Wijziging besluit Transacties tussen naaste verwanten en gerechtigden tot een nalatenschap; waardering landbouwgrond, melk- en mestquota

[Regeling vervallen per 08-06-2008.]
Geldend van 11-08-1998 t/m 07-06-2008

Wijziging besluit Transacties tussen naaste verwanten en gerechtigden tot een nalatenschap; waardering landbouwgrond, melk- en mestquota

De plv. Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

‘Bij de wet van 18 december 1997, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale structuurversterking), Stb. 1997-731, is in artikel 26, leden 3 tot en met 9, van de Invorderingswet 1990 een kwijtscheldingsregeling voor successie- en schenkingsrecht over ondernemingsvermogen ingevoerd, welke terugwerkt tot en met 1 januari 1997.

In verband hiermee komen de onderdelen 4 en 6 van het besluit van 21 oktober 1992, nr. VB 92/2108, te vervallen voor verplichtingen die worden aangegaan na 31 augustus 1998 en voor na die datum opengevallen nalatenschappen.

De in de Invorderingswet 1990 opgenomen kwijtscheldingsregeling betreft zowel de ongefaseerde bedrijfsovergangen die in voornoemd onderdeel 4 zijn bedoeld, als de aldaar bedoelde gefaseerde bedrijfsovergangen.’

Terug naar begin van de pagina