Regeling vergunningprocedure bijzondere medische verrichtingen

Geldend van 29-08-1998 t/m heden

Regeling vergunningprocedure bijzondere medische verrichtingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6, tweede en derde lid, van de Wet op bijzondere medische verrichtingen;

Besluit:

§ 2. Vergunningprocedure

Artikel 2

  • 1 Op de aanvraag om een vergunning beslist de Minister binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag, behoudens het tweede en derde lid.

  • 2 Indien de Minister advisering over de aanvraag noodzakelijk acht, vraagt hij advies binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag. Hij stelt de aanvrager hiervan in kennis en beslist binnen dertien weken na ontvangst van de laatste der gevraagde adviezen.

  • 3 De Minister houdt de beslissing op een aanvraag om een vergunning tevens aan, indien er geen grond is om de vergunning te weigeren en voor het uitvoeren van de verrichting een bouwvergunning als bedoeld in artikel 6 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen vereist is. De Minister neemt in dat geval omtrent beide vergunningen in samenhang een beslissing, daarbij gelden bovendien de termijnen zoals gesteld in de WZV.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage 1. bij artikel 3 van de Regeling vergunningenprocedure bijzondere medische verrichtingen

Gegevensverstrekking bij een vergunningsaanvraag

Gegevens te verstrekken bij een aanvraag om een vergunning voor het aanvangen met het uitvoeren of doen uitvoeren van een bijzondere medische verrichting als bedoeld in artikel 2 WBMV.

A. Algemene gegevens van de aanvrager

  • 1 Naam van de rechtspersoon

  • 2 Adres

  • 3 Telefoon/fax

  • 4 Vertegenwoordiger van de aanvrager

  • 5 Telefoon/fax

B. Omschrijving van de aanvraag

Omschrijving van het verzoek om een vergunning.

C. De reden(en) voor en onderbouwing van de aanvraag

Hierbij dient aansluiting te worden gezocht met in dit verband relevante beoordelingscriteria neergelegd in de desbetreffende planningsregeling. Aangetoond moet worden (met cijfermatige onderbouwing) dat sprake is van een of meer knelpunten en dat aan alle beoordelingscriteria wordt voldaan.

D. Benodigde investeringen in de hierbij gewenste bouw

Aard, omvang en investeringskosten van de te realiseren bouwkundige voorzieningen en apparatuur.

E. Kosten van toepassing van de bijzondere medische verrichting

Berekening van de budgetmutatie op basis van de desbetreffende richtlijnen van het COTG in verband met het aanvangen met de toepassing van de bijzondere medische verrichting en met het in gebruik nemen van de gevraagde voorzieningen (inclusief bouw en apparatuur, prijspeil: huidige kalenderjaar);

F. Beoogde capaciteit

Berekening van het maximum aantal patiënten dat na realisatie van de gevraagde voorzieningen per jaar kan worden behandeld (aangeven onder welke omstandigheden dit maximum aantal kan worden bereikt).

Bijlage 36705.png

Bijlage 2. bij artikel 4 van de Regeling vergunningenprocedure bijzondere medische verrichtingen

Bijlage 36706.png
Bijlage 36707.png
Bijlage 36708.png
Bijlage 36709.png
Bijlage 36710.png
Bijlage 36711.png
Bijlage 36712.png
Bijlage 36713.png
Bijlage 36714.png
Bijlage 36715.png
Bijlage 36716.png
Bijlage 36717.png
Bijlage 36718.png
Bijlage 36719.png
Bijlage 36720.png
Bijlage 36721.png
Bijlage 36722.png
Bijlage 36723.png
Bijlage 36724.png
Bijlage 36725.png
Bijlage 36726.png
Bijlage 36727.png
Bijlage 36728.png
Bijlage 36729.png
Terug naar begin van de pagina