Wijziging diverse tariefregelingen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-09-1998 t/m 23-01-2004

Wijziging diverse tariefregelingen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Richtlijn 96/43/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 juni 1996 tot wijziging en codificering van richtlijn 85/73/EEG om de financiering van de keuringen en veterinaire controles van levende dieren en bepaalde dierlijke producten te garanderen en tot wijziging van de richtlijnen 90/675/EEG en 91/496/EEG (Pb EG L162);

Gelet op artikel 94, eerste lid, onderdelen a, c, d en e, en tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet, artikel 2, derde lid, van de Vogelziektenwet en artikel 2, derde lid, van de Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren;

Gezien het advies van het Produktschap Vis en het Produktschap Zuivel en het voorlopige advies van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren mede namens de Centrale Organisatie voor de Vleessector, de Vereniging van de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie, de Nederlandse vereniging voor de Handel en verwerking van pluimvee, wild en tamme konijnen, het Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie, het Bedrijfschap Slagersbedrijf, het Bedrijfschap voor de Handel in Vee, de Vereniging voor Nederlandse Vleeswarenindustrie, de Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen en de Nederlandse Vereniging van importeurs van bevroren vlees;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling tarieven in- en doorvoer overige produkten 1993.]

Artikel II

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt De Regeling RVV-tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 1994.]

Artikel III

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren.]

Artikel IV

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1993.]

Artikel V

[Vervallen per 24-01-2004]

Over de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 augustus 1998 is de aanbieder voor werkzaamheden, bedoeld in artikel 2a van de Regeling RVV-tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 1994, zoals die luidde voor de inwerkingtreding van het onderhavige artikel, een heffing verschuldigd bestaande uit een starttarief van f 47,50 en een bedrag van f 23,44 per kwartier, per met de werkzaamheden belaste persoon van de rijksdienst, indien in de slachterij een deel van de werkzaamheden overeenkomstig artikel 4.4., eerste lid, onderdeel d, van de Regeling keuring en handel dierlijke produkten wordt uitgevoerd door hiertoe speciaal opgeleid personeel van deze slachterij.

Artikel VI

[Vervallen per 24-01-2004]

Over de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 augustus 1998 is de aanbieder boven de heffing, bedoeld in artikel 2a van de Regeling RVV-tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 1994, zoals die luidde voor de inwerkingtreding van het onderhavige artikel, een extra heffing verschuldigd van f 23,44, voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen:

  • -

    de werkzaamheden langer dan 15 minuten worden onderbroken of uitgesteld, voor iedere met de werkzaamheden belaste persoon, voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd dan wel,

  • -

    de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden voor elke persoon die met deze werkzaamheden volgens de vaststelling van de kringdirecteur, bedoeld in artikel 8, derde lid van de Regeling RVV-tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 1994, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens die vaststelling zouden hebben geduurd.

Artikel VII

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1998.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina