Sluiting aanvraagmogelijkheid Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 04-09-1998 t/m 23-01-2004

Sluiting aanvraagmogelijkheid Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, vierde lid, van de Subsidieregeling zeldzame landbouw-huisdierrassen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 van het Besluit van de de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, nr. J.98.5762 (Stcrt. 1998, 128), kunnen vanaf de datum van inwerkingtreding van het onderhavige besluit geen aanvragen tot subsidieverlening op grond van de Subsidierege-ling zeldzame landbouwhuisdierrassen meer worden ingediend.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het zal worden geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 24 augustus 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina