Aanwijzing SUO te Utrecht als uitvoeringsorgaan w.t.z.

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-09-1998 t/m 31-12-2005

Beschikking houdende aanwijzing van een rechtspersoon als uitvoeringsorgaan, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,en de Minister van Financiën, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 17, eerste lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998, op artikel 6, derde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen en op artikel 6, eerste lid, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden;

Gezien het advies van de Verzekeringskamer van 4 augustus 1998 (kenmerk 2115/97-104);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Het uitvoeringsorgaan wordt belast met de taken die het bij of krachtens de wet zijn of worden opgedragen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De aanwijzing van 25 oktober 1989 (Stcrt. 212) van de Stichting Uitvoering Omslagregeling WTZ als uitvoeringsorgaan, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

De aanwijzing van 21 april 1986 (Stcrt. 80) van de Stichting uitvoering medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden als uitvoeringsorgaan, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden, wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 september 1998.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina