Besluit toekenning vaste beloning aan voorzitter en leden van Adviescollege besteding vierde tranche

Geldend van 07-07-1999 t/m heden

Besluit van 2 september 1998, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter en de leden van het Adviescollege besteding vierde tranche

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 augustus 1998, kenmerk TTW/VTG-U-98344;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 Aan de voorzitter van het Adviescollege besteding vierde tranche wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van achtienduizend gulden per jaar toegekend.

  • 2 Aan de leden van het adviescollege, genoemd in het eerste lid, wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van achtduizend gulden per jaar toegekend.

  • 3 Indien de voorzitter of een lid van het adviescollege, genoemd in het eerste lid, niet gedurende het hele jaar de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt zijn beloning, genoemd in respectievelijk het eerste en tweede lid, naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 juni 1998.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

's-Gravenhage, 2 september 1998

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zeventiende september 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina