Regeling vaststelling formulieren Wet herstructurering varkenshouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-10-2002 t/m 31-12-2005

Regeling vastststelling formulieren Wet herstructurering varkenshouderij

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Als formulier, bedoeld in de artikelen 7, derde en vijfde lid, 8, derde lid, 9, vijfde lid, 10, vierde lid, 11, vijfde en zesde lid, 14 en 24, derde lid, van de Wet herstructurering varkenshouderij en artikel 2, derde lid, van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij, voorzover betrekking hebbend op paragraaf 6 en 7 van hoofdstuk 2 van dat besluit, wordt vastgesteld het formulier ’Melding varkensrechten’ dat aan de belanghebbende is uitgereikt of toegezonden door het Bureau Heffingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Als formulier, bedoeld in artikel 18, eerste lid, in samenhang met artikel 20, derde lid, van de Wet herstructurering varkenshouderij, wordt vastgesteld het formulier met toelichting, opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Als formulier, bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij, voorzover betrekking hebbend op paragraaf 1 en 2 van hoofdstuk 2 van dat besluit, wordt vastgesteld het formulier met toelichting, opgenomen in bijlage IV bij deze regeling.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Als formulier, bedoeld in artikel 2, derde lid, voorzover betrekking hebbend op paragraaf 3, 4, 5 en 6A van hoofdstuk 2, en de artikelen 23, tweede lid, en 26, negende lid, in samenhang met artikel 2, derde lid, van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij, worden vastgesteld de formulieren met toelichting, opgenomen in de bijlagen V en VI bij deze regeling.

Artikel 5a

[Vervallen per 01-01-2006]

Als formulier, bedoeld in artikel 2, derde lid, voorzover betrekking hebbend op paragraaf 6B, 7A, 7B, onderscheidenlijk 7C van hoofdstuk 2 van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij, wordt vastgesteld het formulier, opgenomen in bijlage XI, XII, XIII, onderscheidenlijk XIV bij deze regeling.

Artikel 5b

[Vervallen per 01-01-2006]

Als formulier, bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij, in samenhang met artikel II van het Besluit van 27 augustus 2002, houdende wijziging van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij (Stb. 465), wordt vastgesteld het formulier opgenomen in bijlage XV bij deze regeling.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Als formulier, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling leges en blokkade Wet herstructurering varkenshouderij, wordt vastgesteld het formulier met toelichting, opgenomen in bijlage VII bij deze regeling.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1998.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling formulieren Wet herstructurering varkenshouderij.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en bij het agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

’s-Gravenhage, 27 augustus 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina