Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 19-04-2023 t/m heden

Besluit van 9 september 1998, houdende regels betreffende producten die kwik bevatten (Besluit kwikhoudende producten Wms 1998)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 juni 1998, nr. MJZ 98058648, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

De Raad van State gehoord (advies van 24 juli 1998, nr. W08.98.0289);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 september 1998,

nr. MJZ 98085552, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen en reikwijdte

Artikel 1.1

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder «kwikverordening»: Verordening (EU) nr. 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008 (PbEU 2017, L 137).

 • 2 In dit besluit wordt verstaan onder «kwik», «kwikverbinding», «mengsel», «kwikhoudend product» en «kwikafval» hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 2 van de kwikverordening.

 • 3 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij: aanbieder van een dienst zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241);

  • marktdeelnemer: marktdeelnemer als bedoeld in artikel 3, onderdeel 13, van de EU-verordening markttoezicht;

  • op de markt aanbieden: op de markt aanbieden als bedoeld in artikel 3, onderdeel 1, van de EU-verordening markttoezicht.

Artikel 1.1a

Dit besluit is mede van toepassing op handelingen verricht binnen de exclusieve economische zone.

§ 2. Handelingen met kwikhoudende producten

Artikel 2.2

 • 1 Het is verboden met kwikhoudende producten te handelen in strijd met de volgende bepalingen van de kwikverordening:

  • a. artikel 5, eerste lid, tenzij het product is uitgezonderd op grond van artikel 5, tweede lid, van de kwikverordening;

  • b. artikel 8, eerste lid, eerste alinea, tenzij sprake is van apparatuur of een situatie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede alinea.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen andere kwikhoudende producten dan bedoeld in bijlage II bij de kwikverordening worden aangewezen waarvan de uitvoer, invoer en productie wordt verboden, indien een redelijk vermoeden is gerezen dat door handelingen met deze producten ongewenste effecten voor de gezondheid van de mens of voor het milieu zullen ontstaan.

§ 2a. Handelingen met kwik, kwikverbindingen, kwikmengsels en kwikafval

Artikel 2.6

Het is verboden met kwik, kwikverbindingen en kwikmengsels, met inbegrip van kwikafval, te handelen in strijd met de volgende bepalingen van de kwikverordening:

 • a. artikel 3, eerste en vierde lid;

 • b. artikel 3, tweede lid, tenzij uitvoer van kwikverbindingen is toegestaan op grond van artikel 3, derde lid, van de kwikverordening;

 • c. artikel 4, eerste lid, eerste alinea, tenzij de invoer van kwik en kwikmengsels is toegestaan op basis van artikel 4, eerste lid, tweede alinea, van de kwikverordening;

 • d. artikel 4, tweede en derde lid;

 • e. artikel 6, eerste volzin;

 • f. artikel 7, eerste tot en met derde lid, eerste alinea;

 • g. artikel 8, tweede lid, eerste alinea, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 8, tweede lid, tweede alinea;

 • h. artikel 9, eerste lid.

Artikel 2.7

Het is verboden met kwikafval te handelen in strijd met de volgende bepalingen van de kwikverordening:

 • a. artikel 11;

 • b. artikel 12, eerste en tweede lid, tenzij sprake is van de situatie bedoeld in artikel 12, derde lid;

 • c. artikel 13, derde lid;

 • d. artikel 14.

§ 2b. Handelingen met tandheelkundig amalgaam

Artikel 2.8

Het is verboden met tandheelkundig amalgaam, met inbegrip van het afval daarvan, te handelen in strijd met artikel 10, eerste, tweede, vierde en zesde lid van de kwikverordening.

§ 2c. Bevoegde autoriteit

Artikel 2.9

 • 1 Als bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 8, derde lid, 12, eerste lid, 14, vierde lid, en 17 van de kwikverordening, wordt aangewezen: Onze Minister.

 • 2 De ingevolge artikel 12 en 14 van de kwikverordening te verstrekken documenten en gegevens worden gezonden aan het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 • 3 Burgemeester en wethouders zijn, in plaats van Onze Minister, met de bestuursrechtelijke handhaving van artikel 2.8 belast, voor zover het handelen betreft als bedoeld in artikel 10, vierde en zesde lid, van de kwikverordening.

§ 2d. Uitvoering van de EU-verordening markttoezicht

Artikel 2.9a

 • 1 Het is marktdeelnemers die betrokken zijn of zijn geweest bij het op de markt aanbieden van een kwikhoudend product, verboden te handelen in strijd met artikel 7, eerste lid, van de EU-verordening markttoezicht.

 • 2 Het is een aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij die betrokken is of is geweest bij het online te koop aanbieden van een kwikhoudend product, verboden te handelen in strijd met artikel 7, tweede lid, van de EU-verordening markttoezicht.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 september 1998

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven de vierentwintigste september 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven