Beoordelingsvoorschrift Ministerie van Economische Zaken 1998

[Regeling vervallen per 23-07-2008.]
Geldend van 23-06-2002 t/m 22-07-2008

Regeling omtrent beoordeling van ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 71, vijfde en zesde lid, van het Algemeen Rijksambtenaren-reglement en de artikelen 1 en 4 van het Beoordelingsvoorschrift Burgerlijk Rijkspersoneel 1985;

Gehoord de bijzondere commissie en de departementale ondernemingsraad, ingesteld bij het Ministerie van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-07-2008]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. ministerie:

  Ministerie van Economische Zaken;

  b. medewerker:

  medewerker van het ministerie;

  c. bevoegd gezag, beoordelingsautoriteit, functievervulling en beoordeling:

  hetgeen daaronder wordt verstaan in het Beoordelingsvoorschrift Burgerlijk Rijkspersoneel 1985;

  d. de hoofden van dienst:

  de secretaris- generaal en de hoofden van de onderscheiden dienstonderdelen en diensten van het ministerie;

  e. de personeelsfunctionaris:

  de als zodanig aangestelde medewerker.

Artikel 2

[Vervallen per 23-07-2008]

De hoofden van dienst worden aangewezen als beoordelingsautoriteit voor de onder hen ressorterende medewerkers.

Artikel 3

[Vervallen per 23-07-2008]

 • 1 Het opmaken van de beoordeling vindt plaats in de aanwezigheid van de personeelsfunctionaris.

 • 2 Indien de personeelsfunctionaris tevens beoordelaar is, vindt het opmaken van de beoordeling plaats in aanwezigheid van een personeelsfunctionaris van een andere dienst of dienstonderdeel.

Artikel 4

[Vervallen per 23-07-2008]

Tijdens het gesprek, bedoeld in artikel 6, vierde lid, van het Beoordelings-voorschrift Burgerlijk Rijkspersoneel 1985, is de personeelsfunctionaris aanwezig, tenzij de beoordelingautoriteit na advies van de personeelsfunctio-naris anders beslist.

Artikel 5

[Vervallen per 23-07-2008]

De beoordeling van de medewerker wordt vastgelegd op een lijst, waarvan het model is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 7

[Vervallen per 23-07-2008]

Het Beoordelingsvoorschrift Ministerie van Economische Zaken van 24 december 1986, kenmerk WJA/W 686/255, wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 23-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 23-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Beoordelingsvoorschrift Ministerie van Economische Zaken 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 21 augustus 1998

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina