Mandaatbesluit Subsidieregeling niet-industriële restwarmte-infrastructuur

[Regeling vervallen per 20-05-2005.]
Geldend van 04-09-1998 t/m 19-05-2005

Mandaatbesluit Subsidieregeling niet-industriële restwarmte-infrastructuur

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de instemming van de algemeen directeur van het Agentschap Senter en de algemeen directeur van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V.;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-05-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. het Projectbureau:

het Projectbureau CO2-reductieplan, zijnde een samenwerkingsverband van het Agentschap Senter en de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V.;

b. de regeling:

de Subsidieregeling niet-industriële restwarmte-infrastructuur.

Artikel 2

[Vervallen per 20-05-2005]

 • 1 Aan de projectleider van het Projectbureau wordt mandaat verleend om namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

  • a. te beslissen op aanvragen om subsidieverlening als bedoeld in artikel 2 van de regeling;

  • b. te beslissen op verzoeken om toestemming als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder a, van de regeling;

  • c. te beslissen op verzoeken om toestemming als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder e, van de regeling;

  • d. de beslissen op aanvragen tot vaststelling van de subsidie als bedoeld in artikel 13 van de regeling;

  • e. te beslissen op verzoeken om verlening van voorschotten als bedoeld in artikel 16 van de regeling;

  • f. te beslissen omtrent wijziging en intrekking van de subsidieverlening en de subsidievaststelling;

  • g. te beslissen besluiten te nemen tot terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen, met uitzondering van besluiten tot het afzien van terugvorderingen;

  • h. te beslissen op verzoeken tot herziening van beschikkingen.

 • 2 De projectleider wordt tevens gemachtigd tot het afdoen van alle op de in het eerste lid bedoelde besluiten betrekking hebbende stukken.

 • 3 Aan de projectleider wordt voorts volmacht verleend tot het doen van betalingen, die verband houden met de uitvoering van de regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 20-05-2005]

 • 1 Aan de plaatsvervangend projectleider van het Projectbureau worden de aan de projectleider bij artikel 2 verleende bevoegdheden gemandateerd.

 • 2 De plaatsvervangend projectleider maakt van het aan hem verleende mandaat slechts gebruik bij afwezigheid van de projectleider.

Artikel 4

[Vervallen per 20-05-2005]

De projectleider van het Projectbureau wordt gemachtigd, met recht van substitutie, om namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het kader van de regeling:

 • a. bezoeken af te leggen op projectlocaties en aanvullende informatie in te winnen bij subsidieontvangers, zulks indien en voorzover het Projectbureau dit voor de doelmatige, voortvarende en rechtmatige uitvoering van projecten waarvoor subsidie is verleend noodzakelijk acht;

 • b. op basis van feitelijke constateringen beslissingen te nemen die de doelmatige, voortvarende en rechtmatige uitvoering van de projecten waarvoor subsidie is verleend waarborgen. Deze beslissingen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen in de regeling.

Artikel 5

[Vervallen per 20-05-2005]

Aan het hoofd Juridische Zaken van het Agentschap Senter en bij afwezigheid diens plaatsvervanger wordt mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, alsmede machtiging voor het afdoen van alle daarop betrekking hebbende stukken.

Artikel 6

[Vervallen per 20-05-2005]

Aan de directeur Lucht en Energie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt de bevoegdheid verleend om per geval of in het algemeen instructies te geven aan de gemandateerde ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid, met inachtneming van het bepaalde in de regeling. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van deze instructies.

Artikel 7

[Vervallen per 20-05-2005]

 • 1 In elk besluit in eerste aanleg wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, per adres de afdeling Juridische Zaken van het Agentschap Senter.

 • 2 In elke beslissing op bezwaar wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen door indiening van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op grond van Hoofdstuk 20 van de Wet Milieubeheer. De behandeling van beroepschriften vormt geen onderdeel van het mandaat aan de projectleider van het Projectbureau.

Artikel 8

[Vervallen per 20-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 20-05-2005]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit Subsidieregeling niet-industriële restwarmte-infrastructuur.

Dit besluit wordt bekend gemaakt door toezending aan de gemandateerde en door plaatsing in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 11 augustus 1998

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina