Wijziging Regeling tarieven keuring vlees en vleesproducten 1993

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-09-1998 t/m 23-01-2004

Wijziging Regeling tarieven keuring vlees en vleesproducten 1993

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op Richtlijn 96/43/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 juni 1996 tot wijziging en codificering van richtlijn 85/73/EEG om de financiering van de keuringen en veterinaire controles van levende dieren en bepaalde dierlijke producten te garanderen en tot wijziging van de richtlijn 90/675/EEG en 91/496/EEG (Pb EG L162);

Gelet op artikel 73 van de Veewet, artikel 26a van de Vleeskeuringswet, de artikelen 13 en 19 van de Landbouw-wet en artikel 13a van het Besluit productie en handel vers vlees;

Gezien het voorlopige advies van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren mede namens de Centrale Organisatie voor de Vleessector, de Vereniging van de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie, de Nederlandse vereniging voor de Handel en verwerking van pluimvee, wild en tamme konijnen, het Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie, het Bedrijfschap Slagersbedrijf, het Bedrijfschap voor de Handel in Vee, de Vereniging voor Nederlandse Vleeswarenindustrie, de Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen en de Nederlandse Vereniging van importeurs van bevroren vlees;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling tarieven keuring vlees en vleesproducten 1993.]

Artikel II

[Vervallen per 24-01-2004]

Over de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 augustus 1998 wordt het tarief per dier, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling tarieven keuring vlees en vleesproducten 1993, zoals die luidde voor de inwerkingtreding van het onderhavige artikel, berekend door het aantal kwartieren, bedoeld in artikel 2, tweede lid, te vermenigvuldigen met f 24,99 en de uitkomst hiervan te delen door het aantal dieren van dezelfde soort dat op deze dag in de desbetreffende slachterij is geslacht en vervolgens dit bedrag te verhogen met een toeslag voor laboratoriumonderzoek ten bedrage van:

  • a) f 1,42 voor volwassen runderen;

  • b) f 2,49 voor jonge runderen aangeboden met een certificaat;

  • c) f 6,56 voor jonge runderen aangeboden zonder een certificaat;

  • d) f 0,35 voor varkens en zwijnen, niet zijnde zeugen of beren;

  • e) f 0,35 voor zeugen en beren;

  • f) f 0,30 voor schapen, geiten en damherten;

  • g) f 1,42 voor eenhoevige dieren en overige slachtdieren.

Artikel III

[Vervallen per 24-01-2004]

Over de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 augustus 1998 is de aanbieder boven de vergoeding, genoemd in artikel 2 van de Regeling tarieven keuring vlees en vleesproducten 1993, zoals die luidde voor de inwerkingtreding van het onderhavige artikel, een extra vergoeding verschuldigd van f 24,99 voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen van de RVV de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden voor elke persoon die met deze werkzaamheden volgens de vaststelling van de kringdirecteur, bedoeld in artikel 9, derde lid, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens die vaststelling zouden hebben geduurd.

Artikel IV

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1998.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

G.H. Faber

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina