Wijzigingsregeling Regeling tarieven in- en doorvoer overige produkten 1993, enz.

[Regeling vervallen per 01-07-2005.]
Geldend van 01-09-1998 t/m 30-06-2005

Wijzigingsregeling Regeling tarieven in- en doorvoer overige produkten 1993, enz.

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Richtlijn 96/43/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 juni 1996 tot wijziging en codificering van richtlijn 85/73/EEG om de financiering van de keuringen en veterinaire controles van levende dieren en bepaalde dierlijke producten te garanderen en tot wijziging van de richtlijnen 90/675/EEG en 91/496/EEG (Pb EG L162);

Gelet op artikel 94, eerste lid, onderdelen a, c, d en e, en tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet, artikel 2, derde lid, van de Vogelziektenwet en artikel 2, derde lid, van de Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren;

Gezien het advies van het Produktschap Vis en het Produktschap Zuivel en het voorlopige advies van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren mede namens de Centrale Organisatie voor de Vleessector, de Vereniging van de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie, de Nederlandse vereniging voor de Handel en verwerking van pluimvee, wild en tamme konijnen, het Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie, het Bedrijfschap Slagersbedrijf, het Bedrijfschap voor de Handel in Vee, de Vereniging voor Nederlandse Vleeswarenindustrie, de Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen en de Nederlandse Vereniging van importeurs van bevroren vlees;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-07-2005]

De Regeling tarieven in- en doorvoer overige produkten 19931 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. In onderdeel a wordt het bedrag

  ’f 9,00’ vervangen door: f 9,14.

 • 2. In onderdeel b wordt het bedrag

  ’f 9,00’ vervangen door: f 9,14.

 • 3. In onderdeel c wordt het bedrag

  ’f 18,00’ vervangen door: f 18,28.

  B

  Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het eerste lid wordt het bedrag

   ’f 24,77’ vervangen door: f 25,17.

  • 2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt het bedrag ’f 9,00’ vervangen door: f 9,14.

  • 3. In het tweede lid, onderdeel b, wordt het bedrag ’f 9,00 ’ vervangen door: f 9,14.

  • 4. In het tweede lid, onderdeel c, wordt het bedrag ’f 18,00’ vervangen door: f 18,28.

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2005]

De Regeling RVV-tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 1994 2 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. In het eerste lid wordt het bedrag

  ’f 47,50’ vervangen door: f 48,26

 • 2. In het tweede lid wordt het bedrag ’f 22,60’ vervangen door: f23,02.

 • 3. In het derde lid wordt het bedrag

  ’f 0,1062’ telkens vervangen door:

  f 0,1079.

 • 4. In het vierde lid wordt het bedrag

  ’f 11,78’ vervangen door: f.11,97.

  B

  In artikel 2a worden de bedragen

  ’f 47,50 ’ en ’f 25,90’ vervangen door:

  f 48,26 respectievelijk f 23,81.

  C

  Artikel 2b wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het eerste lid wordt het bedrag

   ’f 47,50’ vervangen door: f 48,26.

  • 2. In het tweede lid wordt het bedrag ’f 22,66’ vervangen door: f 23,50.

  • 3. In het derde lid wordt het bedrag

   ’f 0,1062’ telkens vervangen door: f 0,1079.

   D

   In de artikelen 3, 4 en 5a worden de bedragen ’f 47,50’en ’f 24,77’ telkens vervangen door: f 48,26 respectievelijk f 25,17.

   E

   In de artikelen 5b en 5c worden de bedragen ’f 47,50’ en ’f 31,53’ telkens vervangen door: f 48,26 respectievelijk f 32,03.

   F

   Artikel 5d wordt als volgt gewijzigd:

   • 1. In onderdeel a wordt het bedrag van ’f 47,50’ vervangen door: f 48,26.

   • 2. In onderdeel b wordt het bedrag

    ’f 28,62’ vervangen door: f 29,08.

   • 3. In onderdeel c wordt het bedrag

    ’f 29,50’ vervangen door: f 29,97.

    G

    In artikel 5e worden de bedragen

    ’f 47,50’ en ’f 28,62’ vervangen door:

    f 48,26 respectievelijk

    f 29,08.

    H

    Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

    • 1. In de onderdelen a en b wordt het bedrag ’f 9,00’ telkens vervangen door: f 9,14.

    • 2. In onderdeel c wordt het bedrag

     ’f 18, 00’ vervangen door: f 18,28.

     I

     Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

     • 1. In het eerste en zesde lid worden de bedragen ’f 22,66’ telkens vervangen door: f 23,02.

     • 2. In het tweede en achtste lid worden de bedragen ’f 24,77’ telkens vervangen door: f 25,17.

     • 3. In het derde en zevende lid worden de bedragen ’f 25,90’ telkens vervangen door: f.23,81.

     • 4. In het vierde en negende lid worden de bedragen ’f 28,62’ telkens vervangen door: f 29,08.

     • 5. In het vijfde en tiende lid worden de bedragen ’f 31,53’ telkens vervangen door: f 32,03.

     • 6. Het elfde lid komt te luiden:

11. De aanbieder is boven de ingevolge het eerste tot en met het tiende lid verschuldigde heffingen een extra heffing verschuldigd per met de werkzaamheden belaste persoon van de Rijksdienst, per kwartier, ten bedrage van:

 • a. f 9,14 indien de werkzaamheden later zijn aangemeld dan 14.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden;

 • b. f 9,14 ingeval van werkzaamheden plaatsvinden buiten openingstijd;

 • c. f 18,28 ingeval zowel onderdeel a als b van toepassing is.

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2005]

De Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren3 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 10 worden de bedragen

’f 47,50’ en ’f 22,63’ vervangen door:

f 48,26 respectievelijk f 22,99.

B

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De aanbieder is boven de heffing, bedoeld in artikel 7 een extra heffing verschuldigd per met de werkzaamheden belaste persoon van de Rijksdienst, per kwartier, ten bedrage van:

  • a. f 9,14 indien de werkzaamheden later zijn aangemeld dan 14.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden;

  • b. f 9,14 ingeval van werkzaamheden plaatsvinden buiten openingstijd;

  • c. f 18,28 ingeval zowel onderdeel a als b van toepassing is.

2. In het vierde en vijfde lid worden de bedragen ’f 22,66’ telkens vervangen door: f 22,99.

3. Het zesde lid komt te luiden:

6. De aanbieder is boven de ingevolge het vierde en vijfde lid verschuldigde heffing, een extra heffing verschuldigd per met de werkzaamheden belaste persoon van de Rijksdienst, per kwartier, ten bedrage van:

 • a. f 9,14 indien de werkzaamheden later zijn aangemeld dan 14.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden;

 • b. f 9,14 ingeval van werkzaamheden plaatsvinden buiten openingstijd;

 • c. f 18,28 ingeval zowel onderdeel a als b van toepassing is.

Artikel IV

[Vervallen per 01-07-2005]

De Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 19934 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 worden de bedragen ’f 47,50’ en ’f 31,53’ vervangen door: f 48,26 respectievelijk f 32,03.

B

In artikel 3 worden de bedragen ’f 12,10’ en ’f 42,41’ vervangen door: f 12,29 respectievelijk f 43,09.

C

Artikel 5, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. In onderdeel a wordt het bedrag ’f 9,00’ vervangen door: f 9,14.

 • 2. In onderdeel b wordt het bedrag ’f 9,00 ’ vervangen door: f 9,14.

 • 3. In onderdeel c wordt het bedrag ’f 18,00’ vervangen door: f 18,28.

  D

  Artikel 6, wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het eerste lid wordt het bedrag ’f 31,53’ vervangen door: f 32,03.

  • 2. Het tweede lid, komt te luiden:

2. De aanbieder is boven de in het eerste lid genoemde vergoedingen een extra vergoeding verschuldigd per met de werkzaamheden belaste persoon van de Rijksdienst, per kwartier, ten bedrage van:

 • a. f 9,14 indien de werkzaamheden later zijn aangemeld dan 14.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden;

 • b. f 9,14 ingeval van werkzaamheden plaatsvinden buiten openingstijd;

 • c. f 18,28 ingeval zowel onderdeel a als b van toepassing is.

Artikel V

[Vervallen per 01-07-2005]

Over de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 augustus 1998 is de aanbieder voor werkzaamheden, bedoeld in artikel 2a van de Regeling RVV-tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 1994, zoals die luidde voor de inwerkingtreding van het onderhavige artikel, een heffing verschuldigd bestaande uit een starttarief van f 47,50 en een bedrag van f 23,44 per kwartier, per met de werkzaamheden belaste persoon van de rijksdienst, indien in de slachterij een deel van de werkzaamheden overeenkomstig artikel 4.4., eerste lid, onderdeel d, van de Regeling keuring en handel dierlijke produkten wordt uitgevoerd door hiertoe speciaal opgeleid personeel van deze slachterij.

Artikel VI

[Vervallen per 01-07-2005]

Over de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 augustus 1998 is de aanbieder boven de heffing, bedoeld in artikel 2a van de Regeling RVV-tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 1994, zoals die luidde voor de inwerkingtreding van het onderhavige artikel, een extra heffing verschuldigd van f 23,44, voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen:

 • -

  de werkzaamheden langer dan 15 minuten worden onderbroken of uitgesteld, voor iedere met de werkzaamheden belaste persoon, voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd dan wel,

 • -

  de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden voor elke persoon die met deze werkzaamheden volgens de vaststelling van de kringdirecteur, bedoeld in artikel 8, derde lid van de Regeling RVV-tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 1994, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens die vaststelling zouden hebben geduurd.

Artikel VII

[Vervallen per 01-07-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1998.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina