Financieringsregeling hoofdstuk 7 Wet arbeid en zorg

[Regeling vervallen per 28-04-2004.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 27-04-2004

Regeling houdende regels inzake afdracht van gelden aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds ten behoeve van de Wet financiering loopbaanonderbreking

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 71 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

Besluit:

Begripsbepalingen

[Vervallen per 28-04-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 28-04-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. de lasten:

 • c. een wachtgelduitkering op grond van een publiekrechtelijke regeling: een wachtgelduitkering uit hoofde van een publiekrechtelijke dienstbetrekking die is geëindigd voor 1 januari 2001 dan wel op grond van een publiekrechtelijke regeling uit hoofde van een arbeidsverhouding die geen publiekrechtelijke dienstbetrekking is;

 • d. premiegefinancierde uitkering: een uitkering op grond van de WW, WAO, WAZ of ANW.

Financiering van de lasten

[Vervallen per 28-04-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 28-04-2004]

 • 1 De lasten, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 1° en 3°, voorzover deze samenhangen met tegemoetkomingen met betrekking tot verlofgangers die worden vervangen door een WWB-gerechtigde, een IOAW-gerechtigde, een IOAZ-gerechtigde, een Wajong-gerechtigde, een vervanger met een wachtgelduitkering op grond van een publiekrechtelijke regeling en een vervanger zonder uitkering en de lasten bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 2°, met betrekking tot alle verlofgangers, worden gefinancierd uit een rijksbijdrage ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds.

 • 2 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan de rijksbijdrage ter financiering van de lasten, bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig de Wet geïntegreerd middelenbeheer gedurende de maand opnemen bij de Minister van Financiën, ten laste van de begroting van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid respectievelijk in rekening-courant verrekenen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 3 De rijksbijdrage, bedoeld in het eerste en zevende lid, die ten laste komt van de begroting van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedraagt per de ultimo van een maand niet meer dan ééntwaalfde van de begrote rijksbijdrage respectievelijk de rijksbijdrage, bedoeld in het zevende lid, voor het lopende kalenderjaar, vermenigvuldigd met het aantal in het kalenderjaar aangevangen maanden.

 • 4 Indien een verlofganger wordt vervangen door een vervanger bij wie sprake is van samenloop van uitkeringen die zowel rijksgefinancierd zijn als premiegefinancierd, wordt de gehele tegemoetkoming gefinancierd ten laste van de rijksbijdrage als bedoeld in het eerste lid.

 • 5 Indien een verlofganger wordt vervangen door meer dan één vervanger waarbij zowel een vervanger is betrokken zonder uitkering of met een rijkgefinancierde uitkering, alsmede een vervanger met een premiegefinancierde uitkering, wordt de gehele tegemoetkoming gefinancierd ten laste van de rijksbijdrage als bedoeld in het eerste lid.

Kwartaal opgave financiering lasten

[Vervallen per 28-04-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 28-04-2004]

 • 1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt per kwartaal aan de Minister een opgave van de lasten, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, uitgezonderd sub 2

  • a. lasten die door middel van een rijksbijdrage worden gefinancierd;

  • b. lasten die anders dan door middel van een rijksbijdrage worden gefinancierd.

 • 2 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt binnen twee maanden na afloop van ieder kwartaal de opgave, bedoeld in het eerste lid, aan de Minister.

 • 3 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt jaarlijks aan de Minister, als onderdeel van de definitieve afrekening, een opgave omtrent de gerealiseerde uitvoeringskosten.

Halfjaarlijkse opgave volumina verlofgangers en vervangers

[Vervallen per 28-04-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 28-04-2004]

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt binnen twee maanden na afloop van ieder half jaar een opgave aan de Minister waarin afzonderlijk worden vermeld de aantallen verlofgangers, die worden vervangen door:

 • -

  een WWB-gerechtigde;

 • -

  een IOAW-gerechtigde;

 • -

  een IOAZ-gerechtigde;

 • -

  een vervanger met een wachtgelduitkering op grond van een publiekrechtelijke regeling;

 • -

  een vervanger zonder uitkering;

 • -

  een Wajong-gerechtigde;

 • -

  een WW-gerechtigde;

 • -

  een WAO-gerechtigde;

 • -

  een WAZ-gerechtigde;

 • -

  een ANW-gerechtigde;

 • -

  een mogelijke samenloop van genoemde uitkeringsgerechtigden.

Eindafrekening

[Vervallen per 28-04-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 28-04-2004]

 • 1 De Minister stelt jaarlijks vóór 31 oktober de omvang van de middelen tot dekking van de uitgaven ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds ten behoeve van hoofdstuk 7 van de Wet arbeid en zorg over het afgelopen kalenderjaar definitief vast, voor zover deze worden gefinancierd uit de rijksbijdrage, als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • 3 De rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, is de som van de omvang van de middelen, bedoeld in het tweede lid, onder b en c.

 • 4 Indien de op grond van het derde lid vastgestelde rijksbijdrage aan het Algemeen Werkloosheidsfonds ten behoeve van in hoofdstuk 7 van de Wet arbeid en zorg afwijkt van de op basis van deze regeling over hetzelfde kalenderjaar betaalde bedragen vindt een definitieve afrekening met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten gunste of ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds plaats.

Inwerkingtreding

[Vervallen per 28-04-2004]

Artikel 7

[Vervallen per 28-04-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop de Wet financiering loopbaanonderbreking in werking treedt.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 september 1998

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina