Regeling werkzaamhedenvergoeding bestuur SUO

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 13-03-2005 t/m 31-12-2005

Regeling houdende vaststelling van de vergoeding voor werkzaamheden van de voorzitter en bestuursleden van het uitvoeringsorgaan, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 20 van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

De voorzitter van de Stichting uitvoering omslagregelingen ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding van € 45.378,02 op jaarbasis.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De overige bestuursleden van de Stichting uitvoering omslagregelingen ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding van € 500 op maandbasis en per bijgewoonde vergadering een vergoeding van € 500.

  • 2 De bestuursleden hebben aanspraak op vergoeding van redelijkerwijs uit hoofde van de functie te maken kosten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De vergoeding per bijgewoonde vergadering wordt, ingeval het bestuurslid gebruik maakt van een eigen vervoermiddel en zijn woonhuis is gelegen in een gemeente die meer dan 10 km. is verwijderd van de gemeente waarin de vergadering wordt gehouden, vermeerderd met een vergoeding voor elke afgelegde kilometer. Deze vergoeding bedraagt € 0,27.

  • 2 De vergoeding per bijgewoonde vergadering wordt, ingeval het bestuurslid gebruik maakt van een openbaarvervoermiddel en zijn woonhuis is gelegen in een gemeente die meer dan 10 km. is verwijderd van de gemeente waarin de vergadering wordt gehouden, vermeerderd met:

    • a. de kosten voor een retourbiljet (1e klasse) van het gebruikte openbaar vervoer;

    • b. de gemaakte kosten voor plaatselijk vervoer in de gemeente, waarin de vergadering wordt gehouden.

  • 3 Met het bijwonen van een vergadering als bedoeld in het tweede lid staat gelijk het in opdracht van de voorzitter voeren van een bespreking met derden ten behoeve van de taakuitoefening op grond van de wet.

  • 4 Als afstand tussen de gemeente waar het in artikel 2 bedoelde bestuurslid zijn woonplaats heeft, en die waar de vergadering wordt gehouden, wordt voor de toepassing van artikel 2 aangemerkt de afstand die met gebruikmaking van normale openbaarvervoermiddelen moet worden afgelegd om langs de kortste weg van de ene gemeente de andere te bereiken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling werkzaamhedenvergoeding bestuur SUO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina