
 32. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [32]
 33. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [33]
 34. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [34]
 35. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [35]
 36. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [36]
 37. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [37]
 38. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [38]
 39. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [39]
 40. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [40]
 41. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [41]
 42. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [42]
 43. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [43]
 44. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [44]
 45. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [45]
 46. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [46]
 47. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [47]
 48. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [48]
 49. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [49]
 50. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [50]
 51. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [51]
 52. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [52]
 53. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [53]
 54. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [54]
 55. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [55]
 56. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [56]
 57. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [57]
 58. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [58]
 59. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [59]
 60. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [60]
 61. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [61]
 62. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [62]
 63. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [63]
 64. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [64]
 65. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [65]
 66. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [66]
 67. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [67]
 68. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [68]
 69. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [69]
 70. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [70]
 71. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [71]
 72. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [72]
 73. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [73]
 74. Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen

  ^ [74]
 75. Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen

  ^ [75]
 76. Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen

  ^ [76]
 77. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [77]
 78. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [78]
 79. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [79]
 80. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [80]
 81. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [81]
 82. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [82]
 83. opleiding tot leraar VO van de tweede graad

  ^ [83]
 84. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [84]
 85. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [85]
 86. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [86]
 87. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [87]
 88. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [88]
 89. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [89]
 90. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [90]
 91. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [91]
 92. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [92]
 93. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [93]
 94. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [94]
 95. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [95]
 96. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [96]
 97. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [97]
 98. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [98]
 99. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [99]
 100. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [100]
 101. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [101]
 102. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [102]
 103. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [103]
 104. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [104]
 105. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [105]
 106. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [106]
 107. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [107]
 108. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [108]
 109. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [109]
 110. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [110]
 111. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [111]
 112. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [112]
 113. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [113]
 114. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [114]
 115. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [115]
 116. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [116]
 117. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [117]
 118. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [118]
 119. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [119]
 120. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [120]
 121. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [121]
 122. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [122]
 123. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [123]
 124. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [124]
 125. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [125]
 126. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [126]
 127. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [127]
 128. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [128]
 129. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [129]
 130. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [130]
 131. opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad in

  ^ [131]
 132. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [132]
 133. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [133]
 134. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [134]
 135. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [135]
 136. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [136]
 137. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [137]
 138. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [138]
 139. voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

  ^ [139]
Terug naar begin van de pagina