Regeling overgangsrecht landelijke gpl VO

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 23-09-1998 t/m 30-12-2004

Regeling overgangsrecht landelijke gpl VO

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

Gelet op artikel XI, derde en vijfde lid, van de wet van 31 mei 1995 (Stb.318) zoals gewijzigd bij de wet van 18 juni 1998 (Stb.398);

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • de wet:

  de wet van 31 mei 1995 (Stb.318) zoals gewijzigd bij de wet van 18 juni 1998 (Stb.398).

Paragraaf 2. Overgangsvoorziening 1998-1999, 1999-2000 en 2000-2001; berekening van de verhoging

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 2. Berekening van de verhoging, bedoeld in artikel XI, eerste lid, van de wet

[Vervallen per 31-12-2004]

De basis voor de verhoging, bedoeld in artikel XI, eerste lid, van de wet wordt berekend aan de hand van de formule zoals opgenomen in onderdeel I van de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling verhoging

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De verhoging voor het schooljaar 1998-1999 wordt vastgesteld ingevolge het bepaalde in onderdeel II van de bijlage bij deze regeling.

 • 2 De verhoging voor het schooljaar 1999-2000 wordt vastgesteld ingevolge het bepaalde in onderdeel III van de bijlage bij deze regeling.

 • 3 De verhoging voor het schooljaar 2000-2001 wordt vastgesteld ingevolge het bepaalde in onderdeel IV van de bijlage bij deze regeling.

Paragraaf 3. Overgangsvoorziening 1998-1999 en 1999-2000; berekening van de verlaging

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 4. Berekening van de verlaging bedoeld in artikel XI, tweede lid, van de wet

[Vervallen per 31-12-2004]

De basis voor de verlaging, bedoeld in artikel XI, tweede lid, van de wet wordt berekend aan de hand van de formule zoals opgenomen in onderdeel V van de bijlage bij deze regeling.

Artikel 5. Vaststelling verlaging

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De verlaging voor het schooljaar 1998-1999 wordt vastgesteld ingevolge het bepaalde in onderdeel VI van de bijlage bij deze regeling.

 • 2 De verlaging voor het schooljaar 1999-2000 wordt vastgesteld ingevolge het bepaalde in onderdeel VII van de bijlage bij deze regeling.

 • 3 Voor het schooljaar 2000-2001 vindt geen verlaging plaats.

Paragraaf 4. Afronding

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 6. Afronding

[Vervallen per 31-12-2004]

Berekeningen op grond van deze regeling worden afgerond op hele guldens, waarbij het bedrag voor de komma met ƒ1,- wordt verhoogd, indien het bedrag achter de komma 50 cent of meer is.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 7. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg, OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1998.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overgangsrecht landelijke gpl VO.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage behorend bij de Regeling overgangsrecht landelijke gpl VO

[Vervallen per 31-12-2004]

I. Berekening vergelijking

[Vervallen per 31-12-2004]

De berekening van de in artikel 2 genoemde formule vindt plaats met de formule:

((A*B)+C) - (A*D) waarbij:

 • A= de voor het schooljaar 1997-1998 ingevolge de artikelen 2 en 3 van het Formatiebesluit W.V.O., zoals luidend op 31 juli 1998, berekende formatie verhoogd met de in artikel 4,eerste tot en met derde lid van dat besluit genoemde opslagen waarbij voor de toepassing van artikel 4, eerste lid van dat besluit wordt uitgegaan van 5,26 % voor de onderdelen a en b en van 3,47% voor onderdeel c;

 • B= het bedrag per formatieplaats (fte) van de school-gpl zoals vastgesteld met toepassing van artikel 1 van de regeling VO/FB 1998/248 van 27 februari 1998 (Uitleg OCenW-Regelingen 1998,nr.7) en verhoogd met 1,97% in verband met algemene salarismaatregelen (asm) en incidentele looncomponent (ilc) per 1-8-1998 volgens de publicatie "Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden", AB-96025447 van 18 november 1996 (Uitleg,OCenW-Regelingen 1996, nr.29);

 • C= het aan de school voor het schooljaar 1997-1998 toegekende budget ingevolge de A Regeling aanvullende vergoeding salarismaatregelen jonge leraren en onderwijsondersteunend personeel VO 1997-1998,VO/FB-199604 van 15 februari 1997" (Uitleg, OCenW-Regelingen 1997,nr.12);

 • D= de bedragen per formatieplaats (fte) directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel voor het schooljaar 1998-1999 zoals vastgesteld in artikel 3 van de regeling VO/FB-1998/248 van 27 april 1998 (Uitleg, Gele Katern 1998, nr.7).

II. Vaststelling verhoging 1998-1999

[Vervallen per 31-12-2004]

De uitkomst van de onder I genoemde formule wordt voor het schooljaar 1998-1999 verlaagd met 3% van de uitkomst van A*D. Indien het resterend bedrag meer dan 0 bedraagt wordt het resterend bedrag in 1998-1999 toegekend.

III. Vaststelling verhoging 1999-2000

[Vervallen per 31-12-2004]

De uitkomst van de onder I genoemde formule wordt voor het schooljaar 1999-2000 verlaagd met 4,5% van de uitkomst van A*D. Indien het resterend bedrag meer dan 0 bedraagt wordt het resterend bedrag in 1999-2000 toegekend.

IV. Vaststelling verhoging 2000-2001

[Vervallen per 31-12-2004]

De uitkomst van de onder I genoemde formule, gesommeerd voor alle onder JJn bestuur ressorterende VO-scholen, wordt voor het schooljaar 2000-2001 verlaagd met 6% van de uitkomst van A*D gesommeerd voor alle onder dat bestuur ressorterende VO scholen.

Indien het resterend bedrag meer dan 0 bedraagt wordt dit bedrag uitgedrukt in stappen van 1,5% van de gesommeerde uitkomst A*D van de VO-scholen van het betreffend bevoegd gezag.

De verhoging in het schooljaar 2000-2001 bedraagt:

 • 1 maal het bedrag behorend bij de stap 0-1,5% en

 • 2 maal het bedrag behorend bij de volgende stap van 1,5% en

 • 3 maal het bedrag behorend bij de daaropvolgde stap van 1,5% en

 • 4 maal het bedrag behorend bij de daaropvolgde stap van 1,5% en

 • 5 maal het bedrag behorend bij de daaropvolgde stap van 1,5% en

 • 6 maal het resterend bedrag na toepassing van bovenstaande stappen.

V. Berekening van de verlaging

[Vervallen per 31-12-2004]

Het budget waarop de verlaging per school wordt vastgesteld, wordt berekend met de formule (A*D)-((A*B)+C). Voor de waarden van A,B,C en D is het gestelde onder I van toepassing.

VI. Vaststelling verlaging 1998-1999

[Vervallen per 31-12-2004]

De verlaging in het schooljaar 1998-1999 wordt vastgesteld op 15,8 procent van het in onderdeel V berekende budget.

VII. Vaststelling verlaging 1999-2000

[Vervallen per 31-12-2004]

De verlaging in het schooljaar 1999-2000 wordt vastgesteld 6,09 procent van het in onderdeel V berekende budget.

Terug naar begin van de pagina