Regeling voortzetting leefvervoersvoorzieningen buitenland AAW

[Regeling vervallen per 29-12-2005.]
Geldend van 28-08-1998 t/m 28-12-2005

Regeling voortzetting leefvervoersvoorzieningen buitenland AAW

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 75, vijfde lid, onderdeel b, van de Wet REA;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-12-2005]

Wanneer voor de voortzetting van een voorziening die is verstrekt op grond van artikel 57, tweede lid, onderdeel c, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, een nieuw besluit van het Landelijk instituut sociale verzekeringen noodzakelijk is, blijft genoemd artikel van toepassing.

Artikel 2

[Vervallen per 29-12-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als ’Regeling voortzetting leefvervoersvoorzieningen buitenland AAW’.

Artikel 3

[Vervallen per 29-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1998.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 21 augustus 1998

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina