Wijzigingsbesluit Tariefbesluit Pachtwet 1995

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geldend van 01-10-1998 t/m 24-02-2005

Besluit van 7 augustus 1998, houdende wijziging van het Tariefbesluit Pachtwet 1995

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 juni 1998, No. J. 985487, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 113 van de Pachtwet;

De Raad van State gehoord (advies van 17 juli 1998, No. WII.98.0266,);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 juli 1998, No. J. 987134, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

[Vervallen per 25-02-2005]

Voor verzoeken als bedoeld in artikel 1 van het Tariefbesluit Pachtwet 1995, die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, wordt het recht geheven dat gold ten tijde van de indiening van het verzoek.

ARTIKEL III

[Vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 augustus 1998

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H. H. Apotheker

Uitgegeven vijfentwintigste augustus 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina