Instellingsbesluit Adviescollege besteding vierde tranche

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geldend van 02-09-1998 t/m 05-02-2009

Instellingsbesluit Adviescollege besteding vierde tranche

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-02-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. het adviescollege:

het in artikel 2 bedoelde Adviescollege besteding vierde tranche.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2009]

Het adviescollege heeft tot taak:

 • a. het toetsen van ingediende projectvoorstellen aan het in de brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 6 april 1998 (Kamerstukken II 1997/98, 25839, nr. 2) genoemde beoordelingskader, alsmede aan gewijzigde en nog te ontwikkelen beoordelingscriteria;

 • b. het adviseren van de minister over kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de ingediende projectvoorstellen;

 • c. het heroverwegen van een door het adviescollege uitgebracht advies indien de minister daarom verzoekt.

Artikel 4

[Vervallen per 06-02-2009]

 • 1 Het adviescollege bestaat uit een voorzitter en vier leden.

 • 2 De minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van het adviescollege.

 • 3 De minister voegt een medewerker van de Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen als secretaris aan het adviescollege toe.

 • 4 De minister voegt een medewerker van de Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen als plaatsvervangend secretaris aan het adviescollege toe.

Artikel 5

[Vervallen per 06-02-2009]

Tot voorzitter van het adviescollege wordt benoemd de heer dr. D. Dolman te Den Haag.

Artikel 6

[Vervallen per 06-02-2009]

Tot lid van het adviescollege worden benoemd:

 • -

  de heer prof. dr. C.L. Davidson te Amsterdam;

 • -

  de heer mr. F. Ensel te Amstelveen;

 • -

  de heer drs. E. van Thijn te Amsterdam;

 • -

  mevrouw G.H. Wertheim-Cahen te Maarsbergen.

Artikel 8

[Vervallen per 06-02-2009]

De voorzitter en de leden van het adviescollege ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfskosten volgens de regelen voor dienstreizen die gelden voor rijksambtenaren.

Artikel 9

[Vervallen per 06-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 juni 1998.

Artikel 10

[Vervallen per 06-02-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescollege besteding vierde tranche.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina