Wet gemeentelijke herindeling Bommelerwaard

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-09-2000.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 11-09-1998 t/m heden

Wet van 9 september 1998 tot gemeentelijke herindeling in de Bommelerwaard

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in de Bommelerwaard te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Ammerzoden, Brakel, Hedel, Heerewaarden, Kerkwijk, Maasdriel, Rossum en Zaltbommel opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling worden de nieuwe gemeenten Zaltbommel en Maasdriel ingesteld zoals aangegeven op de bij de wet behorende kaart.

Artikel 3

De nieuwe gemeente Zaltbommel bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Brakel, Kerkwijk en Zaltbommel en de nieuwe gemeente Maasdriel bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden, Maasdriel en Rossum, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeenten komen te lopen zoals aangegeven op de bij de wet behorende kaart.

Paragraaf 2. Overige bepalingen

Artikel 4

Voor de nieuwe gemeenten Zaltbommel respectievelijk Maasdriel worden de op te heffen gemeenten Zaltbommel respectievelijk Maasdriel aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5

Voor de op te heffen gemeenten Brakel, Kerkwijk en Zaltbommel, respectievelijk Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden, Maasdriel en Rossum worden de nieuwe gemeenten Zaltbommel respectievelijk Maasdriel aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Artikel 6

  • 2 Voor de op te heffen gemeenten Brakel, Kerkwijk en Zaltbommel, respectievelijk Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden, Maasdriel en Rossum worden de nieuwe gemeenten Zaltbommel respectievelijk Maasdriel aangewezen voor de toepassing van artikel 41, derde lid, van de Wet algemene regels herindeling in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 7

  • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenten Zaltbommel respectievelijk Maasdriel worden de op te heffen gemeenten Zaltbommel respectievelijk Maasdriel belast.

Artikel 11

  • 1 De gemeenteraden van de in artikel 2 genoemde gemeenten nemen in de verordening onroerende-zaakbelastingen ter zake van de kalenderjaren 1999 en 2000 voor de onderscheidene toegevoegde gebieden dezelfde waardepeildata op als voor deze gebieden zijn gehanteerd bij de vaststelling van de waarden van de onroerende zaken, bedoeld in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, voor het tijdvak dat aanvangt op 1 januari 1997.

Artikel 12

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 9 september 1998

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Uitgegeven de tiende september 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Kaart genoemd in artikel 2 van de wet tot gemeentelijke herindeling in de Bommelerwaard september 1998

[Red: Raadpleeg voor de kaart het gedrukte staatsblad, Stb. 1998/535.]

Naar boven