Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 1999-2000

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 31-07-2000 t/m 30-12-2004

Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 1999-2000

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7.2.4, eerste lid, en artikel 2.1.1, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Gezien de voorstellen van de landelijke organen, dan wel de daaraan verbonden commissies onderwijsbedrijfsleven;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

Het doel van de regeling is het voor het studiejaar 1999-2000 vaststellen van de eindtermen voor de beroepsopleidingen van de landelijke kwalificatiestructuur als bedoeld in artikel 7.2.4, eerste lid, van de wet alsmede het vaststellen van het overzicht van de bekostigde beroepsopleidingen, bedoeld in artikel 2.1.1, derde lid, van de wet.

Artikel 3. Vaststelling en wijziging van de eindtermen van de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling eindtermen van de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs.]

Artikel 4. Onderverdeling in deelkwalificaties

[Vervallen per 31-12-2004]

De onderverdeling van de eindtermen van een beroepsopleiding in deelkwalificaties, bedoeld in artikel 7.2.4, eerste lid, van de wet is de met inachtneming van artikel 3 gewijzigde onderverdeling van bijlage I.

Artikel 5. Externe legitimering

[Vervallen per 31-12-2004]

De deelkwalificaties van een beroepsopleiding die aan externe legitimering, bedoeld in artikel 7.2.4, derde lid, van de wet zijn onderworpen, zijn de met inachtneming van artikel 3 gewijzigde deelkwalificaties van bijlage I.

Artikel 6. Kwalificaties Operationele Techniek

[Vervallen per 31-12-2004]

De kwalificaties van de beroepsopleidingen Middenkader-functionaris Algemene Operationele Techniek en Medewerker Algemene Operationele Techniek zijn de in bijlage VI opgenomen kwalificaties.

Artikel 7. Overzicht bekostigde beroepsopleidingen

[Vervallen per 31-12-2004]

De beroepsopleidingen die voor bekostiging in aanmerking komen, bedoeld in artikel 2.1.1, eerste lid, van de wet zijn de met inachtneming van artikel 3 gewijzigde beroepsopleidingen van bijlage I.

Artikel 8. Eindtermen beroepsopleidingen

[Vervallen per 31-12-2004]

De eindtermen van een beroepsopleiding, bedoeld in artikel 7.1.3 van de wet, zijn de met inachtneming van artikel 3 gewijzigde eindtermen voor die beroepsopleidingen, die zijn opgenomen in bijlage V.

Artikel 9. Intrekking

[Vervallen per 31-12-2004]

De Regeling eindtermen beroepsonderwijs en overzicht bekostigde beroepsopleidingen wordt ingetrokken.

Artikel 10. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling en de bijlagen I.a, I.b, I.c en V.a en VI zullen met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. De bijlagen I, V en V.b zullen ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1999, met uitzondering van artikel 3, derde lid, en vierde lid. Artikel 3, derde lid, treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998. Artikel 3, vierde lid, treedt in werking met ingang van 31 juli 2000.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 1999-2000.

De

Minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage VI. Landelijk orgaan: VAPRO (PROCESTECHN.)

[Vervallen per 31-12-2004]

code

kwalificatie

leerweg

sbu

bekos.

Soort: code

Soort: Middenkaderopleiding deelkwalificaties

Niveau: cat.

4 ext. leg.

10735

Middenkaderfunctionaris Algemene Operationele Techniek

BO

6400

Ja

51459

Toegepaste Natuurwetenschappen

A

Nee

         

51462

Maatschappelijke Culturele Vorming IV

A

Nee

         

51466

Procestechnologie III

A

Ja

         

51467

Basis Procestechnologie III

A

Ja

         

51468

Maatschappelijke Culturele Vorming III

A

Nee

         

52809

Energietechniek

A

Ja

         

52810

Onderhoud Algemene Operationele Techniek

A

Nee

         

52811

Praktijk Algmene Operationele Techniek

A

Ja

         

52812

Basis Algemene Operationele Techniek

A

Nee

         

52813

Middenkader Algemene Operationele Techniek

A

Ja

         

52814

Praktijk Middenkaderfuncitonaris Algemene Operationele Techniek

A

Ja

code

kwalificatie

leerweg

sbu

bekos.

Soort: code

Soort: Basisberoepsopleiding deelkwalificatie

Niveau: cat.

2 ext. leg.

10736

Medewerker Algemene Operationele Techniek

BO

3200

Ja

52810

Onderhoud Algemene Operationele Techniek

A

Nee

         

52815

Maatschappelijke Culturele Vorming II BO

A

Nee

         

52816

Basis Algemene Operationele Techniek II

A

Ja

         

52817

Energietechniek II

A

Ja

         

52818

Praktijk Medewerker Algemene Operationele Techniek

A

Ja

Terug naar begin van de pagina