Besluit kwikhoudende producten Wms 1998

Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 01-11-1998 t/m 07-05-2002

Besluit van 9 september 1998, houdende regels betreffende producten die kwik bevatten (Besluit kwikhoudende producten Wms 1998)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 juni 1998, nr. MJZ 98058648, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

De Raad van State gehoord (advies van 24 juli 1998, nr. W08.98.0289);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 september 1998,

nr. MJZ 98085552, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen en reikwijdte

Artikel 1.1

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder kwikhoudend product: product of onderdeel daarvan, waarin kwik of een kwikverbinding is toegepast of waaraan kwik of een kwikverbinding is toegevoegd.

Artikel 1.2

 • 3 Dit besluit geldt voorts niet met betrekking tot kwikhoudende producten ten aanzien waarvan in de Regeling verpakking en verpakkingsafval regels zijn gesteld.

 • 4 Dit besluit geldt voorts niet met betrekking tot een stof of hulpstof als bedoeld in de Regeling stoffen (medische hulpmiddelen), die kwik bevat.

§ 2. Handelingen met kwikhoudende producten

Artikel 2.1

 • 1 Het is verboden om een kwikhoudend product te vervaardigen of in Nederland in te voeren. Dit verbod geldt met ingang van 1 januari 2000.

 • 2 Het verbod geldt niet met betrekking tot een kwikhoudend product dat:

  • 1°. valt onder een douaneregeling en bestemd is voor douanevervoer, plaatsing in douane-entrepot of voor tijdelijke invoer als bedoeld in artikel 4, onderdeel 16, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 302);

  • 2°. ten minste 100 jaar oud is, of

  • 3°. afkomstig is uit een lid-staat van de Europese Unie of uit een Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en niet bestemd is voor het in Nederland in de handel brengen.

 • 3 Een wijziging van de douaneregeling geldt voor de toepassing van dit besluit met ingang van de dag waarop die wijziging van kracht wordt.

Artikel 2.2

 • 1 Het verbod, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, geldt tot 1 januari 2002 niet met betrekking tot het vervaardigen of in Nederland invoeren van de volgende kwikhoudende producten:

  • a. een verwarmingsthermostaat, alsmede de kwikschakelaar die uitsluitend bestemd is voor toepassing in een verwarmingsthermostaat, en

  • b. een activiteitsmeter voor dieren, alsmede de kwikschakelaar die uitsluitend bestemd is voor toepassing in een activiteitsmeter voor dieren.

 • 2 Het verbod, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, geldt voorts tot 1 januari 2005 niet met betrekking tot het vervaardigen of in Nederland invoeren van een kwikhoudende barometer; bij koninklijk besluit kan een latere datum worden vastgesteld dan 1 januari 2005.

Artikel 2.3

 • 1 Het is verboden om een kwikhoudend product voor handels- of productiedoeleinden voorhanden te hebben of toe te passen; dit verbod geldt met ingang van 1 januari 2003.

 • 2 Het verbod geldt niet indien degene die het kwikhoudend product voorhanden heeft, kan aantonen dat het product vóór 1 januari 2003 voor het eerst voor gebruik ter beschikking is gesteld.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een kwikhoudende barometer met dien verstande dat in plaats van «1 januari 2003» telkens gelezen moet worden : 1 januari 2006; bij koninklijk besluit kan een latere datum worden vastgesteld dan 1 januari 2006.

Artikel 2.4

De verboden, bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, en 2.3, eerste lid, gelden niet met betrekking tot de volgende kwikhoudende producten:

 • a. een pycno- of porosimeter ter bepaling van het poriënvolume van grond of andere poreuze vaste stoffen;

 • b. een monstername-apparaat ter bepaling van deeltjes in vloeistoffen;

 • c. een kalibratie-instrument bestemd voor lage stroming gasmeters;

 • d. een kuvet, bestemd voor de bepaling van het chemisch zuurstof-verbruik;

 • e. een McLeod compressie manometer, bestemd voor het meten van absolute drukken kleiner dan 20 kPa;

 • f. een dompelpomp-motorinstallatie;

 • g. een rollaskop, bestemd voor het rolnaadlassen;

 • h. een sleepringlichaam;

 • i. een semiconductor testsysteem, alsmede een kwikrelais waarvan de maximale hoeveelheid kwik per component minder dan 0,15 gram bedraagt en dat uitsluitend bestemd is voor toepassing in semiconductor testsystemen;

 • j. een kwikthermometer die uitsluitend bestemd is voor het uitvoeren van specifieke analytische testen volgens gestandaardiseerde normen;

 • k. een apparaat om platina-weerstandsthermometers te kalibreren met behulp van het tripelpunt van kwik;

 • l. een gasontladingslamp met uitzondering van:

  • 1°. een fluorescentielamp voor verlichtingsdoeleinden met geïntegreerd voorschakelapparaat, voor zover deze meer dan 10 mg kwik bevat;

  • 2°. een niet-cirkelvormige fluorescentielamp voor verlichtingsdoeleinden met één lampvoet, voor zover deze meer dan 10 mg kwik bevat;

  • 3°. een rechte fluorescentielamp voor verlichtingsdoeleinden met twee lampvoeten, voor zover deze meer dan 20 mg kwik bevat;

 • m. een product voor gebruik in de scheepvaart waarin de toepassing van kwik bij of krachtens wettelijk voorschrift is voorgeschreven, rechtstreeks met de scheepvaart verband houdende apparatuur waarin de toepassing van kwik naar het oordeel van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat noodzakelijk is en scheepsuitrusting waarop richtlijn nr. 96/98/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen (PbEG 1997 L 46) van toepassing is;

 • n. een product voor gebruik in de luchtvaart waarin de toepassing van kwik bij of krachtens wettelijk voorschrift is voorgeschreven, alsmede rechtstreeks met de luchtvaart verband houdende apparatuur waarin de toepassing van kwik naar het oordeel van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat noodzakelijk is;

 • o. apparatuur in gebruik bij de krijgsmacht, waarin de toepassing van kwik bij of krachtens wettelijk voorschrift is voorgeschreven, dan wel apparatuur ten behoeve van de operationele taken van de krijgsmacht, waarin de toepassing van kwik naar het oordeel van Onze Minister van Defensie noodzakelijk is;

 • p. een fotografische film, een fotografische plaat en fotografisch papier, voorzover de film, de plaat of het papier niet meer dan 0,3 mg kwik per kg product bevatten.

Artikel 2.5

De verboden, bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, en 2.3, eerste lid, gelden niet met betrekking tot elektrotechnische componenten die dienen als reserve-onderdelen voor apparatuur waarvan degene die deze apparatuur bezit, kan aantonen dat die apparatuur voor 1 januari 2003 voor het eerst voor gebruik ter beschikking is gesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 september 1998

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven de vierentwintigste september 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven