Wijziging machtiging directeur Juridische Zaken LNV

[Regeling vervallen per 11-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 26-04-2004.]
Geldend van 27-08-1998 t/m 25-04-2004

Wijziging machtiging directeur Juridische Zaken LNV

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Mr. W.R.J. van den Hende, directeur Juridische Zaken, is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. beslissingen op bezwaarschriften, indien de gegrondverklaring, de ongegrond-verklaring of de niet-ontvankelijkverklaring geschiedt overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften en indien het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal of diens plaats-vervanger dient te worden afgedaan;

  • b. beslissingen op bezwaarschriften, indien over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift geen advies is ingewonnen van de Commissie voor de bezwaarschriften;

  • c. de beslissing tot verdaging van een beslissing op een ingediend bezwaarschrift;

  • d. besluiten waarbij de betrokken Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen wordt gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen op bezwaarschriften en verweerschriften en overige schrifturen in te dienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in verband met bij dat college ingestelde beroepen betreffende het In- en Uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980;

  • e. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van al dan niet op bezwaarschrift genomen beslissingen, betrekking hebbend op aan betrokkenen toekomende referentiehoeveelheden mest;

  • f. verweerschriften en andere schrifturen in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter;

  • g. besluiten op grond van de artikelen 86, 90 en 91 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

  • h. verzoeken om schadevergoeding tot bedragen van ten hoogste f. 10.000,—;

  • i. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn directie betref-fende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  ’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN,’.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Bij verhindering van de directeur zijn mr. J.L.D. Heukers, plaatsvervangend directeur Juridische Zaken, en mr. R. van der Helm, hoofd Afdeling Rechtsbescherming en andere Juridische Zaken, gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de in artikel 1, eerste lid, genoemde aangelegenheden.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  ’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN,’,

  onderscheidenlijk:

  ’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  HET HOOFD AFDELING RECHTSBESCHERMING EN ANDERE

  JURIDISCHE ZAKEN,’.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2004]

De machtigingen, neergelegd in het besluit van 27 februari 1998, no. J. 981932, vervallen. De machtigingen, neergelegd in het besluit van 23 december 1986, P. 17.291, zoals nadien gewijzigd, blijven van kracht.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 augustus 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

directeur-generaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.J.M. van Zon

Terug naar begin van de pagina