Regeling beheer archiefbescheiden

Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Regeling beheer archiefbescheiden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. archiefbescheiden:

archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Archiefwet 1995 waarvoor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingevolge artikel 23, eerste lid, van de Archiefwet 1995 zorgdrager is;

b. zorg:

de verplichting, bedoeld in artikel 3 van de Archiefwet 1995;

c. beheer:

het verrichten dan wel doen verrichten van de feitelijke werkzaamheden ter aanvulling van de zorg voor archiefbescheiden;

d. aanverwante werkzaamheden:

werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het archiefbeheer zoals werkzaamheden met betrekking tot de postontvangst,- verzending en -distributie, elektronische post, fax- en telexverkeer, reprografie en formulierbeheer;

e. documentair structuurplan:

het systematische overzicht van de onder een hoofd van dienst berustende archiefbestanden, de wijze waarop deze bestanden gestructureerd en toegankelijk zijn, de vernietigingstermijnen voor onderscheiden archiefbescheiden, alsmede de interne regels betreffende de aanverwante werkzaamheden.

Artikel 2

 • 1 De secretaris-generaal is bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het beheer over de archiefbescheiden te voeren.

 • 2 De secretaris-generaal kan de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, overdragen aan:

  • a. de plaatsvervangend secretaris-generaal;

  • b. de directeuren-generaal, voor zover het hun dienstonderdeel betreft;

  • c. het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, voor zover het de Binnenlandse Veiligheidsdienst betreft.

 • 3 De directeuren-generaal kunnen ten aanzien van de aan hen overgedragen bevoegdheid, ondermandaat verlenen aan de hoofden van de onder hen ressorterende diensten.

 • 4 Het Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst kan ten aanzien van de aan hem overgedragen bevoegdheid, ondermandaat verlenen aan het onder hem ressorterende afdelingshoofd.

Artikel 3

 • 1 De secretaris-generaal stelt uitvoeringsregelingen vast ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden.

 • 2 De uitvoeringsregelingen handelen tenminste over de volgende onderwerpen:

  • a. registratie en archivering van archiefbescheiden, zowel fysiek als elektronisch;

  • b. documentaire structuurplannen;

  • c. opleidingseisen;

  • d. selectielijsten voor en vernietiging van archiefbescheiden;

  • e. vereisten aan gegevensdragers;

  • f. vereisten aan archiefruimten;

  • g. overdracht van archiefbescheiden van decentrale archieven naar de semi-statische archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

  • h. beveiliging van archiefbescheiden;

  • i. substitutie, vervreemding en beschikbaarstelling van archiefbescheiden;

  • j. overbrenging van archiefbescheiden naar een rijksarchiefbewaarplaats in de zin van de Archiefwet 1995;

  • k. aanverwante werkzaamheden.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- de plaatsvervangend secretaris-generaal

- de directeuren-generaal

- het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

- de hoofden van de diensten ressorterende onder de directeuren-generaal.

Den Haag, 26-08-1998

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Naar boven