Wijziging machtiging hoofd Bureau Registratie Diergeneesmiddelen

[Regeling vervallen per 21-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2005.]
Geldend van 20-08-1998 t/m 28-02-2005

Wijziging machtiging hoofd Bureau Registratie Diergeneesmiddelen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2006]

 • 1 Drs. P.H. Draaisma, directeur Milieu, Kwaliteit en Gezondheid, is gemachtigd om namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. de verlening van bijdragen aan organisaties werkzaam op het terrein van milieu, kwaliteit, gezondheid en welzijn van dieren tot een bedrag van ten hoogste f. 750.000,- per organisatie, en

  • b. de beantwoording van aan de minister dan wel de staatssecretaris gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn directie betreffende voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de staatssecretaris persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  ’DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR MILIEU, KWALITEIT EN GEZONDHEID,’.

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2006]

 • 1 Bij verhindering van de directeur is dr. F. van Vugt, plaatsvervangend directeur Milieu, Kwaliteit en Gezondheid, gemachtigd om namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de in artikel 1, eerste lid, genoemde aangelegenheden.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  ’DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE PLV. DIRECTEUR MILIEU, KWALITEIT EN GEZONDHEID,’.

Artikel 3

[Vervallen per 21-12-2006]

 • 1 Drs. C. Kuiper, hoofd Bureau Registratie Diergeneesmiddelen, is gemachtigd om namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende vergunningen als bedoeld in artikel 21 van de Diergeneesmiddelenwet ten behoeve van het afleveren van niet-geïmporteerde of niet-gekanaliseerde diergeneesmiddelen.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  ’DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  HET HOOFD BUREAU REGISTRATIE DIERGENEESMIDDELEN,’.

Artikel 4

[Vervallen per 21-12-2006]

De machtigingen neergelegd in het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 3 maart 1998, no. J. 981549, vervallen.

Artikel 5

[Vervallen per 21-12-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 augustus 1998

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina