Regeling informatie WIK

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 06-10-1999 t/m 31-12-2003

Regeling houdende regels omtrent het verstrekken van statistische gegevens over de verlening van uitkeringen op grond van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende na overleg met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 35, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. WIK:

de Wet inkomensvoorziening kunstenaars.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Burgemeester en wethouders verstrekken maandelijks aan de minister, overeenkomstig het in de bijlage bij deze regeling opgenomen overzicht, gegevens met betrekking tot de belanghebbenden aan wie zij uitkering ingevolge de WIK hebben verleend.

  • 2 De adviserende instelling verstrekt ieder kwartaal aan de minister, overeenkomstig het in de bijlage bij deze regeling opgenomen overzicht, gegevens met betrekking tot de belanghebbenden over wie ingevolge artikel 26 van de WIK is geadviseerd.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-01-2004]

Burgemeester en wethouders verstrekken maandelijks aan de minister, overeenkomstig het in de bijlage bij deze regeling opgenomen overzicht, gegevens over kunstenaars aan wie zij be-talings- en aflossingsverplichtingen hebben opgelegd met betrekking tot op grond van de WIK verleende uitkering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Burgemeester en wethouders, respectievelijk de adviserende instelling, verstrekken de gegevens, bedoeld in de artikelen 2 en 2a., uitsluitend door tussenkomst van het Centraal bureau voor de statistiek, waarbij de gegevensverstrekking aan het Centraal bureau voor de statistiek plaatsvindt op een door de directeur-generaal van de statistiek te bepalen wijze en tijdstip.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de WIK in werking treedt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatie WIK.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 7 september 1998

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina