Besluit staten pensioenfondsen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Besluit van 28 augustus 1998, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 28 van de Pensioen- en spaarfondsenwet en artikel 25 van de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Besluit staten pensioenfondsen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 juni 1998, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/VP/98/2787a;

Gelet op artikel 28 van de Pensioen- en spaarfondsenwet en artikel 25 van de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling;

De Raad van State gehoord (advies van 16 juli 1998, No. W12.98.0282);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 augustus 1998, Directie Sociale Verzekeringen, SV/VP/98/3150;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Invulling staten door fondsen

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Ieder fonds vult de staten in, verstrekt de daartoe vereiste gegevens naar waarheid en ondertekent de staten.

 • 2 Staten die niet van toepassing zijn op een fonds behoeven niet te worden ingediend. Bij verschil van mening hierover beslist de Pensioen- & Verzekeringskamer.

 • 3 Op de omslag wordt de statutaire naam van het fonds ingevuld.

 • 4 De staten worden ingevuld volgens het model, opgenomen in bijlage A bij dit besluit.

 • 5 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan met betrekking tot het invullen van de staten aanwijzingen geven en deze aanwijzingen wijzigen en aanvullen.

Artikel 4. Indieningstermijn

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De indiening van de staten over een kalenderjaar vindt vóór 1 juli van het daarop volgende kalenderjaar plaats.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de verplichting om de staten vóór de datum, genoemd in het eerste lid, in te dienen onder gelijktijdige vermelding van een latere datum waarvoor indiening plaatsvindt. De tweede en derde zin van artikel 7 zijn daarbij van overeenkomstige toepassing.

 • 3 Een aanvraag voor ontheffing wordt vóór 1 mei van het betreffende kalenderjaar bij de Pensioen- & Verzekeringskamer ingediend.

Artikel 5. Indieningsprocedure

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De staten worden in enkelvoud ingediend bij de Pensioen- & Verzekeringskamer. Indien bij het invullen van de staten gebruik wordt gemaakt van de in het tweede lid bedoelde informatiedragers of informatiemedia, worden deze meegezonden.

 • 2 Indien de staten worden ingevuld met gebruikmaking van elektronische informatiedragers of informatiemedia, wordt voor de samenstelling en aanlevering van de daarop aanwezige gegevens gebruik gemaakt van de door de Pensioen- & Verzekeringskamer voor dat doel ter beschikking gestelde programmatuur, overeenkomstig de daarbij gegeven instructies omtrent de volledigheid van de in te dienen gegevens en de uit te voeren consistentiecontrole.

 • 3 Aan de staten, waarvan het model is opgenomen in bijlage A bij dit besluit, worden geen andere posten of rubrieken toegevoegd.

 • 4 Staat 3.400 (Actuarieel verslag) wordt voorzien van een verklaring van een actuaris, tegen wie de Pensioen- & Verzekeringskamer geen bedenkingen naar voren heeft gebracht. Met deze verklaring bevestigt de actuaris dat hij zich ervan heeft overtuigd, dat:

  • a. de technische voorzieningen met inachtneming van de op de staat 3.400 voorkomende gegevens als geheel op voldoende voorzichtige grondslagen zijn berekend;

  • b. voldaan is aan artikel 9a, van de Pensioen- en spaarfondsenwet; en

  • c. dat de sterftevergelijking juist is weergegeven, waarvan hij als bewijs de staten 3.410 en 3.530 waarmerkt. De actuaris kan zijn verklaring nader toelichten of op onderdelen een voorbehoud maken.

 • 6 De door een fonds in te dienen staten worden ondertekend door het bestuur. Bestaat het bestuur uit meer dan twee personen, dan worden de staten door twee bestuursleden ondertekend.

 • 7 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan ten aanzien van het eerste en zesde lid nadere regels stellen met betrekking tot de wijze van indiening en ondertekening van de staten.

Artikel 6. Vaststelling van de hoogte van de boete

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan het bedrag van de boete lager stellen dan in bijlage C is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval op grond van bijzondere omstandigheden onevenredig hoog is.

Artikel 7. Ontheffing

[Vervallen per 01-01-2007]

De Pensioen- & Verzekeringskamer kan een fonds ontheffing verlenen van de verplichting om bepaalde staten of gedeelten daarvan in te dienen. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en daaraan kunnen voorschriften worden verbonden. De ontheffing kan voorts worden gewijzigd en ingetrokken.

Artikel 8. Kwartaalrapportages beleggingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Ieder fonds dat voor eigen rekening en risico belegt, dient binnen 6 weken na afloop van ieder kwartaal bij de Pensioen- & Verzekeringskamer gegevens in omtrent zijn beleggingen.

Artikel 9. Delegatie

[Vervallen per 01-01-2007]

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van dit besluit.

Artikel 10. Intrekking

[Vervallen per 01-01-2007]

De besluiten van 26 oktober 1993, Stb. 577 en Stb. 578, worden ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit staten pensioenfondsen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 augustus 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven tweeëntwintigste september 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage A. behorende bij artikel 2 lid 4 van dit besluit

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

[Vervallen per 01-01-2007]

OMSLAG

[Vervallen per 01-01-2007]

Staten en accountantsverklaring

Boekjaar ..................

Fonds ....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

[Vervallen per 01-01-2007]

3.100

Balans

3.101

Geconsolideerde balans

3.110

Toelichting balans

3.111

Toelichting geconsolideerde balans

3.200

Rekening van baten en lasten

3.201

Geconsolideerde rekening van baten en lasten

3.210

Toelichting rekening van baten en lasten

3.211

Toelichting geconsolideerde rekening van baten en lasten

3.121

Onroerende zaken

3.122

Niet-geconsolideerde deelnemingen

3.123

Hypothecaire leningen

3.124

Leningen op schuldbekentenis

3.125

Aandelen

3.126

Obligaties

3.129

Overige beleggingen

3.130

Ontwikkeling beleggingen

3.170

Gestelde zekerheden

3.212

Samenstelling resultaat

3.240

Beleggingen en opbrengsten

3.320

Gegevens herverzekering

3.400

Actuarieel verslag

3.410

Voorziening pensioenverplichtingen

3.500

Overzicht verzekerden en spaarders

3.530

Leeftijdsopbouw en sterftevergelijking

Accountantsverklaring

3.100

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Balans

31 december ...

Fonds.....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Ondertekening

........................................

.............................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

...........................................

.............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

..........................................,

.............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.100

[Vervallen per 01-01-2007]

BALANS 31 DECEMBER ......

(in eenheden van duizend euro)

ACTIVA

 

Boekjaar

Vorig boekjaar

Beleggingen

   

Onroerende zaken

   

Deelnemingen

   

– Aandelenkapitaal

   

– Leningen

   

Hypothecaire leningen

   

Leningen op schuldbekentenis

   

Aandelen

   

Obligaties

   

Deposito's bij financiële instellingen

   

Overige beleggingen

_________________

_________________

     

Aandeel herverzekeraars in de technische voorzieningen

   
     

Vorderingen en overlopende activa

   

Verzekeringsmaatschappijen

   

Deelnemingen

   

Premies

   

Werkgever(s) uit anderen hoofde dan premies

   

Lopende intrest, huren e.d.

   

Bedrijfsmiddelen

   

Overige vorderingen

   

Overlopende activa

_________________

_________________

     

Liquide middelen

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

____________________

____________________

     

Totaal

____________________

____________________

PASSIVA

[Vervallen per 01-01-2007]

Boekjaar

Vorig boekjaar

Stichtingskapitaal/Aandelenkapitaal

   
     

Reserves

   

Statutaire reserve

   

Beleggingsreserve

   

Overige reserves (specificeren)

   
     
     
     
 

____________________

____________________

Technische voorzieningen

   

Pensioenverplichtingen

   

Spaarfonds

   

Overige technische voorzieningen

   
     

Andere voorzieningen (specificeren)

   
     
     
     
     

Langlopende schulden

   

Leningen

   

Overige schulden

   
     

Kortlopende schulden

   

Verzekeringsmaatschappijen

   

Deelnemingen

   

Uitkeringen

   

Overige schulden

   

Overlopende passiva

____________________

____________________

     
     
     
     
     
     
     
 

____________________

____________________

     
     

Totaal

____________________

____________________

3.101

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Geconsolideerde balans

31 december ...

Fonds....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.............................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

...........................................

.............................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

..........................................,

.............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.101

[Vervallen per 01-01-2007]

GECONSOLIDEERDE BALANS 31 DECEMBER

...... (in eenheden van duizend euro)

ACTIVA

Boekjaar

Vorig boekjaar

Beleggingen

   

Onroerende zaken

   

Niet-geconsolideerde deelnemingen

   

– Aandelenkapitaal

   

– Leningen

   

Hypothecaire leningen

   

Leningen op schuldbekentenis

   

Aandelen

   

Obligaties

   

Deposito's bij financiële instellingen

   

Overige beleggingen

____________________

____________________

     

Aandeel herverzekeraars in de technische voorzieningen

   
     

Vorderingen en overlopende activa

   

Verzekeringsmaatschappijen

   

Deelnemingen

   

Premies

   

Werkgever(s) uit andere hoofde dan premies

   

Lopende intrest, huren e.d.

   

Bedrijfsmiddelen

   

Overige vorderingen

   

Overlopende activa

____________________

____________________

     

Liquide middelen

   
     
     
     
     
     
     
     
     
 

____________________

____________________

     
     

Totaal

____________________

____________________

PASSIVA

[Vervallen per 01-01-2007]

Boekjaar

Vorig boekjaar

Stichtingskapitaal/Aandelenkapitaal

   
     

Reserves

   

Statutaire reserve

   

Beleggingsreserve

   

Overige reserves (specificeren)

   
     
     
 

____________________

____________________

     

Aandeel van derden in geconsolideerde deelnemingen

   
     

Technische voorzieningen

   

Pensioenverplichtingen

   

Spaarfonds

   

Overige technische voorzieningen

   
     

Andere voorzieningen (specificeren)

   
     
     
     
     

Langlopende schulden

   

Leningen

   

Overige schulden

   
     

Kortlopende schulden

   

Verzekeringsmaatschappijen

   

Deelnemingen

   

Uitkeringen

   

Overige schulden

   

Overlopende passiva

____________________

____________________

     
     
     
     
     
 

____________________

____________________

     
     

Totaal

____________________

____________________

3.110

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Toelichting balans

31 december ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

........................................

.............................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

...........................................

.............................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................,

.............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.110

[Vervallen per 01-01-2007]

TOELICHTING BALANS

(in eenheden van duizend euro)

31 december .........

___________________________________________________________________________________

3.111

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Toelichting geconsolideerde balans

31 december ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.......................................

.............................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

...........................................

.............................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................,

.............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.111

[Vervallen per 01-01-2007]

TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS

(in eenheden van duizend euro)

31 december .........

____________________________________________________________________________________

3.200

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Rekening van baten en lasten

Boekjaar ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.......................................

.............................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

...........................................

.............................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................,

.............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.200

[Vervallen per 01-01-2007]

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar ........

________________________________________________________________________________

Premies

Overgenomen pensioenverplichtingen

Directe beleggingsopbrengsten

Indirecte beleggingsopbrengsten

Uitkeringen uit hoofde van herverzekering

Resultatendeling uit hoofde van herverzekering

Andere baten

Vermeerdering voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening

Vermeerdering voorziening spaarfonds

Vermeerdering overige technische voorzieningen

Premies herverzekering

Overgedragen pensioenverplichtingen

Uitkeringen

Kosten

Andere lasten

Buitengewone baten

Buitengewone lasten

Saldo

[Vervallen per 01-01-2007]

Boekjaar

Vorig boekjaar

   
   

____________

____________

   
   
   
   
   

_____________ (____________)

_____________ (____________)

   
   

(____________)

(____________)

   
   
   

_______________

_______________

   

______________

_______________

3.201

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Geconsolideerde rekening van baten en lasten

Boekjaar ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

...........................................

.............................................

.............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

...........................................

.............................................

.............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................,

.............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.201

[Vervallen per 01-01-2007]

GECONSOLIDEERDE REKENING VAN BATEN EN

LASTEN

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar ........

_______________________________________________________________________________

Premies

Overgenomen pensioenverplichtingen

Directe beleggingsopbrengsten

Indirecte beleggingsopbrengsten

Uitkeringen uit hoofde van herverzekering

Resultatendeling uit hoofde van herverzekering

Andere baten

Vermeerdering voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening

Vermeerdering voorziening spaarfonds

Vermeerdering overige technische voorzieningen

Premies herverzekering

Overgedragen pensioenverplichtingen

Uitkeringen

Kosten

Andere lasten

Aandeel van derden in resultaten van geconsolideerde deelnemingen

Buitengewone baten

Buitengewone lasten

Saldo

[Vervallen per 01-01-2007]

Boekjaar

Vorig boekjaar

   
   

___________

___________

   
   
   
   
   

__________ (__________)

__________ (__________)

   
   

(__________)

(__________)

   
   
   

_______________

_______________

   
   

_______________

_______________

3.210

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Toelichting rekening van baten en lasten

Boekjaar ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

..........................................

.............................................

.............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

...........................................

.............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................,

.............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.210

[Vervallen per 01-01-2007]

TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar ........

________________________________________________________________________________

Specificatie van premies

 

Werkgeversgedeelte

Werknemersgedeelte

Totaal

Periodieke premies

     

Premies ineens

Spaarbijdragen

Totaal

     

Specificatie van directe beleggingsopbrengsten

Huren, pachten etc.

 

Intrest etc.

Dividenden

Overige

 

Af: Kosten toegerekend aan beleggingen

Afschrijving geactiveerde overrente

Totaal

 

Specificatie van indirecte beleggingsopbrengsten

Herwaarderingsresultaten

 

Verkoopresultaten

Valutakoersresultaten

Overige

Totaal

 

Specificatie van uitkeringen uit hoofde van herverzekering

Ouderdomspensioen

 

Invaliditeitspensioen

Weduwen-, weduwnaarspensioen

Wezenpensioen

Kapitaal bij overlijden

Andere uitkeringen

Totaal

 

Specificatie van premies herverzekering

 

Pensioenverzekering

Kapitaalverzekering

Totaal

Periodieke premies

     

Premies ineens

Totaal

     

Specificatie van uitkeringen

Onvoorwaardelijk

Voorwaardelijk

Totaal

Ouderdomspensioen

     

Invaliditeitspensioen

Weduwen-, weduwnaarspensioen

Wezenpensioen

Andere uitkeringen

Totaal

     

Specificatie van kosten

Salarissen en sociale lasten

 

Overige personeelskosten

Administratiekosten, berekend door derden

Afschrijving, huur en onderhoud van bedrijfsmiddelen

Andere kosten

- adviseurs- en controlekosten

- bestuurskosten

- overige kosten ____________

 

Sub-totaal

 
 

Af: Kosten toegerekend aan beleggingen

Totaal

 

3.211

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Toelichting geconsolideerde rekening van baten en lasten

Boekjaar ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

...........................................

.............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................,

.............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.211

[Vervallen per 01-01-2007]

TOELICHTING GECONSOLIDEERDE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

(in eenheden van duizend euro

Boekjaar ........

________________________________________________________________________________

Specificatie van premies

Werkgeversgedeelte

Werknemersgedeelte

Totaal

Periodieke premies

     

Premies ineens

Spaarbijdragen

Totaal

     

Specificatie van directe beleggingsopbrengsten

Huren, pachten etc.

 

Intrest etc.

Dividenden

Overige

 

Af: Kosten toegerekend aan beleggingen

Afschrijving geactiveerde overrente

Totaal

 

Specificatie van indirecte beleggingsopbrengsten

Herwaarderingsresultaten

 

Verkoopresultaten

Valutakoersresultaten

Overige

Totaal

 

Specificatie van uitkeringen uit hoofde van herverzekering

Ouderdomspensioen

 

Invaliditeitspensioen

Weduwen-, weduwnaarspensioen

Wezenpensioen

Kapitaal bij overlijden

Andere uitkeringen

Totaal

 

Specificatie van premies herverzekering

Pensioenverzekering

Kapitaalverzekering

Totaal

Periodieke premies

     

Premies ineens

Totaal

     

Specificatie van uitkeringen

Onvoorwaardelijk

Voorwaardelijk

Totaal

Ouderdomspensioen

     

Invaliditeitspensioen

Weduwen-, weduwnaarspensioen

Wezenpensioen

Andere uitkeringen

Totaal

     

Specificatie van kosten

Salarissen en sociale lasten

 

Overige personeelskosten

Administratiekosten, berekend door derden

Afschrijving, huur en onderhoud van bedrijfsmiddelen

Andere kosten

- adviseurs- en controlekosten

- bestuurskosten

- overige kosten ______________

 

Sub-totaal

 
   

Af: Kosten toegerekend aan beleggingen

Totaal

 

3.121

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Onroerende zaken

31 december ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

...........................................

.............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................,

.............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.121

[Vervallen per 01-01-2007]

ONROERENDE ZAKEN

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Rubriek

Aantal objecten

Balanswaarde

Taxatiewaarde

Bruto-opbrengst gedurende het jaar

Netto-opbrengst gedurende het jaar

Toelichtingen

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

3.122

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Niet geconsolideerde deelnemingen

31 december ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

...........................................

.............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................,

.............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.122

[Vervallen per 01-01-2007]

NIET-GECONSOLIDEERDE DEELNEMINGEN

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Jaar van verwerving

Onderneming, waarin wordt deelgenomen

Fonds

 
 

Naam en zetel

Rechtsvorm

Winst/verlies boekjaar

Eigen vermogen

Aandeel in (4)

Ontvangen dividend

Aandeel in (5) in procenten

Balanswaarde

Leningen u/g

Opbrengsten van (10)

Andere vorderingen en schulden

Baten/lasten van (12)

Totaal opbrengst (6/7+11+13)

Toelichtingen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

3.123

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Hypothecaire leningen

31 december ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

...........................................

.............................................

.............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

......................................... ,

.............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.123

[Vervallen per 01-01-2007]

HYPOTHECAIRE LENINGEN

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Rubriek

Aantal

Restant hoofdsom

Balanswaarde

Toelichtingen

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

3.124

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Leningen op schuldbekentenis

31 december ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

...........................................

.............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

..........................................,

.............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.124

[Vervallen per 01-01-2007]

LENINGEN OP SCHULDBEKENTENIS

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Rubriek

Restant hoofdsom

Balanswaarde

Toelichtingen

1

2

3

4

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

3.125

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Aandelen

31 december ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

..........................................

.............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

............................................

.............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

..........................................,

.............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.125

[Vervallen per 01-01-2007]

AANDELEN

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Rubriek

Balanswaarde

Beurswaarde

Toelichtingen

1

2

3

4

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

3.126

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Obligaties

31 december ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

..........................................

............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

........................................,

............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.126

[Vervallen per 01-01-2007]

OBLIGATIES

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Rubriek

Nominale waarde

Balanswaarde

Beurswaarde

Toelichtingen

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

3.129

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Overige beleggingen

31 december ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

........................................,

.........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.129

[Vervallen per 01-01-2007]

OVERIGE BELEGGINGEN

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Benaming

Nominaal bedrag of hoeveelheid

Balanswaarde

Toelichtingen

1

2

3

4

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

3.130

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Ontwikkelingen beleggingen

Boekjaar ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

........................................

............................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

........................................,

.........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.130

[Vervallen per 01-01-2007]

ONTWIKKELING BELEGGINGEN

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar ..........

1

Onroerende zaken

Niet-geconsolideerde deelnemingen

Hypothecaire leningen

Leningen op schuldbekentenis

Aandelen

Obligaties

Deposito's bij financiële instellingen

Overige beleggingen

Totaal

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vermeerdering door

                 
                   

Aankopen, verstrekkingen en uit cessie verkregen

                 
                   

Wijzigingen ten gevolge van het opnemen in de consolidatie

                 
                   

Voordelige verschillen

                 

Totaal vermeerdering

                 

Vermindering door

                 
                   

Verkopen, aflossingen en cessies

                 
                   

Wijzigingen ten gevolge van het niet meer opnemen in de consolidatie

                 
                   

Executies en onderhandse inkopen inzake hypothecaire leningen

.............

..............

 

.............

.............

.............

..............

..............

 
                   

Periodieke afschrijvingen

 

..............

..............

.............

.............

.............

..............

   
                   

Nadelige verschillen

                 

Totaal vermindering

                 
                   

Saldo vermeerderingvermindering

                 
                   

Balanswaarde einde vorige boekjaar

                 

Balanswaarde einde boekjaar

                 

Overzicht voor- en nadelige verschillen

[Vervallen per 01-01-2007]

Voordelige verschillen

Bedrag

Aard

Ten gunste van

Onroerende zaken

     

Niet-geconsolideerde deelnemingen

Hypothecaire leningen

Leningen op schuldbekentenis

Aandelen

Obligaties

Deposito's bij financiële instellingen

Overige beleggingen

 

_____________________

Totaal

Nadelige verschillen

Bedrag

Aard

Ten laste van

Onroerende zaken

     

Niet-geconsolideerde deelnemingen

Hypothecaire leningen

Leningen op schuldbekentenis

Aandelen

Obligaties

Deposito's bij financiële instellingen

Overige beleggingen

 

___________________

Totaal

3.170

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Gestelde zekerheden

31 december ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

........................................,

.........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.170

[Vervallen per 01-01-2007]

GESTELDE ZEKERHEDEN

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Omschrijving

 

Verbonden waarden

Totaal kolommen 2/t/m 5

Toelichtingen

 

Onroerende zaken

Leningen

Effecten

Overige waarden

1

2

3

Bedrag

Omschrijving

     
     

4

5

6

7

8

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

3.212

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Samenstelling resultaat

Boekjaar ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

......................................... ,

.........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.212

[Vervallen per 01-01-2007]

SAMENSTELLING RESULTAAT

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar ..........

________________________________________________________________________________

Resultaat op interest

Directe en indirecte beleggingsopbrengsten

Interesttoevoeging voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening

Resultaat op kosten

Kostendekking

Kosten eigen rekening

Resultaat op premie, sterfte, invaliditeit, overige technische grondslagen en mutaties

Vermeerdering voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening door bijzondere oorzaken

Totaal resultaat op grondslagen

Vermeerdering voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening door wijzigingen van de pensioenregeling en/of van het pensioenniveau

Premiekorting/premiesuppletie

Aandeel van derden in resultaten van geconsolideerde deelnemingen

Overige resultaten

Saldo van staat 3.200 resp. 3.201

[Vervallen per 01-01-2007]

Boekjaar

Vorig boekjaar

   
   
   
   

(______________)

(______________)

   
   
   
   
   

(______________)

(______________)

   
   
   

(______________)

(______________)

   
   

( )

( )

   
   
   
   

__________________

__________________

__________________

__________________

3.240

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Beleggingen en opbrengsten

Boekjaar ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

........................................,

.........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.240

[Vervallen per 01-01-2007]

BELEGGINGEN EN OPBRENGSTEN

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar ..........

Balanswaarde

Gemiddeld belegd bedrag

Opbrengsten over het boekjaar

Opbrengsten in procenten van het gemiddeld belegd bedrag

Toelichtingen

 

Einde boekjaar

In procenten van (a)

1

2

3

4

5

6

7

Onroerende zaken

           

Niet-geconsolideerde deelnemingen

(aandelen en verstrekte leningen)

Hypothecaire leningen

Leningen op schuldbekentenis

Aandelen

Obligaties

Deposito's bij financiële instellingen

Overige beleggingen

Liquide middelen

             

Sub-totaal

(a)

     

Overige intrestgevende activa

 

_________________

_________________

 

Passiva die intrest eisen

( )

_________________

_________________

( )

 

_________________

_________________

_________________

 

Saldo

_________________

_________________

_________________

( )

________________

________________

Kosten toegerekend aan de beleggingen

Totaal

           

3.320

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Gegevens herverzekering

Boekjaar ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

........................................,

.........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.320

[Vervallen per 01-01-2007]

GEGEVENS HERVERZEKERING

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar .........

________________________________________________________________________________

3.400

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Actuarieel verslag

Boekjaar ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

........................................

........................................

........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

........................................

........................................

........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.......................................,

........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.400

[Vervallen per 01-01-2007]

ACTUARIEEL VERSLAG

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar .........

________________________________________________________________________________

[Vervallen per 01-01-2007]

Verklaring van de actuaris:

3.410

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Voorziening pensioenverplichtingen

31 december ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................,

.........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.410

[Vervallen per 01-01-2007]

VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN

(in eenheden van duizend euro)

31 december ......

Groep

Sterftetafel

Intrestvoet

Aantal verzekerden

Verzekerd pensioen

Contante waarde

Voorziening pensioenverplichtingen

Toelichting

lasten

baten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Gewaarmerkt als staat

waarop de verklaring

van de actuaris gedateerd

................

met de betrekking heeft.

3.500

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Overzicht verzekerden en spaarders

boekjaar ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.............................................

.............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

...........................................

.............................................

............................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................,

.............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.500

[Vervallen per 01-01-2007]

OVERZICHT VERZEKERDEN EN SPAARDERS

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar ........

Omschrijving

Aantal niet-pensioentrekkenden

Deelnemers

Gewezen deelnemers

Ouderdomspensioen

 

aantal

bedrag

1

2

3

4

5

Stand per 31 december ......

       
         

Mutaties door

       

– nieuwe toetredingen

 

________________

________________

________________

– herintreding

 

( )

________________

________________

– ontslag met premievrije aanspraak

( )

 

________________

________________

– waarde-overdracht

( )

( )

________________

________________

– ingang pensioen

( )

( )

   

– overlijden

( )

( )

( )

( )

– afloop

________________

________________

( )

( )

– toeslagen

________________

________________

________________

 

– andere oorzaken

       

Mutaties, per saldo

       

Stand per 31 december ........

1)

     

1)

 • Waarvan deelnemers met (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling

  ...........................

 • Waarvan spaarders

  ...........................

Aanspraken op ouderdomspensioen aan het einde van het boekjaar:

Deelnemers

Gewezen deelnemers

(zonodig geschat)

– reeds verkregen

   

– nog te verkrijgen

Totaal

   

[Vervallen per 01-01-2007]

Pensioentrekkenden

Invaliditeitspensioen

Weduwen, weduwnaarspensioen

Wezenpensioen

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

6

7

8

9

10

11

           
           

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

           

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

________________

 

________________

 

________________

 
           
           
           
           

3.530

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Leeftijdsopbouw en sterftevergelijking

Boekjaar ...

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

     

.........................................,

.........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.530

[Vervallen per 01-01-2007]

LEEFTIJDSOPBOUW EN STERFTEVERGELIJKING

Boekjaar ........

Groep

Sterftetafel

Leeftijdsgroep

Aantal waarnemingen

Aantal sterfgevallen

Percentage

Toelichtingen

waargenomen

berekend

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Gewaarmerkt als staat

waarop de verklaring

van de actuaris gedateerd

.........................

mede betrekking heeft.

[Vervallen per 01-01-2007]

PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN

Accountantsverklaring

Boekjaar ......

Fonds ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

[Vervallen per 01-01-2007]

ACCOUNTANTSVERKLARING

Boekjaar ......

Paraaf gebezigd voor waarmerkingsdoeleinden Datum ......

van de staten

Bijlage B. behorende bij artikel 3 lid 4 van dit besluit

[Vervallen per 01-01-2007]

Beroepspensioenfondsen omslag

[Vervallen per 01-01-2007]

Staten en accountantsverklaring

Boekjaar ...........

Fonds .................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

[Vervallen per 01-01-2007]

3.100

Balans

3.101

Geconsolideerde balans

3.110

Toelichting balans

3.111

Toelichting geconsolideerde balans

3.200

Rekening van baten en lasten

3.201

Geconsolideerde rekening van baten en lasten

3.210

Toelichting rekening van baten en lasten

3.211

Toelichting geconsolideerde rekening van baten en lasten

3.121

Onroerende zaken

3.122

Niet-geconsolideerde deelnemingen

3.123

Hypothecaire leningen

3.124

Leningen op schuldbekentenis

3.125

Aandelen

3.126

Obligaties

3.129

Overige beleggingen

3.130

Ontwikkeling beleggingen

3.170

Gestelde zekerheden

3.212

Samenstelling resultaat

3.240

Beleggingen en opbrengsten

3.320

Gegevens herverzekering

3.400

Actuarieel verslag

3.410

Voorziening pensioenverplichtingen

3.500

Overzicht verzekerden en spaarders

3.530

Leeftijdsopbouw en sterftevergelijking

 

Accountantsverklaring

3.100

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Balans

31 december ...

Fonds .........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ondertekening

..........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

..........................................

...........................................

..........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

........................................ ,

............................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.100

[Vervallen per 01-01-2007]

BALANS 31 DECEMBER ......

(in eenheden van duizend euro)

ACTIVA

Boekjaar

Vorig boekjaar

Beleggingen

 

Onroerende zaken

Deelnemingen

– Aandelenkapitaal

– Leningen

Hypothecaire leningen

Leningen op schuldbekentenis

Aandelen

Obligaties

Deposito's bij financiële instellingen

Overige beleggingen

     

Aandeel herverzekeraars in de technische voorzieningen

   
 

Vorderingen en overlopende activa

Verzekeringsmaatschappijen

Deelnemingen

Premies

Lopende intrest, huren e.d.

Bedrijfsmiddelen

Overige vorderingen

Overlopende activa

     

Liquide middelen

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal

_________________

__________________

[Vervallen per 01-01-2007]

PASSIVA

Boekjaar

Vorig boekjaar

Stichtingskapitaal/Aandelenkapitaal

   
 

Reserves

Statutaire reserve

Beleggingsreserve

Overige reserves (specificeren)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

   

Technische voorzieningen

   

Pensioenverplichtingen

Spaarfonds

Overige technische voorzieningen

 

Andere voorzieningen (specificeren)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 

Langlopende schulden

Leningen

Overige schulden

 

Kortlopende schulden

Verzekeringsmaatschappijen

Deelnemingen

Uitkeringen

Overige schulden

Overlopende passiva

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal

__________________

___________________

3.101

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Geconsolideerde balans

31 december ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

....................................... ,

...........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.101

[Vervallen per 01-01-2007]

GECONSOLIDEERDE BALANS 31 DECEMBER ......

(in eenheden van duizend euro)

ACTIVA

Boekjaar

Vorig boekjaar

Beleggingen

   

Onroerende zaken

Niet-geconsolideerde deelnemingen

– Aandelenkapitaal

– Leningen

Hypothecaire leningen

Leningen op schuldbekentenis

Aandelen

Obligaties

Deposito's bij financiële instellingen

Overige beleggingen

     

Aandeel herverzekeraars in de technische voorzieningen

 
 

Vorderingen en overlopende activa

Verzekeringsmaatschappijen

Deelnemingen

Premies

Lopende intrest, huren e.d.

Bedrijfsmiddelen

Overige vorderingen

Overlopende activa

     

Liquide middelen

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal

___________________

__________________

[Vervallen per 01-01-2007]

PASSIVA

Boekjaar

Vorig boekjaar

Stichtingskapitaal/Aandelenkapitaal

 
 

Reserves

Statutaire reserve

Beleggingsreserve

Overige reserves (specificeren)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

     

Aandeel van derden in geconsolideerde deelnemingen

 
 

Technische voorzieningen

Pensioenverplichtingen

Spaarfonds

Overige technische voorzieningen

 

Andere voorzieningen (specificeren)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 

Langlopende schulden

Leningen

Overige schulden

 

Kortlopende schulden

Verzekeringsmaatschappijen

Deelnemingen

Uitkeringen

Overige schulden

Overlopende passiva

     
 
 
 
 
 
 
 

Totaal

____________

_____________

3.110

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Toelichting balans

31 december ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

...........................................

...........................................

..........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

...........................................

..........................................

..........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

....................................... ,

...........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.110

[Vervallen per 01-01-2007]

TOELICHTING BALANS

(in eenheden van duizend euro)

31 december .........

________________________________________________________________________________

3.111

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Toelichting geconsolideerde balans

31 december ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

........................................

......................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

..........................................,

.........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.111

[Vervallen per 01-01-2007]

TOELICHTING BALANS

(in eenheden van duizend euro)

31 december .........

________________________________________________________________________________

3.200

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Rekening van baten en lasten

Boekjaar ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

..........................................

..........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

........................................

..........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

....................................... ,

..........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.200

[Vervallen per 01-01-2007]

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar ........

_______________________________________________________________________________

Premies

Overgenomen pensioenverplichtingen

Directe beleggingsopbrengsten

Indirecte beleggingsopbrengsten

Uitkeringen uit hoofde van herverzekering

Resultatendeling uit hoofde van herverzekering

Andere baten

Vermeerdering voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening

Vermeerdering voorziening spaarfonds

Vermeerdering overige technische voorzieningen

Premies herverzekering

Overgedragen pensioenverplichtingen

Uitkeringen

Kosten

Andere lasten

Buitengewone baten

Buitengewone lasten

Saldo

[Vervallen per 01-01-2007]

Boekjaar

Vorig boekjaar

   
   

______________

______________

   
   
   
   

______________ (______________)

______________ (______________)

   
   

(______________ )

(______________ )

   
   
   

______________

______________

   

3.201

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Geconsolideerde rekening van baten en lasten

Boekjaar ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

..........................................

..........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

........................................

..........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

........................................ ,

..........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.201

[Vervallen per 01-01-2007]

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar ........

_______________________________________________________________________________

Premies

Overgenomen pensioenverplichtingen

Directe beleggingsopbrengsten

Indirecte beleggingsopbrengsten

Uitkeringen uit hoofde van herverzekering

Resultatendeling uit hoofde van herverzekering

Andere baten

Vermeerdering voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening

Vermeerdering voorziening spaarfonds

Vermeerdering overige technische voorzieningen

Premies herverzekering

Overgedragen pensioenverplichtingen

Uitkeringen

Kosten

Andere lasten

Aandeel van derden in resultaten van geconsolideerde deelnemingen

Buitengewone baten

Buitengewone lasten

Saldo

[Vervallen per 01-01-2007]

Boekjaar

Vorig boekjaar

   
   

______________

______________

   
   
   
   

______________ (______________ )

______________ (______________ )

   
   

(______________ )

(______________ )

   
   

______________

______________

3.210

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Toelichting rekening van baten en lasten

Boekjaar ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

......................................

.........................................

......................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

.......................................

.........................................

......................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

..................................... ,

.........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.210

[Vervallen per 01-01-2007]

TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar ........

Specificatie van premies

Pensioenverzekeringen

Kapitaalverzekeringen

Totaal

Periodieke premies

     

Premies ineens

Spaarbijdragen

Totaal

     

Specificatie van directe beleggingsopbrengsten

Huren, pachten etc.

 

Intrest etc.

Dividenden

Overige

   

Af: Kosten toegerekend aan beleggingen

Afschrijving geactiveerde overrente

Totaal

 

Specificatie van indirecte beleggingsopbrengsten

Herwaarderingsresultaten

 

Verkoopresultaten

Valutakoersresultaten

Overige

Totaal

 

Specificatie van uitkeringen uit hoofde van herverzekering

Ouderdomspensioen

 

Invaliditeitspensioen

Weduwen-, weduwnaarspensioen

Wezenpensioen

Kapitaal bij overlijden

Andere uitkeringen

Totaal

 

Specificatie van premies herverzekering

Pensioenverzekering

Kapitaalverzekering

Totaal

Periodieke premies

     

Premies ineens

Totaal

     

Specificatie van uitkeringen

Onvoorwaardelijk

Voorwaardelijk

Totaal

Ouderdomspensioen

     

Invaliditeitspensioen

Weduwen-, weduwnaarspensioen

Wezenpensioen

Andere uitkeringen

Totaal

     

Specificatie van kosten

Salarissen en sociale lasten

 

Overige personeelskosten

Administratiekosten, berekend door derden

Afschrijving, huur en onderhoud van bedrijfsmiddelen

Andere kosten

- adviseurs- en controlekosten

- bestuurskosten

- overige kosten ________________

 

Sub-totaal

 
   

Af: Kosten toegerekend aan beleggingen

Totaal

 

3.211

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Toelichting geconsolideerde rekening van baten en lasten

Boekjaar ...

Fonds ..................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

...........................................

...........................................

..........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

...........................................

...........................................

..........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

...................................... ,

...........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.211

[Vervallen per 01-01-2007]

TOELICHTING GECONSOLIDEERDE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar ........

Specificatie van premies

Pensioenverzekeringen

Kapitaalverzekeringen

Totaal

Periodieke premies

     

Premies ineens

Spaarbijdragen

Totaal

     

Specificatie van directe beleggingsopbrengsten

Huren, pachten etc.

 

Intrest etc.

Dividenden

Overige

 

Af: Kosten toegerekend aan beleggingen

 

Afschrijving geactiveerde overrente

Totaal

 

Specificatie van indirecte beleggingsopbrengsten

Herwaarderingsresultaten

 

Verkoopresultaten

Valutakoersresultaten

Overige

Totaal

 

Specificatie van uitkeringen uit hoofde van herverzekering

Ouderdomspensioen

 

Invaliditeitspensioen

Weduwen-, weduwnaarspensioen

Wezenpensioen

Kapitaal bij overlijden

Andere uitkeringen

Totaal

 

Specificatie van premies herverzekering

Pensioenverzekering

Kapitaalverzekering

Totaal

Periodieke premies

     

Premies ineens

Totaal

     

Specificatie van uitkeringen

Onvoorwaardelijk

Voorwaardelijk

Totaal

Ouderdomspensioen

     

Invaliditeitspensioen

Weduwen-, weduwnaarspensioen

Wezenpensioen

Andere uitkeringen

Totaal

     

Specificatie van kosten

Salarissen en sociale lasten

 

Overige personeelskosten

Administratiekosten, berekend door derden

Afschrijving, huur en onderhoud van bedrijfsmiddelen

Andere kosten

- adviseurs- en controlekosten

- bestuurskosten

- overige kosten _______________

 

Sub-totaal

 
 

Af: Kosten toegerekend aan beleggingen

Totaal

 

3.121

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Onroerende zaken

31 december ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

....................................... ,

.........................................

 

(plaats)

(datum)

 

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.121

[Vervallen per 01-01-2007]

ONROERENDE ZAKEN

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Rubriek

Aantal objecten

Balanswaarde

Taxatiewaarde

Bruto-opbrengst gedurende het jaar

Netto-opbrengst gedurende het jaar

Toelichtingen

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

3.122

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Niet geconsolideerde deelnemingen

31 december ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

......................................

.........................................

.....................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

......................................

.........................................

.....................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

.................................... ,

.........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.122

[Vervallen per 01-01-2007]

NIET-GECONSOLIDEERDE DEELNEMINGEN

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Jaar van verwerving

Onderneming, waarin wordt deelgenomen

Fonds

 

Naam en zetel

Rechtsvorm

Winst/verlies boekjaar

Eigen vermogen

Aandeel in (4)

Ontvangen dividend

Aandeel in (5) in procenten

Balanswaarde

Leningen u/g

Opbrengsten van (10)

Andere vorderingen en schulden

Baten/lasten van (12)

Totaal opbrengst (6/7+11+13)

Toelichtingen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

3.123

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Hypothecaire leningen

31 december ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

...........................................

...........................................

..........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

...........................................

...........................................

..........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

......................................... ,

...........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.123

[Vervallen per 01-01-2007]

HYPOTHECAIRE LENINGEN

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Rubriek

Aantal

Restant hoofdsom

Balanswaarde

Toelichtingen

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

3.124

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Leningen op schuldbekentenis

31 december ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

......................................

.........................................

.....................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

......................................

.........................................

.....................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

.................................... ,

.........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.124

[Vervallen per 01-01-2007]

LENINGEN OP SCHULDBEKENTENIS

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Rubriek

Restant hoofdsom

Balanswaarde

Toelichtingen

1

2

3

4

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

3.125

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Aandelen

31 december ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

........................................

..........................................

........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

..........................................

..........................................

........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

.......................................... ,

..........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.125

[Vervallen per 01-01-2007]

AANDELEN

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Rubriek

Balanswaarde

Beurswaarde

Toelichtingen

1

2

3

4

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

3.126

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Obligaties

31 december ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

......................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

.........................................

.........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

......................................... ,

.........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.126

[Vervallen per 01-01-2007]

OBLIGATIES

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Rubriek

Nominale waarde

Balanswaarde

Beurswaarde

Toelichtingen

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

3.129

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Overige beleggingen

31 december ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

...........................................

...........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

...........................................

...........................................

.........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

....................................... ,

...........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.129

[Vervallen per 01-01-2007]

OVERIGE BELEGGINGEN

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Benaming

Nominaal bedrag of hoeveelheid

Balanswaarde

Toelichtingen

1

2

3

4

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

3.130

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Ontwikkelingen beleggingen

Boekjaar ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

...........................................

...........................................

..........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

...........................................

...........................................

..........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

..................................... ,

...........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.130

[Vervallen per 01-01-2007]

ONTWIKKELING BELEGGINGEN

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar ..........

Onroerende zaken

Niet-geconsolideerde deelnemingen

Hypothecaire leningen

Leningen op schuldbekentenis

Aandelen

Obligaties

Deposito's bij financiële instellingen

Overige beleggingen

Totaal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vermeerdering door

                 
                   

Aankopen, verstrekkingen en uit cessie verkregen

                 
                   

Wijzigingen ten gevolge van het opnemen in de consolidatie

                 
                   

Voordelige verschillen

                 
 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

Totaal vermeerdering

                 
                   

Vermindering door

                 
                   

Verkopen, aflossingen en cessies

                 
                   

Wijzigingen ten gevolge van het niet meer opnemen in de consolidatie

     

..................

..................

..................

..................

..................

 
                   

Executies en onderhandse inkopen inzake hypothecaire leningen

..................

..................

 

..................

..................

..................

..................

   
                   

Periodieke afschrijvingen

 

..................

..................

           
                   

Nadelige verschillen

                 
 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

Totaal vermindering

                 
                   

Saldo vermeerderingvermindering

                 
                   

Balanswaarde einde vorige boekjaar

                 
 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

Balanswaarde einde boekjaar

                 

Overzicht voor- en nadelige verschillen

[Vervallen per 01-01-2007]

Voordelige verschillen

Bedrag

Aard

Ten gunste van

Onroerende zaken

     

Niet-geconsolideerde deelnemingen

Hypothecaire leningen

Leningen op schuldbekentenis

Aandelen

Obligaties

Deposito's bij financiële instellingen

Overige beleggingen

 

___________________

Totaal

 

Nadelige verschillen

Bedrag

Aard

Ten laste van

Onroerende zaken

     

Niet-geconsolideerde deelnemingen

Hypothecaire leningen

Leningen op schuldbekentenis

Aandelen

Obligaties

Deposito's bij financiële instellingen

Overige beleggingen

 

__________________

Totaal

 

3.170

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Gestelde zekerheden

31 december ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

......................................... ,

...........................................

 

(plaats)

(datum)

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.170

[Vervallen per 01-01-2007]

GESTELDE ZEKERHEDEN

(in eenheden van duizend euro)

31 december ........

Omschrijving

Verbonden waarden

Totaal kolommen 2/t/m 5

Toelichtingen

 

Onroerende zaken

Leningen

Effecten

Overige waarden

Bedrag

Omschrijving

 

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

3.212

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Samenstelling resultaat

Boekjaar ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

......................................... ,

...........................................

 

(plaats)

(datum)

 

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.212

[Vervallen per 01-01-2007]

SAMENSTELLING RESULTAAT

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar ..........

_______________________________________________________________________________

Resultaat op interest

Directe en indirecte beleggingsopbrengsten

Interesttoevoeging voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening

Resultaat op kosten

Kostendekking

Kosten eigen rekening

Resultaat op premie, sterfte, invaliditeit, overige technische grondslagen en mutaties

Vermeerdering voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening door bijzondere oorzaken

Totaal resultaat op grondslagen

Vermeerdering voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening door wijzigingen van de pensioenregeling en/of van het pensioenniveau

Premiekorting/premiesuppletie

Aandeel van derden in resultaten van geconsolideerde deelnemingen

Overige resultaten

Saldo van staat 3.200 resp. 3.201

[Vervallen per 01-01-2007]

Boekjaar

Vorig boekjaar

   
   
   

(____________)

(____________)

   
   
   
   
   

(____________)

(____________)

   
   
   

(____________)

(____________)

   
   

( )

( )

   
   
   
   

___________________

___________________

___________________

___________________

3.240

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Beleggingen en opbrengsten

Boekjaar ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

...........................................

...........................................

..........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

......................................... ,

...........................................

 

(plaats)

(datum)

 

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.240

[Vervallen per 01-01-2007]

BELEGGINGEN EN OPBRENGSTEN

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar ..........

Balanswaarde

Gemiddeld belegd bedrag

Opbrengsten over het boekjaar

Opbrengsten in procenten van het gemiddeld belegd bedrag

Toelichtingen

 

Einde boekjaar

In procenten van (a)

1

2

3

4

5

6

7

Onroerende zaken

           

Niet-geconsolideerde deelnemingen

           

(aandelen en verstrekte leningen)

           

Hypothecaire leningen

           

Leningen op schuldbekentenis

           

Aandelen

           

Obligaties

           

Deposito's bij financiële instellingen

           

Overige beleggingen

           

Liquide middelen

           
 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Sub-totaal

(a)

         

Overige intrestgevende activa

 

_______________________

_______________________

     

Passiva die intrest eisen

( )

_______________________

_______________________

( )

   
 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Saldo

_______________________

_______________________

       

Kosten toegerekend aan de beleggingen

 

( )

   

Totaal

 

____________________

   

3.320

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Gegevens herverzekering

Boekjaar ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

......................................... ,

...........................................

 

(plaats)

(datum)

 

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.320

[Vervallen per 01-01-2007]

GEGEVENS HERVERZEKERING

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar .........

________________________________________________________________________________

3.400

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Actuarieel verslag

Boekjaar ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

......................................... ,

...........................................

 

(plaats)

(datum)

 

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.400

[Vervallen per 01-01-2007]

ACTUARIEEL VERSLAG

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar .........

________________________________________________________________________________

[Vervallen per 01-01-2007]

Verklaring van de actuaris:

3.410

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

voorziening pensioenverplichtingen

31 december ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

......................................... ,

...........................................

 

(plaats)

(datum)

 

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.410

[Vervallen per 01-01-2007]

VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN

(in eenheden van duizend euro)

31 december ......

Groep

Sterftetafel

Intrestvoet

Aantal verzekerden

Verzekerdpensioen

Contante waarde

Voorziening pensioenverplichtingen

Toelichting

lasten

baten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

3.500

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Overzicht verzekerden en spaarders

boekjaar ...

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ondertekening

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

......................................... ,

...........................................

 

(plaats)

(datum)

 

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.500

[Vervallen per 01-01-2007]

OVERZICHT VERZEKERDEN EN SPAARDERS

(in eenheden van duizend euro)

Boekjaar ........

Omschrijving

Aantal niet-pensioentrekkenden

Pensioentrekkenden

Deelnemers

Gewezen deelnemers

Ouderdomspensioen

Invaliditeitspensioen

Weduwen, weduwnaarspensioen

Wezenpensioen

aantal

bedrag

     

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Stand per 31 december ......

                   
                     

Mutaties door

       

__________

__________

__________

__________

__________

__________

– nieuwe toetredingen

 

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

– herintreding

 

( )

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

– waarde-overdracht

( )

( )

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

– ingang pensioen

( )

( )

   

( )

( )

( )

( )

( )

( )

– overlijden

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

– afloop

__________

__________

( )

( )

__________

 

__________

 

__________

 

– toeslagen

__________

__________

__________

             

– andere oorzaken

                   

Mutaties, per saldo

                   

Stand per 31 december ........

1)

                 

1)

 • Waarvan deelnemers met (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling

  ...................

 • Waarvan spaarders

  ...................

Aanspraken op ouderdomspensioen aan het einde van het boekjaar:

Deelnemers

Gewezen deelnemers

(zonodig geschat)

– reeds verkregen

   

– nog te verkrijgen

Totaal

   

3.530

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Leeftijdsopbouw en sterftevergelijking

Boekjaar ...

Fonds ....................

....................

....................

Ondertekening

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

...........................................

...........................................

...........................................

(naam)

(functie)

(handtekening)

......................................... ,

...........................................

 

(plaats)

(datum)

 

Gewaarmerkt als staat waarop

de accountantsverklaring

gedateerd ............

mede betrekking heeft

3.530

[Vervallen per 01-01-2007]

LEEFTIJDSOPBOUW EN STERFTEVERGELIJKING

Boekjaar ........

Groep

Sterftetafel

Leeftijdsgroep

Aantal waarnemingen

Aantal sterfgevallen

Percentage

Toelichtingen

waargenomen

berekend

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

[Vervallen per 01-01-2007]

BEROEPSPENSIOENFONDSEN

Accountantsverklaring

Boekjaar ......

Fonds ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

[Vervallen per 01-01-2007]

ACCOUNTANTSVERKLARING

Boekjaar ......

________________________________________________________________________________

Paraaf gebezigd voor waarmerkingsdoeleinden Datum ......

van de staten

Bijlage C. behorende bij artikel 6, eerste lid, van dit besluit

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het bedrag van de boete voor overtreding van de voorschriften, gesteld bij de artikelen 2, eerste, derde en vierde lid, 3, eerste, derde en vierde lid, 4 en 5, tweede en zesde lid, van dit besluit bedraagt €  453.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

1. Indien een boete wordt opgelegd voor het overtreden van een voorschrift als bedoeld in artikel 1 is bij de vaststelling van de hoogte van de boete de volgende categorie-indeling naar balanstotaal van toepassing met de daarbij behorende factor:

Categorie I: fondsen en beroepspensioenfondsen met een balanstotaal van minder dan € 9 075 604: factor 1;

Categorie II: fondsen en beroepspensioenfondsen met een balanstotaal van ten minste € 9 075 604 maar minder dan € 45 378 022: factor 2;

Categorie III: fondsen en beroepspensioenfondsen met een balanstotaal van ten minste €  45 378 022 maar minder dan € 226 890 108: factor 3;

Categorie IV: fondsen en beroepspensioenfondsen met een balanstotaal van ten minste €  226 890 108 maar minder dan € 453 780 216: factor 4;

Categorie V: fondsen en beroepspensioenfondsen met een balanstotaal van € 453 780 216 of meer: factor 5.

2. De boete wordt vastgesteld door het bedrag, genoemd in artikel 1, te vermenigvuldigen met de factor, behorende bij de categorie naar balanstotaal.

3. Indien de gegevens omtrent het balanstotaal niet aan de Pensioen- & Verzekeringskamer beschikbaar zijn gesteld, kan zij aan degene aan wie de boete wordt opgelegd verzoeken deze gegevens binnen een door haar te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete categorie V van toepassing.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Op grond van artikel 23e, tweede lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet behoeft de betrokkene niet in de gelegenheid te worden gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de boete wordt opgelegd.

Terug naar begin van de pagina