Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen [...] te verlenen aan een vrijstelling op grond van artikel 24)

[Regeling vervallen per 09-03-2007.]
Geldend van 21-10-1998 t/m 08-03-2007

Besluit van 2 september 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 in verband met het creëren van de mogelijkheid om terugwerkende kracht te verlenen aan een vrijstelling op grond van artikel 24

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 1998, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/GSV/98/3096;

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikel 13, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet en artikel 6, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 1998, no. W12.98.0337);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 augustus 1998, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/GSV/98/17344;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. (WIJZIGING VAN HET BESLUIT UITBREIDING EN BEPERKING KRING VERZEKERDEN VOLKSVERZEKERINGEN 1989)

[Vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989.]

ARTIKEL II. (OVERGANGSRECHT)

[Vervallen per 09-03-2007]

  • 1 Indien de toepassing van artikel 24, derde lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, heeft geleid tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan de Sociale Verzekeringsbank op verzoek van de ingezetene die tussen 4 november 1994 en de dag waarop dit besluit in werking treedt vrijstelling is verleend, besluiten dat die vrijstelling terugwerkt tot ten hoogste drie jaar voorafgaande aan de datum van het verzoek, met dien verstande dat deze niet verder terugwerkt dan tot aan de datum waarop de aanspraak op de buitenlandse uitkering of op de uitkering van de volkenrechtelijke organisatie is ontstaan.

  • 2 In afwijking van het eerste lid, kan de vrijstelling van de verzekeringsplicht voor personen in het genot van een uitkering als bedoeld in artikel 24, vijfde of zesde lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 alleen betrekking hebben op tijdvakken vanaf 1 september 1992.

ARTIKEL III. (INWERKINGTREDING)

[Vervallen per 09-03-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 september 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven twintigste oktober 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina