Goedkeuring tarieven Nmi in kader van erkenning onderzoeksgerechtigden APK-meetmiddelen

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 21-08-1998 t/m 30-04-2004

Goedkeuring tarieven Nmi in kader van erkenning onderzoeksgerechtigden APK-meetmiddelen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2.10 van de Voorschriften meetmiddelen 1997;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2004]

De tarieven voor het jaar 1998 voor de werkzaamheden verbonden aan de behandeling van een aanvraag tot erkenning als onderzoeksgerechtigde als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, en voor de uitvoering van het toezicht als bedoeld in artikel 2.9 van de Voorschriften meetmiddelen 1997, zoals neergelegd in de als bijlage bij deze beschikking opgenomen Tarieflijst evaluaties en surveillance op grond van de regeling ’Voorschriften meetmiddelen 1997’ voor het jaar 1998 van het Nederlands Meetinstituut, worden goedgekeurd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 augustus 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage Tarieflijst evaluaties en surveillance op grond van de regeling " Voorschriften meetmiddelen 1997" voor het jaar 1998

[Vervallen per 01-05-2004]

I. Apk-onderzoeksgerechtigden

[Vervallen per 01-05-2004]

A. Apk-onderzoeksgerechtigden

[Vervallen per 01-05-2004]

Deze voorwaarden en tarieven zijn van toepassing op evaluaties en surveillances op grond van de regeling " Voorschriften Meetmiddelen 1997". De, in dit tarievenblad opgenomen, tarieven gelden met ingang van 1 januari 1998. Alle tarieven zijn exclusief B.T.W.

Onder evaluatie wordt verstaan de documentbeoordeling en het onderzoek ter plekke van het kwaliteitssysteem met betrekking tot de aanvraag als erkende instelling, alsmede een toetsing van de kandidaat Keurmeester op hun technische competentie.

Onder surveillance wordt verstaan het onderzoek om na te gaan of de erkende instelling nog aan alle voorwaarden voldoet.

Werkzaamheden worden als regel uitgevoerd tussen 07.30 en 18.00 uur op maandag t/m vrijdag. Voor werkzaamheden die op verzoek van de aanvrager geheel of gedeeltelijk buiten deze werktijden worden verricht, wordt een percentage van het normale tarief als toeslag in rekening gebracht, volgens onderstaand schema.

 • -

  Zondag tussen 00.00 en 24.00 uur 100% maandag tussen 00.00 en 06.00 uur:

 • -

  Feestdagen tussen 00.00 uur en de dag volgend op een feestdag tussen 00.00 en 06.00 uur: 200%

  Onder feestdagen wordt in deze lijst verstaan: nieuwjaarsdag, de beide paasdagen, Hemelvaartsdag, de beide pinksterdagen, de beide kerstdagen en Koninginnedag.

  - Zaterdag:

  tussen 00.00 en 18.00 uur:

  50%

  tussen 18.00 en 24.00 uur:

  75%

  - Maandag t/m vrijdag:

  tussen 00.00 en 06.00:

  50%1

  tussen 06.00 en 07.30:

  25%

  tussen 18.00 en 20.00:

  25%

  tussen 20.00 en 24.00:

  50%

B. Tarieven

[Vervallen per 01-05-2004]

Onderstaande tarieven zijn, met inachtneming van de Algemene Voorwaarden onder A, van toepassing bij het behandelen van aanvragen voor het erkennen en de surveillance op de erkende instellingen.

De tarieven zijn op grond van Hoofdstuk 2, artikel 2.9 en 2.10 van het besluit Voorschriften Meetmiddelen 1997 goedgekeurd door de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Een erkenning kan worden verkregen voor bepaalde onderzoeken aan meetmiddelen als omschreven in Hoofdstuk 1, artikel 1.2 van het besluit "Voorschriften Meetmiddelen 1997".

De volgende gebieden zijn vastgelegd.

Evaluaties

Roetmeters

manometers

Rollenremtestbanken

Toerentellers

pedaalkrachtmeters

Platenremtestbanken

Olietemperatuurmeters

remvertragingsmeters

Koolmonoxydemeters

Uitlaatgastesters

met lambdabepaling

   

De uren van evaluatoren en coördinator besteed aan het uitvoeren van de evaluatie (eerste òf herevaluatie) en het afhandelen van de aanvraag, worden op basis van nacalculatie tegen een tarief van ƒ 225,00 verrekend. Na erkenning als onderzoeksgerechtigde wordt deze ingedeeld in tarief-1 (voor toelichting op de verschillende tarieven, zie het einde van deze paragraaf).

Surveillance (Nieuwe onderzoeksgerechtigden voor alle meetmiddelen)

De surveillance op de erkenning als onderzoeksgerechtigde bestaat uit een controle op het kwaliteitssysteem en een toetsing op de kennis en kunde van de Keurmeester. De toetsing van het kwaliteitssysteem zal eenmaal per jaar plaatsvinden. Indien een ISO 9000 certificaat van een erkende certificerende instelling voor het juiste werkterrein aanwezig is, wordt dit certificaat als bewijs van een adequaat geïmplementeerd kwaliteitssysteem geaccepteerd. De frequentie van de toetsing van de kennis en kunde van de Keurmeester hangt af van de behaalde reductie (zie de Bonus/Malusregeling). Indien de onderzoeksgerechtigde regelmatig goed voldoet aan de gestelde eisen, wordt het tarief verlaagd naar het volgende beschikbare tarief. De bijdrage is verschuldigd over een periode van 12 maanden en wordt berekend aan de hand van het aantal erkende vakgebieden en het aantal Keurmeesters per vakgebied, vastgesteld en verschuldigd op de dag van de laatste surveillance danwel de eerste evaluatie.

Het basisbedrag (voor de toetsing van het kwaliteitssysteem) voor één vakgebied is een vast bedrag ongeacht de Bonus/Malus regeling voor de Keurmeesters en bedraagt ƒ 2575,00.

Voor elk volgende vakgebied binnen de erkenning wordt ƒ 515,00 in rekening gebracht.

Het bedrag per Keurmeester is vastgelegd op ƒ 412,00 per jaar. Wanneer een Onderzoeksgerechtigde is ingedeeld in tarief-0 dan wordt 100% van alle Keurmeesters gesurveilleerd en berekend in dat jaar. Is de onderzoeksgerechtigde ingedeeld in tarief-1 dan wordt 75% van het aantal Keurmeesters gesurveilleerd en berekend in dat jaar. Is de onderzoeksgerechtigde ingedeeld in tarief-2 dan wordt 50% van de Keurmeesters gesurveilleerd en berekend in dat jaar.

Tarief nummer

Berekening

Toelichting

tarief-0

(ƒ 2575*1+ (P-1)* ƒ 515) + ä (Np*ƒ 412)

P is aantal vakgebieden;

Np aantal Keurmeesters van betreffende vakgebied in de erkenning

tarief-1

(ƒ 2575*1+ (P-1)*ƒ 515) + ä (Np*ƒ 309)

 

tarief-2

(ƒ 2575*1 + (P-1)*ƒ 515) + ä (Np*ƒ 206)

 

Bij tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie plaats.

Evaluaties en surveillance van buitenlandse vestigingen van de Onderzoeksgerechtigden gebeurt op basis van nacalculatie tegen een uurtarief van ƒ 225,00. Reisuren en reis- en verblijfkosten hierbij worden apart in rekening gebracht op basis van werkelijk gemaakte kosten. Wanneer een ISO 9000 certificaat, als hiervoor genoemd, aanwezig is zal een korting op het basisbedrag ƒ 2575,00 voor de toetsing van het keuringssysteem worden verstrekt van ƒ 1500,00.

 1. Met uitzondering van maandag (zie zondagen).

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina